Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat informacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-061 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Warsztat informacyjny
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Marek Deja, Paloma Korycińska, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów zarządzania informacją w podstawowe, warsztatowe - wiedzę i umiejętności - o charakterze intelektualnym, "technicznym" i zawodowym, niezbędne w dalszym toku studiów.

Efekty kształcenia:

W zakresie WIEDZY – student zna i rozumie:

- podstawowe zasady konstruowania naukowych i profesjonalnych wypowiedzi pisemnych i ustnych typowych dla badań i działalności informacyjnej,

- podstawowe zasady logiki niezbędne do sprawnego konstruowania wypowiedzi i rozpoznawania błędów w rozumowaniu,

- podstawowe pojęcia z zakresu statystyki dotyczące zbiorowości, cech, miar i badań.


W zakresie UMIEJĘTNOŚCI – student potrafi:

- obliczać podstawowe miary statystyczne, określać podstawowe zbiorowości i cechy statystyczne oraz konstruować i interpretować wybrane wizualizacje relacji ilościowych z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Excel,

- poprawnie konstruować wypowiedzi pisemne i ustne typowe dla działalności z zakresu zarządzania informacją,

- samodzielnie i efektywnie wykorzystywać współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych,

- wstępnie oceniać poprawność i wartość wypowiedzi naukowych i profesjonalnych charakterystycznych dla działalności z zakresu zarządzania informacją.


W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – student jest gotów do:

- permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem informacją,

- profesjonalnego stosunku do wykonywanych zadań zawodowych w przyszłości,

- uznania znaczenia poprawnego formułowania wypowiedzi w sposób adekwatny do różnych sytuacji profesjonalnych.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia wykładu jest obecność (dopuszczalna jedna nieobecność) i aktywny w nim udział (dyskusja, pytania).


Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w ramach każdej części ćwiczeń) oraz aktywny w nich udział (dyskusja, zadania praktyczne, znajomość lektur).

Ważna jest terminowość i poprawność wykonywania ćwiczeń i zadań, do zaliczenia obowiązuje wykonanie 90% z nich.


Oceną końcową jest ocena z ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Dodatkowymi kryteriami oceny są jakość i terminowość wykonania ćwiczeń i zadań oraz dostosowanie się do związanych z nimi zaleceń.


Metody kształtujące:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań praktycznych wykonywanych w trakcie zajęć.


Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania ćwiczeń i zadań, w tym jakości, terminowości i zgodności z zaleceniami.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody elearningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

wykład 15 h

ćwiczenia 30 h

przygotowanie do zajęć 40 h

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 20 h

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie zdalnego nauczania 20 h

konsultacje 2 h

wykonanie ćwiczeń 20 h

rozwiązywanie zadań 20 h


Łączny nakład pracy studenta wynosi 167 h, co daje 6 punktów ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Typy i przebieg rozumowań, analiza i ocena poprawności rozumowania, błędy logiczne

2. Analiza i ocena tekstów i innych wypowiedzi naukowych i profesjonalnych, ewaluacja ich wartości informacyjnej

3. Konstruowanie wypowiedzi pisemnych i ustnych charakterystycznych dla pracy w zawodach informacyjnych, takich jak abstrakty i streszczenia, briefing ustny, executive summary, infografiki, mapy myśli, prezentacje, raporty biznesowe (ćwiczenia praktyczne)

4. Podstawy analizy statystycznej. Możliwości programu Microsoft Excel.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Lektury obowiązkowe zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Dodatkowa

1. Literatura dodatkowa zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.