Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja edukacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-057 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Informacja edukacyjna
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności infobrokerskich studentów w zakresie informacji edukacyjnej i szkoleniowej oraz przedstawienie podstaw doradztwa edukacyjnego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student przedstawia systemy edukacji w Polsce i kierunki ich rozwoju, rozumie ideę kształcenia ustawicznego i wyjaśnia rolę informacji edukacyjnej w edukacji społecznej,

• posiada pogłębioną znajomość źródeł informacji, strategii wyszukiwawczych i narzędzi służących do sprawnego odnajdywania informacji edukacyjnych i analizy ofert rynku edukacyjnego i szkoleniowego,

• charakteryzuje specyfikę zawodu brokera edukacyjnego i rozumie jego rolę we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy.


Umiejętności

• Student wyszukuje i ocenia informacje o dostępnych na rynku ofertach edukacyjnych i szkoleniowych pod kątem rozpoznanych potrzeb odbiorcy (klienta),

• przygotowuje i prezentuje zestawienie wybranych ofert edukacyjnych, spełniających określone kryteria,

• wyszukuje i opracowuje informację edukacyjną (oświatową i pedagogiczną) na potrzeby nauczycieli i innych osób zainteresowanych oświatą.


Kompetencje personalne i społeczne

• Student promuje ideę uczenia się przez całe życie w swoim otoczeniu prywatnym i zawodowym,

• docenia znaczenie informacji o rynku edukacyjnym w podejmowaniu świadomych wyborów ścieżki kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, szczególnie w obliczu szybkich zmian zachodzących w sferze profesjonalnej działalności zawodowej oraz w obszarze kultury i nauki.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawą zaliczenia jest obecność (dopuszczalna jedna nieobecność), wykonanie zadań na zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie projektu grupowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach i wykonywanie zadań) oraz realizacji projektów zespołowych.

Wykonanie projektu polega na przygotowaniu i prezentacji oferty edukacyjnej dla wybranej kategorii odbiorców. Oferta edukacyjna - przedstawiona w formie zestawienia i krótkiej analizy - powinna spełniać określone z góry kryteria. Kryteriami mogą być: kategorie tematyczne, formy kształcenia (np. szkolenia, kursy, studia podyplomowe; w tym e-learning), odpłatność, oferenci edukacyjni, miejsce, itp.


Dodatkowe kryteria oceniania stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji projektów podczas zajęć laboratoryjnych i konsultacji poza zajęciami,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu ćwiczeń przedmiotowych.


oraz metod podsumowujących:

- ostateczna, końcowa ocena projektów oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

E-learning


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godzin

Przygotowanie projektu: 8 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących realizacji projektów: 1 godzina

Przygotowanie się do zajęć na podstawie wyszukanej literatury i serwisów informacyjnych: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 28 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


Pełny opis:

• Informacja o edukacji i dla edukacji; informacja oświatowa i pedagogiczna; systemy informacji edukacyjnej w Polsce i na świecie

• Kształcenie ustawiczne w Polsce: organizacja i systemy kształcenia, instytucje kształcenia, instytucje rozwoju edukacji, programy edukacyjne

• Społeczność ucząca się, model uczenia w erze informacji i sektor usług rozwojowych

• Informacja edukacyjna jako ważny czynnik rozwoju osobistego i zawodowego

• Rynek edukacyjny i szkoleniowy w Polsce w aspekcie potrzeb różnych grup odbiorców (m.in. osób niepełnosprawnych)

• Brokerstwo szkoleniowe jako usługa na rynku edukacyjnym

• Broker edukacyjny – opis zawodu, wymagane kwalifikacje, cele i uwarunkowania wykonywania zawodu, metody pracy

• Źródła informacji o edukacji: informatory, bazy danych, wyszukiwarki, portale internetowe

• Wyszukiwanie informacji o ofercie edukacyjnej na różnych poziomach kształcenia (szkolnictwo, studia, szkolenia i kursy, doskonalenie zawodowe)

• Tworzenie i prezentacja oferty edukacyjnej spełniającej określone kryteria (wg kategorii tematycznych, formy kształcenia, rodzaju oferentów edukacyjnych, ceny, miejsca itp.), na potrzeby wybranej grupy odbiorców (klientów)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biała Księga Usług Rozwojowych. Red. Piotra Piaseckiego, Warszawa: Polska Izba Firm Szkoleniowych 2017. Dostęp: http://www.pifs.org.pl/file/pdf_biala_ksiega.pdf (30.06.2018)

2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Krajowy standard kompetencji zawodowych, Broker edukacyjny (242401). Warszawa 2013

3. Rynek usług szkoleniowych. "Monitoring Branżowy. Analiz Sektorowe" 31 marca 2016. Dostęp: http://www.pkobp.pl/media_files/6df66082-489e-441f-9413-f66a726c945b.pdf (30.06.2018)

Literatura uzupełniająca:

1. Student samodzielnie wyszukuje i zapoznaje się z literaturą poświęconą kształceniu ustawicznemu i brokerstwu edukacyjnemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności infobrokerskich studentów w zakresie informacji edukacyjnej i szkoleniowej oraz przedstawienie podstaw doradztwa edukacyjnego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student przedstawia systemy edukacji w Polsce i kierunki ich rozwoju, rozumie ideę kształcenia ustawicznego i wyjaśnia rolę informacji edukacyjnej w edukacji społecznej,

• posiada pogłębioną znajomość źródeł informacji, strategii wyszukiwawczych i narzędzi służących do sprawnego odnajdywania informacji edukacyjnych i analizy ofert rynku edukacyjnego i szkoleniowego,

• charakteryzuje specyfikę zawodu brokera edukacyjnego i rozumie jego rolę we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy.


Umiejętności

• Student wyszukuje i ocenia informacje o dostępnych na rynku ofertach edukacyjnych i szkoleniowych pod kątem rozpoznanych potrzeb odbiorcy (klienta),

• przygotowuje i prezentuje zestawienie wybranych ofert edukacyjnych, spełniających określone kryteria,

• wyszukuje i opracowuje informację edukacyjną (oświatową i pedagogiczną) na potrzeby nauczycieli i innych osób zainteresowanych oświatą.


Kompetencje personalne i społeczne

• Student promuje ideę uczenia się przez całe życie w swoim otoczeniu prywatnym i zawodowym,

• docenia znaczenie informacji o rynku edukacyjnym w podejmowaniu świadomych wyborów ścieżki kształcenia zawodowego i rozwoju osobistego, szczególnie w obliczu szybkich zmian zachodzących w sferze profesjonalnej działalności zawodowej oraz w obszarze kultury i nauki.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawą zaliczenia jest obecność (dopuszczalna jedna nieobecność), wykonanie zadań na zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie projektu grupowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach i wykonywanie zadań) oraz realizacji projektów zespołowych.

Wykonanie projektu polega na przygotowaniu i prezentacji oferty edukacyjnej dla wybranej kategorii odbiorców. Oferta edukacyjna - przedstawiona w formie zestawienia i krótkiej analizy - powinna spełniać określone z góry kryteria. Kryteriami mogą być: kategorie tematyczne, formy kształcenia (np. szkolenia, kursy, studia podyplomowe; w tym e-learning), odpłatność, oferenci edukacyjni, miejsce, itp.


Dodatkowe kryteria oceniania stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji projektów podczas zajęć laboratoryjnych i konsultacji poza zajęciami,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu ćwiczeń przedmiotowych.


oraz metod podsumowujących:

- ostateczna, końcowa ocena projektów oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

E-learning


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godzin

Przygotowanie projektu: 8 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących realizacji projektów: 1 godzina

Przygotowanie się do zajęć na podstawie wyszukanej literatury i serwisów informacyjnych: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 28 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


Pełny opis:

• Informacja o edukacji i dla edukacji; informacja oświatowa i pedagogiczna; systemy informacji edukacyjnej w Polsce i na świecie

• Kształcenie ustawiczne w Polsce: organizacja i systemy kształcenia, instytucje kształcenia, instytucje rozwoju edukacji, programy edukacyjne

• Społeczność ucząca się, model uczenia w erze informacji i sektor usług rozwojowych

• Informacja edukacyjna jako ważny czynnik rozwoju osobistego i zawodowego

• Rynek edukacyjny i szkoleniowy w Polsce w aspekcie potrzeb różnych grup odbiorców (m.in. osób niepełnosprawnych)

• Brokerstwo szkoleniowe jako usługa na rynku edukacyjnym

• Broker edukacyjny – opis zawodu, wymagane kwalifikacje, cele i uwarunkowania wykonywania zawodu, metody pracy

• Źródła informacji o edukacji: informatory, bazy danych, wyszukiwarki, portale internetowe

• Wyszukiwanie informacji o ofercie edukacyjnej na różnych poziomach kształcenia (szkolnictwo, studia, szkolenia i kursy, doskonalenie zawodowe)

• Tworzenie i prezentacja oferty edukacyjnej spełniającej określone kryteria (wg kategorii tematycznych, formy kształcenia, rodzaju oferentów edukacyjnych, ceny, miejsca itp.), na potrzeby wybranej grupy odbiorców (klientów)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Biała Księga Usług Rozwojowych. Red. Piotra Piaseckiego, Warszawa: Polska Izba Firm Szkoleniowych 2017. Dostęp: http://www.pifs.org.pl/file/pdf_biala_ksiega.pdf (30.06.2018)

2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Krajowy standard kompetencji zawodowych, Broker edukacyjny (242401). Warszawa 2013

3. Rynek usług szkoleniowych. "Monitoring Branżowy. Analiz Sektorowe" 31 marca 2016. Dostęp: http://www.pkobp.pl/media_files/6df66082-489e-441f-9413-f66a726c945b.pdf (30.06.2018)

Literatura uzupełniająca:

1. Student samodzielnie wyszukuje i zapoznaje się z literaturą poświęconą kształceniu ustawicznemu i brokerstwu edukacyjnemu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.