Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teorii i metodologii informatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-065 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii i metodologii informatologii
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Sabina Cisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest charakterystyka – w podstawowym zakresie – informatologii jako obszaru badawczego nauk o komunikacji społecznej i mediach, jej przedmiotu, pola badawczego i problematyki, najważniejszych pojęć i kierunków badań, miejsca w strukturze nauki i relacji z praktyką oraz wybranych paradygmatów, strategii, metod i technik badawczych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA - student/ka zna i rozumie:

- genezę, przedmiot, pole badawcze, problematykę, podstawowe pojęcia, cele oraz funkcje informatologii jako obszaru dociekań nauk o komunikacji społecznej i mediach, dostarczającego podbudowy teoretycznej, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją,

- relacje między informatologią a pozostałymi obszarami nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innymi dyscyplinami, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do działań naukowych i profesjonalnych; miejsce informatologii w systemie nauk,

- wybrane aktualne trendy, dylematy i oczekiwania związane z działalnością badawczą i profesjonalną w kontekście zarządzania informacją,

- wybrane paradygmaty, strategie, metody i techniki badawcze związane z informatologią i zarządzaniem informacją,

- najważniejsze źródła informacji naukowej i profesjonalnej z obszaru informatologii oraz zarządzania informacją - wybrane czasopisma, bibliografie, encyklopedie i słowniki, podręczniki, bazy danych i inne serwisy wyszukiwawcze, także - ośrodki badawcze, konferencje, organizacje, uczonych, w Polsce i na świecie.


UMIEJĘTNOŚCI - student/ka potrafi:

- poprawnie posługiwać się podstawowymi paradygmatami, koncepcjami i terminami naukowymi z zakresu informatologii,

- rozróżnić wypowiedzi o charakterze naukowym, profesjonalnym i publicystycznym w obszarze informatologii oraz profesji związanych z działalnością informacyjną; wymienić cechy wartościowej publikacji informatologicznej,

- tworzyć mapy pojęciowe i prezentacje.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student/ka jest gotów/a do:

- akceptacji znaczenia badań informatologicznych dla kształtowania społeczeństwa wiedzy XXI wieku i rozwoju efektywnej praktyki zarządzania informacją,

- permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka,

- współpracy w grupie, biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Forma i warunki zaliczenia:

EGZAMIN pisemny. Czas: 90 minut.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest (1) wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń oraz (2) uczestnictwo w wykładzie (dopuszczalna jedna nieobecność) i aktywny w nim udział (dyskusja).

Egzamin obejmuje treści wykładu, ćwiczeń oraz wskazanych lektur.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51 punktów (na 100 możliwych), co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny dostatecznej.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.


ĆWICZENIA: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja, krótkie prezentacje grupowe, mapy pojęciowe, omawianie lektur) i wykonanie zadań domowych zgodnie z zaleceniami.


Obowiązuje następująca SKALA OCEN (1 – 100 pkt.) (dotyczy zarówno ćwiczeń, jak i egzaminu):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa (dopuszczalna jedna nieobecności w ramach każdej formy i części zajęć) i aktywności na zajęciach, realizacji zadań domowych oraz wyników egzaminu końcowego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącą zajęcia.


Krótkie prezentacje przygotowane w grupach poświęcone są wybranym kierunkom i metodom badawczym informatologii.


Ponadto studenci są zobowiązani w ramach przygotowania do zajęć do przeczytania lektur obowiązkowych i wybranych dodatkowych.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań domowych podczas konsultacji poza zajęciami,

- dyskusja oceniająca po grupowym wykonaniu prezentacji i map myśli w ramach ćwiczeń


oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- egzamin pisemny sprawdzający przede wszystkim osiąganie efektów w zakresie wiedzy i umiejętności, obejmujący treść wykładów, ćwiczeń i lektur.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, mapy pojęciowe

Bilans punktów ECTS:

wykład 15 h

ćwiczenia 15 h

przygotowanie prezentacji multimedialnej 4 h

uczestnictwo w egzaminie 2 h

przygotowanie do egzaminu 30 h

przygotowanie do ćwiczeń 8 h

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącą zajęcia 16 h


Łączny nakład pracy studenta/ki wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS, w tym liczba godzin kontaktowych stanowi 30.

Godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie informacją

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1) Co znaczą terminy „teoria” i „metodologia”? Pojęcia dziedziny wiedzy, dyscypliny naukowej i kierunku badań. Kryteria identyfikacji i opisu nauk. Informatologia jako obszar badawczy nauk o komunikacji społecznej i mediach, dostarczający podstaw teoretycznych dla zarządzania informacją.

2) Warianty nazwy informatologii w językach polskim i angielskim. Nota historyczna – terminy "dokumentacja", „informacja naukowa” i inne.

3) Przedmiot, pole badawcze, problematyka, „wielkie pytania” informatologii. Jaka informacja interesuje nas w informatologii i zarządzaniu informacją?

4) Zarys genezy i historii informatologii. Jej obecny charakter i miejsce w systemie wiedzy, związki z pozostałymi obszarami nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innymi dyscyplinami a także działalnością informacyjną (praktyką zarządzania informacją).

5) Najważniejsze pojęcia informatologii jako obszaru badawczego nauk o komunikacji społecznej i mediach – informacja i kategorie pokrewne (dane, dokument, treść, wiedza, zasób).

6) Wybrane współczesne kierunki badań nauk o komunikacji społecznej i mediach - w perspektywie informatologicznej.

7) Metodologia badań informatologicznych. Podstawy filozoficzne, paradygmaty, strategie badawcze, wybrane metody i techniki (w szczególności jakościowe) - przegląd, zastosowanie.

8) Warsztat badacza nauk o komunikacji społecznej i mediach w perspektywie informatologicznej: piśmiennictwo i źródła informacji o piśmiennictwie specjalistycznym, ośrodki badawcze, konferencje, organizacje, uczeni, w Polsce i na świecie.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA

Babik, Wiesław red. (2016). Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP. [wybrane fragmenty]

Pozostałe lektury obowiązkowe zostaną podane na pierwszych zajęciach.

DODATKOWA

Literatura dodatkowa zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.