Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatologia jako nauka interdyscyplinarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-053 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Informatologia jako nauka interdyscyplinarna
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, FG)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Głównym celem tych wykładów jest zapoznanie studentów z problematyką interdyscyplinarności we współczesnej nauce o informacji (informatologii), zaprezentowanie różnych aspektów pojęcia interdyscyplinarności w nauce, dążeń integracyjnych w nauce, zwrócenie uwagi na strukturę nauki jako systemu różnorodnych elementów, jego funkcjonowanie poprzez rozpoznanie w tej strukturze różnych kategorii – ludzi (środowiska naukowe), teorii naukowych, instytucji nauki.


Efekty kształcenia:


W efekcie zajęć student:


Wiedza

• Student określa relacje między bibliologią i informatologią a innymi dyscyplinami, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do działań w praktyce zawodowej,

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat bibliologii i informatologii jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla praktyki działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

• poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalną z obszaru działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

• omawia aktualne trendy, dylematy i oczekiwania związane działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej


Umiejętności

• Student samodzielnie zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności zawodowe w obszarze działalności informacyjnej, bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej w oparciu o właściwe kanały informacji

• korzysta z metod i narzędzi badań z zakresu informatologii i dziedzin pokrewnych oraz potrafi je wykorzystać w badaniach własnych,

• analizuje i porównuje różne kierunki badań o charakterze interdyscyplinarnym podejmowanych współcześnie w informatologii,

• analizuje działalność naukową ośrodków badawczych oraz badaczy uprawiających informatologię w wymiarze interdyscyplinarnym

• tworzy krótkie opracowania na temat wybranych zagadnień interdyscyplinarnych w informatologii


Kompetencje społeczne

• Student jest świadomy znaczenia stałego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w zakresie informatologii i dyscyplin pokrewnych


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie (zal) na podstawie obecności i wykonania zadania indywidualnego. Dopuszczalne 2 nieobecności.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie przygotowania zadania indywidualnego.

Zadanie indywidualne:

Każdy student przygotowuje w formie pisemnej opracowanie (4-5 stron) 2 artykułów naukowych związanych z problematyką modułu kształcenia, wybranych z czasopism z zakresu informacji naukowej wydawanych w języku angielskim.


Terminy wykonania zadania indywidualnego są ustalane ze studentami na pierwszym wykładzie.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury i przyswojenie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie zadania indywidualnego: 15 godzin

"Łączny nakład pracy studenta wynosi 60 godzin, co odpowiada .2.. punktom ECTS"


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 3

Pełny opis:

• Interdyscyplinarność - pojęcie, definicje. Rozumienie pojęcia interdyscyplinarności we współczesnej nauce. Problemy, próby rozważania wspólnego tematu, przedmiotu z różnych perspektyw poznawczych. Integracja nauki. Teoretyczna integracja interdyscyplinarna, integracja metodologiczna.

• Interdyscyplinarność w naukach społecznych i humanistycznych. Granice miedzy dyscyplinami naukowymi. Pogranicza dyscyplin, powstawanie subdyscyplin naukowych. Koncepcje tzw. nauk podstawowych i stosowanych, nomotetycznych i idiograficznych, teoretycznych i empirycznych, nauk typu lettre i science itp. Klasyfikacje dyscyplin, miejsce nauk społecznych w tych podziałach, w tym informacji naukowej.

• Kształtowanie się nowych multidyscyplinarnych obszarów badawczych, przełamujących dawne klasyfikacje nauk. Transformacje poszczególnych dyscyplin.

• Współpraca między specjalistami z różnych dziedzin jako źródło innowacji, postępu i rozwoju teorii. Nowy poziom dyskursu i integracji wiedzy.

• Interdyscyplinarny wymiar badań nauki o informacji (informatologii). Informatologia a nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

• Studium przypadku w odniesieniu do relacji między nauką o informacji a kognitywistyką, perspektywy ich kooperacji.

• Studium przypadku w odniesieniu do relacji między informacją naukową a prawem, perspektywy ich kooperacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dembowska, M. (1991). Nauka o informacji naukowej (informatologia): organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: IINTE 1991.

2. Hjørland, B. (2002). Epistemology and the socio-cognitive perspective in information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 53 Issue 4, p257-270.

3. Holland, G., A. (2008). Information science, an interdisciplinary effort? Journal of Documentation, Vol. 64, no 1, p. 7-23.

4. Odell, J.; Gabbard, R. (2008). The Interdisciplinary Influence of Library and Information Science 1996-2004: A Journal-to-Journal Citation Analysis. College & Research Libraries Vol. 69 Issue 6, p546-564.

5. Prebor, G. (2010). Analysis of the interdisciplinary nature of library and information science. Journal of Librarianship & Information Science, Vol. 42 Issue 4, p. 256-267.

6. Ratajewski, J. (1994). Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). Katowice: Wydaw. UŚ.

7. Schultz-Jones, B. (2009). Examining information behavior through social networks, an interdisciplinary review. Journal of Documentation, Vol. 65, no 4, p. 592-631.

8. Zins, C. (2007). Classification schemes of information science: Twenty-eight scholars map the field. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 58 Issue 5, p. 645-672.

9. Zins, C. (2007). Knowledge map of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 58 Issue 4, p. 526-535.

Literatura uzupełniająca:

1. Dilthey, W. (2004). Wyodrębnienie nauk humanistycznych; Odmienność budowy nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych W: Dilthey W, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych. Przekł., oprac. i posł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska. Gdańsk: "Słowo/Obraz Terytoria".

2. Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Do druku przygot. Andrzej Bronk. Lublin : TNKUL. Wydaw.

3. Ossowski, S. (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa (lub inne wydania).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.