Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Broker i analityk informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-067 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Broker i analityk informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Monika Krakowska, Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cel zajęć stanowi przygotowanie studentów do pracy związanej z usługami informacyjnymi, w tym wykonywania zawodów analityka informacji oraz infobrokera (researchera).

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student/ka:

─ charakteryzuje wybrane polskie i zagraniczne publikacje (artykuły, książki, serwisy WWW itd.) poruszające zagadnienia analizy informacji oraz infobrokeringu,

─ ma podstawową wiedzę o niektórych aktualnie stosowanych sposobach i narzędziach realizacji zadań w zakresie analizy danych/informacji, infobrokeringu i dziedzin pokrewnych (OSINT),

─ ma podstawową wiedzę o potrzebach odbiorców usług analitycznych i infobrokerskich,

─ omawia metodykę projektowania usług i produktów informacyjnych, zasady i sposoby ich realizacji,

─ przedstawia przykłady dobrych praktyk w odniesieniu do wybranych aspektów pracy analityka informacji oraz infobrokera,

─ wymienia i przedstawia rodzaje usług informacyjnych,

─ zna i poprawnie posługuje się terminologią profesjonalną z zakresu analizy informacji, infobrokeringu i obszarów pokrewnych,

─ zna podstawowe zasady sporządzania wybranych typów dokumentów analitycznych (w tym zasadę „odwróconego trójkąta”, zasadę „kostki informacyjnej” itp.).


UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka:

─ dokonuje analiz o charakterze marketingowym dostępnych komercyjnych produktów i usług informacyjnych,

─ identyfikuje potencjalnych pracodawców, stanowiska pracy, możliwości kariery zawodowej w sektorze działalności informacyjnej, w szczególności – analitycznej oraz infobrokerskiej,

─ potrafi przygotować i przedstawić dokumenty analityczne obejmujące wyniki ewaluacji produktów i usług o charakterze innowacyjnym,

─ potrafi wykonać (niewielki) projekt profesjonalny w obszarze usług informacyjnych,

─ potrafi wykorzystać wybrane metody i narzędzia efektywnego kreowania treści i informacji (content marketing) oraz badania satysfakcji klienta na poziomie podstawowym,

─ rozpoznaje różne rodzaje zachowań konsumenckich oraz potrzeb informacyjnych użytkownika komercyjnych usług oraz produktów informacyjnych w zakresie niezbędnym do ich projektowania i oceny,

─ samodzielnie sporządza proste analizy decyzyjne w formie pisemnego briefu,

─ sprawnie wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań profesjonalnych i realizacji własnych projektów związanych z analizą informacji oraz infobrokeringiem.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/ka

─ akceptuje konieczność stałego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce i w środowisku informacyjnym,

─ dąży do rozwiązywania problemów profesjonalnych związanych z realizacją zadań projektowych, odwołując się do najlepszych praktyk działalności informacyjnej oraz dorobku teoretycznego informatologii,

─ docenia wartość rzetelnego i odpowiedzialnego planowania i wykonywania zadań w ramach realizacji projektu,

─ rozumie rolę nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektowaniu usług informacyjnych.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium: zaliczenie

Ćwiczenia: zaliczenia na ocenę

Oceną końcową jest ocena z ćwiczeń.


KONWERSATORIUM: zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w nich udział (dyskusja, omawianie lektur) oraz wykonanie i zaliczenie (małego) projektu infobrokerskiego. Szczegóły projektu zostaną podane na pierwszych zajęciach (dr Cisek).


ĆWICZENIA: zaliczenie na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo (dopuszczalna jedna nieobecność w ramach każdej z części ćwiczeń), aktywny udział w zajęciach (prawidłowe wykonywanie zadań, udział w dyskusji) oraz wykonanie i zaliczenie projektów grupowych.

Ocenie podlega:

Obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-50 pkt.

Projekt zespołowy (Ćwiczenia cz. 1: dr Monika Krakowska) – 0-50 pkt.


Obowiązuje następująca SKALA OCEN (1-100 pkt.):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji zadań indywidualnych oraz projektów zespołowych. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość i rzetelność wykonania zadań.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

- analiza, ocena i ewentualna korekta sposobu podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć,

- bieżąca kontrola zrozumienia omawianego materiału w trakcie dyskusji dydaktycznych,

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów i zadań podczas zajęć oraz konsultacji poza zajęciami,

- dyskusja oceniająca po wykonaniu projektów i poszczególnych zadań w ramach ćwiczeń i konwersatorium,


oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- ostateczna, końcowa ocena projektów zespołowych oraz zadań realizowanych w ramach ćwiczeń i konwersatorium, sposobu ich wykonania, w tym – zgodności z zaleceniami, terminowości.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

─ Uczestnictwo w konwersatorium: 20 godzin

─ Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

─ Indywidualne konsultacje dotyczące wykonania projektów: 10 godzin

─ Mały projekt infobrokerski: 20 godzin

─ Projekt produktu lub usługi informacyjnej: 35 godzin

─ Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem fachowym i naukowym: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 145 godzin, co odpowiada 5 punktom ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Pełny opis:

KONWERSATORIUM, część 1, 10 godzin (dr Magdalena Wójcik)

1. Pojęcie usługi. Zacieranie granic między produktem a usługą. Usługi informacyjne w gospodarce. Usługi a ekonomia doświadczeń.

2. Typologia usług informacyjnych. Cechy nowoczesnych usług informacyjnych. Analiza danych jako specyficzny typ usługi informacyjnej.

3. Wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla projektowania i realizacji usług i produktów informacyjnych. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Internet of Things. Druk 3D. Hologramy. Sztuczna inteligencja. Automatyka i robotyka.

4. Przetwarzanie wielkich danych. Konwergencja mediów a usługi informacyjne.

5. Nowe zawody analityczne – analityk danych, big data analyst/scientist, analityk biznesowy itp.

KONWERSATORIUM, część 2, 10 godzin (dr Sabina Cisek)

1. Broker informacji (infobroker) – charakterystyka i realia zawodu w Polsce, oferowane usługi, klienci, warsztat pracy. Profesje pokrewne – OSINT.

2. (Mały) projekt infobrokerski

ĆWICZENIA, cz. 1, 15 godzin (dr Monika Krakowska)

1. Analiza marketingowa jako narzędzie badania rynku w kontekście dynamizacji usług informacyjnych i komunikacji z klientem.

2. Analiza satysfakcji klienta, wybrane modele i metody badań marketingowych uwzględniających satysfakcję odbiorcy usług i produktów o charakterze informacyjnym.

3. Przegląd, analiza i ocena typowych oraz nowatorskich produktów i usług informacyjnych oferowanych przez podmioty prowadzące informacyjną działalność komercyjną.

4. Analiza informacji na podstawie wybranych danych gromadzonych w Google Analytics oraz zastosowanie metod i narzędzi efektywnego kreowania treści i informacji (w oparciu o content marketing).

5. Zastosowanie techniki persony w tworzeniu profilu odbiorcy komercyjnych usług i produktów informacyjnych oraz w badaniach satysfakcji klienta.

6. Organizacja pracy nad projektami nowych usług lub produktów informacyjnych o charakterze innowacyjnym.

ĆWICZENIA, cz. 2, 15 godzin (dr Magdalena Wójcik)

1. Analiza jako usługa.

2. Rola analizy w procesach decyzyjnych.

3. Obsługa programu QDA Miner.

4. Jakościowa analiza tekstów i ich opracowanie w formie briefu.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1) Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

2) Hague, Paul (2006). Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników. Gliwice: Helion.

3) Hrabiec-Hojda, Patrycja (2013). Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera. Bibliotheca Nostra, nr 1, s. 87-95. http://www.sbc.org.pl/Content/72732/bn_1_2013.pdf

4) Krajowy standard kompetencji zawodowych Broker informacji (researcher) (262204) (2013). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/bazy-standardow-kompetencji-kwalifikacji-zawodowych-i-modulowych-programow-szkolen albo https://drive.google.com/file/d/0B4Irj9cIM0z9bTZOTjcyZ21Oa1U/edit

5) Krajowy standard kompetencji zawodowych Analityk informacji i raportów medialnych (262201) (2013). Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/bazy-standardow-kompetencji-kwalifikacji-zawodowych-i-modulowych-programow-szkolen

6) Liedel, Krzysztof; Piasecka, Paulina; Aleksandrowicz, Tomasz R. (2012). Analiza informacji: teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) Liedel, Krzysztof; Piasecka, Paulina; Aleksandrowicz, Tomasz R. (2012). Analiza informacji w działaniu. Warszawa: Difin.

2) Rynek informacji http://rynekinformacji.pl/

Dodatkowa, aktualna literatura uzupełniająca będzie podana przez prowadzących na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.