Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie danymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-066 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie danymi
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Januszko-Szakiel
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do aktywnego udziału w procesach organizacji i zarządzania kolekcjami różnorodnych danych oraz przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do zadań projektowania profesjonalnych systemów kompleksowego zarządzania danymi.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

• zna aktualne trendy, dylematy i kierunki rozwoju w obszarze zarządzania danymi, ze szczególnym uwzględnieniem trwałej ochrony użyteczności danych w kontekście ich ponownego wykorzystania;

• zna i rozumie potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników różnorodnych danych;

• zna i rozumie podstawowe pojęcia, regulacje i zasady zarządzania i korzystania z różnorodnych danych;

• ma uporządkowaną wiedzę na temat systemów organizacji i zarządzania danymi z uwzględnieniem norm, rekomendowanych metod, dobrych praktyk.


Umiejętności

Student:

• na konkretnych przykładach definiuje i klasyfikuje różnorodne dane;

• w kontekście konkretnych sytuacji i potrzeb użytkowników danych analizuje i ocenia systemy oraz procesy zarządzania danymi;

• projektuje profesjonalny system kompleksowego zarządzania danymi, odwołując się do poznanych metod, narzędzi, standardów.


Kompetencje społeczne

Student:

• akceptuje i realizuje powierzone zadania pracując w zespole;

• podejmuje próby rozwiązania problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania danymi odwołując się do dorobku nauki i najlepszych praktyk profesjonalnych;

• ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania danymi dla zachowania wyników ludzkiej działalności w różnych obszarach.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium: zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz wykonanie i zaliczenie projektu grupowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

• elementy dyskusji wprowadzane w toku konwersatorium jako podstawa rozpoznania stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści, znajomości definicji podstawowych pojęć przedmiotu,

• bieżąca ocena i konsultacje dotyczące planowania i realizacji projektu grupowego (z elementami korekty),

• dyskusja oceniająca wykonanie projektu i umiejętność pracy zespołowej,

oraz w ramach oceny podsumowującej:

• końcowa ocena projektu grupowego (zgodność wykonania i prezentacji z założeniami, terminowość).


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

o prezentacja multimedialna

o wyjaśnienie

Metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące:

o metoda przypadków

o dyskusja dydaktyczna

o analiza problemu

Metody praktyczne - metoda projektów.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatorium: 30 godzin

Samodzielna analiza piśmiennictwa dotyczącego zarządzania danymi: 10 godzin

Przygotowanie projektu zaliczeniowego grupowego wraz z jego prezentacją: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Dane uniwersalne i dziedzinowe. Dane ilościowe i jakościowe. Dane przetworzone i nieprzetworzone („surowe” i „czyste”).

2. Źródła danych. Formaty i nośniki zapisu danych.

3. „Digital curation” – długoterminowa archiwizacja zbiorów danych. Kurator danych cyfrowych – profesja.

4. Informatologiczne, organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne, etyczne, psychologiczne, metodologiczne, aspekty zarządzania danymi.

5. Zarządzanie procesami: gromadzenia danych, opracowania danych, archiwizacji/ochrony integralności, autentyczności, poufności danych, udostępniania danych.

6. Użytkowanie danych. Grupy docelowe. Identyfikacja i monitorowanie potrzeb użytkowników danych „Community Watch”.

7. Repozytoria/archiwa/depozyty danych w sektorze: nauki, badań i rozwoju, biznesu, administracji, kultury.

8. Repozytoria/archiwa/depozyty danych: prywatne, instytucjonalne, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe.

9. Repozytoria danych: otwarte, restrykcyjne, zamknięte (poufne).

10. Repozytoria danych uniwersalne, multi/interdyscyplinarne, dziedzinowe.

11. Model Open Archival Information System (ISO 14721:2003) – standard organizacji archiwum i trwałej ochrony danych cyfrowych.

12. Platformy/narzędzia zarządzania danymi.

13. Schematy metadanych.

14. Agregowanie (harvesting) metadanych. Integratory, koncentratory metadanych.

15. Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories (ISO 16363:2012)

16. Interoperacyjność systemów danych i systemów dokumentów (bibliotek, repozytoriów, archiwów, muzeów, banków, galerii, depozytów, etc.).

17. Autorskoprawne zagadnienia użytkowania (wykorzystywania i ponownego wykorzystywania) danych. Karencja w udostępnianiu danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bednarek-Michalska, Bożena. Repozytoria surowych danych – dlaczego biblioteki powinny je znać? Biuletyn EBIB, nr 135 (2012). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/152

• Cisek, Sabina. Archiwa jakościowych danych badawczych w internecie. W: Korycińska-Huras, Agnieszka; Janiak Małgorzata (red.). Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014.

• Fajfer, Aleksandra i in. Trwała ochrona zasobów cyfrowych – podstawowe pojęcia. Biuletyn EBIB. Nr 154(2014). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/311/481

• Patela Renata, Piwko-Łętek Anna, Sadlik Oliwier. Kurator danych cyfrowych – nowe stanowisko w bibliotece naukowej. Biuletyn EBIB Nr 154(2014). http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/307

Literatura uzupełniająca:

• Neuroth Heike i in. (red.). Digital Curation of Research Data: Experiences of a Baseline Study in Germany Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, 2013. http://www.nestor.sub.unigoettingen.de/bestandsaufnahme/Digital_Curation.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.