Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczestnictwo w systemie kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-050 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Uczestnictwo w systemie kultury
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przedstawienie studentom potrzeb instytucji i podmiotów kultury w zakresie obsługi informacyjnej

Przekazanie studentom wiedzy na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania kultury i mediów istotnych z punktu widzenia partycypacji w obiegach kultury


Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy

Student zna i rozumie:

- miejsce i rolę działalności informacyjnej w kulturze i komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni nowych mediów - wybrane aspekty i obszary funkcjonowania kultury i mediów istotnych z punktu widzenia partycypacji w obiegach kultury - potrzeb instytucji i podmiotów kultury w zakresie obsługi informacyjnej

Efekty w zakresie umiejętności

Student potrafi:

- samodzielnie zdobywać nową wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie uczestniczenia w kulturze,

- przygotować i wygłosić prezentacje zdające relacją z podejmowanych przez niego/nią aktywności

- zidentyfikować potrzeby instytucji i podmiotów kultury w zakresie obsługi informacyjnej

Efekty w zakresie kompetencji społecznych

Student jest gotów do:

- uświadomienia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się zjawiska w obszarze kultury i nauki.

- uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych realizowanych w różnych formach i za pośrednictwem różnych mediów

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium

Zaliczenie na ocenę

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz

realizacja i prezentacja wyników grupowego projektu.

Metody dydaktyczne:

inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie projektu 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin: 60

ECTS: 2.0

Liczba godzin kontaktowych: 15

ECTS: 0.6

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 3

Pełny opis:

Co roku tematem przewodnim zajęć będzie inny obszar kultury, rozważany pod

kątem swoistych potrzeb informacyjnych oraz praktyk zarządzania informacją.

Literatura:

Deja, M. (2017). System zarządzania informacją w organizacji jako obszar diagnozy subkultur informacyjnych. In R. Sapa (red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna (pp. 89–107). Kraków : Biblioteka Jagiellońska.

Dodatkowa

Pozostałe piśmiennictwo zostanie podane na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.