Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-055 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 17.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Małgorzata Janiak, Monika Krakowska, Piotr Lechowski, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium licencjackiego jest wskazanie zasad pisania prac naukowych, a w szczególności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac licencjackich w obszarze zarządzania informacją w kontekście interdyscyplinarnym. Ponadto podczas seminarium omawiane zostaną aktualne trendy i dylematy związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej i profesjonalnej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student, dokumentując treści przedstawiane w pracy licencjackiej, powołuje się na dorobek bibliologii i informatologii polskiej i kluczowe piśmiennictwo zagraniczne oraz, jeśli jest to konieczne ze względu na wybrany temat pracy licencjackiej, na ustalenia dyscyplin pokrewnych,

• rozumie i uwzględnia w pracy licencjackiej perspektywę badawczą bibliologii i informatologii i odwołuje się do najnowszych trendów i aktualnego stanu badań,

• poprawnie posługuje się w pracy podstawową terminologią naukową i profesjonalną z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy licencjackiej,

• przytacza, wybiera i ewentualnie formułuje definicje terminów kluczowych dla problematyki poruszanej w pracy licencjackiej,

• wykazuje się znajomością i zrozumieniem wybranych (w zależności od tematu pracy) zagadnień związanych z działalnością profesjonalną w obszarze zarządzania informacją, w tym metodyki wykonywania zadań, norm, procedur, narzędzi, technologii i dobrych praktyk,

• rozumie prawne uwarunkowania powoływania się w pracy licencjackiej na dorobek innych autorów,

• omawia aktualnie stosowane w praktyce rozwiązania związane z projektem realizowanym w ramach pracy licencjackiej, odwołując się między innymi do przykładów dobrych praktyk.


Umiejętności

• Student dąży do rozwiązania problemu zdefiniowanego w ramach proseminarium licencjackiego, stosując odpowiednie metody i perspektywę badawczą bibliologii i informatologii,

• samodzielnie zdobywa nową wiedzę w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej, studiując piśmiennictwo i analizując przykłady dobrych praktyk,

• rozwija umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi pisemnej, dokumentowania przedstawianych treści i argumentowania,

• sprawnie wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w poszukiwaniu informacji naukowej i profesjonalnej oraz w rozwiązaniach proponowanych w ramach pracy licencjackiej,

• porównuje i ocenia różne rozwiązania stosowane w obszarze działalności profesjonalnej wyznaczonym przez wybór tematu pracy licencjackiej, wskazując na tym tle miejsce i znaczenie proponowanego przez siebie rozwiązania,

• wykorzystuje w pracy licencjackiej dorobek innych autorów i osiągnięcia praktyków z poszanowaniem praw własności intelektualnej,

• formułuje wnioski i logicznie je uzasadnia, powołując się na dorobek bibliologii i informatologii, dyscyplin pokrewnych (jeśli zachodzi taka konieczność), praktyki zawodowej lub wyniki badań własnych,

• konstruuje plan poinformowania środowiska zawodowego i naukowego o proponowanym przez siebie rozwiązaniu profesjonalnym, w którym proponuje wykorzystanie różnych adekwatnych kanałów i technik komunikacyjnych,

• opracowuje samodzielnie logicznie skonstruowany i uporządkowany tekst pracy licencjackiej, przedstawiający zgodnie z zasadami obowiązującymi w Instytucie INiB UJ oparty na dorobku nauki i podejściu naukowym projekt profesjonalny z zakresu zarządzania informacją,

• sporządza wykaz literatury wykorzystanej w pracy licencjackiej, abstrakt w języku polskim i angielskim, opis bibliograficzny pracy w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz niezbędne indeksy (w tym obowiązkowo indeks nazwisk).


Kompetencje społeczne

• Student wskazuje kluczowe czynniki powodzenia realizacji proponowanego w ramach pracy licencjackiej projektu (rozwiązania) oraz konsekwencje jego wdrożenia, uwzględniając wpływ na wizerunek zawodu,

• wykorzystując podejście naukowe oraz wiedzę i umiejętności zawodowe, podejmuje próby skutecznego rozwiązania problemów profesjonalnych napotykanych w obszarze wyznaczonym wyborem tematu pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie proseminarium licencjackiego w 5 semestrze

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie


Warunki uzyskania zaliczenia:

- zaliczona koncepcja poinformowania środowiska naukowego i profesjonalnego o proponowanym rozwiązaniu,

- zaakceptowana, przyjęta przez opiekuna ostateczna, kompletna wersja pracy licencjackiej sporządzona zgodnie z instrukcją obowiązującą w IINiB UJ.

Zaliczenie modułu może uzyskać student, który spełni wszystkie wskazane wymagania.

Zasady oceny pracy licencjackiej są określone w załączniku nr 1 do niniejszego sylabusa.

Ocena pracy licencjackiej jest brana pod uwagę przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów na zasadach określonych w Regulaminie studiów UJ.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia realizowane jest przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH, na które składają się konsultacje pracy licencjackiej na kolejnych etapach jej powstawania oraz dyskusje w trakcie zajęć seminaryjnych, ujawniające stan wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, a także METOD PODSUMOWUJĄCYCH, na które składa się ocena:

1. Przygotowanej przez studenta i przedstawionej (ustnie) koncepcji poinformowania środowiska naukowego i profesjonalnego o proponowanym w ramach pracy licencjackiej projekcie (rozwiązaniu). Sprawdzana jest:

- adekwatność koncepcji (zakres, harmonogram) do projektu lub rozwiązania, o którym ma być poinformowane środowisko,

- wykorzystanie właściwych kanałów i technik komunikacyjnych.

2. Ostatecznej postaci pracy licencjackiej. Sprawdzany i oceniany jest poziom wszystkich pozostałych efektów wymienionych w polu „Efekty kształcenia dla modułu kształcenia” niniejszego sylabusa. Narzędziem sprawdzania jest sformalizowany kwestionariusz recenzji pracy licencjackiej obwiązujący w Instytucie INiB UJ.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w seminarium: 30 godzin

Przygotowanie kompletnego tekstu pracy licencjackiej wraz z wszystkimi elementami wymaganymi przez instrukcję obowiązującą w Instytucie INiB UJ: 300 godzin

Przygotowanie informacji na temat sposobów powiadomienia środowiska naukowego i zawodowego o proponowanym rozwiązaniu: 20 godzin

Ostateczna edycja pracy, skład i przygotowanie wersji elektronicznej oraz drukowanej: 45 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 395 godzin, co odpowiada 14 punktom ECTS.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 3

Pełny opis:

1. Metodyka pisania pracy licencjackiej w Instytucie INiB UJ – uzupełnienie treści realizowanych w tym zakresie w ramach Proseminarium licencjackiego.

2. Zasady formułowania kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej. Dyskusja nad konkretnymi problemami.

3. Konsultacje prac licencjackich na kolejnych etapach ich powstawania.

4. Koncepcje poinformowania środowiska naukowego i profesjonalnego o proponowanym w ramach pracy licencjackiej projekcie (rozwiązaniu). Ustna prezentacja i dyskusja.

5. Ocena ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Instrukcja dla autorów prac licencjackich w Instytucie INiB UJ

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.