Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media społecznościowe w zarządzaniu informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-068 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe w zarządzaniu informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych umożliwiających prowadzenie efektywnych działań w mediach społecznościowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

• zna dorobek bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych, w tym wybrane humanistyczne aspekty dorobku nauk o zarządzaniu, w zakresie wykorzystania nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu informacją w organizacji,

• definiuje główne obszary zastosowania mediów społecznościowych w zarządzaniu informacją,

• zna szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w zarządzaniu informacją.


Umiejętności

Student:

• krytycznie analizuje przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w organizacji,

• proponuje innowacyjne rozwiązania w zakresie rozwiązywania wybranych problemów profesjonalnych.

Kompetencje społeczne

Student

• ma świadomość wpływu nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych na zmiany w sposobach zarządzania informacją w organizacji,

• rozumie konieczność stałego uzupełniania swojej wiedzy i potrzebę samokształcenia,

• akceptuje konieczność wykonywania powierzonych mu zadań w sposób rzetelny i terminowy.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) oraz realizacja projektu grupowego. Celem projektu jest opracowanie rozwiązania usprawniającego wybrany aspekt zarządzanie informacją w konkretnej, realnie istniejącej organizacji za pomocą narzędzi o charakterze społecznościowym.

Zasady oceniania:

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt.

- projekt – 60 pkt


Skala ocen

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

• elementy dyskusji wprowadzane w toku konwersatorium jako podstawa rozpoznania stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

• bieżąca ocena i konsultacje dotyczące planowania i realizacji projektu zaliczeniowego,

• dyskusja oceniająca wykonanie projektu i umiejętność pracy zespołowej.


oraz w ramach oceny podsumowującej:

• końcowa ocena projektu zaliczeniowego (zgodność wykonania i prezentacji z wytycznymi, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole).


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatorium: 30 godzin

Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem fachowym: 20 godzin

Przygotowanie projektu końcowego wraz z jego prezentacją: 40 godzin

Indywidualne konsultacje: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Pełny opis:

1. Web 2.0, media społecznościowe, wikinomia, crowdsoucing, crowdfunding, collective intelligence – istota zjawisk, stan badań z perspektywy zarządzania informacją i dyscyplin pokrewnych, rola w zarządzaniu informacją w organizacji.

2. Media społecznościowe jako narzędzie promocji oferty organizacji.

3. Media społecznościowe w działalności usługowej.

4. F-commerce i inne zastosowania mediów społecznościowych w handlu.

5. Media społecznościowe w organizacji wewnętrznych procesów firmy, w tym społecznościowe systemy zarządzania projektami.

6. Media społeczościowe jako narzędzia budowy wizerunku organizacji i osób, autokreacja i autopromocja w mediach społecznościowych

7. Monetyzacja i profesjonalizacja mediów społecznościowych. Content creator jako nowy zawód.

8. Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w organizacji. Zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach społecznościowych – przykłady dobrych i złych praktyk.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick, Jak Cię widzą, tak Cię piszą : sztuka autopromocji w mediach społecznościowych. Gliwice, 2016.

• Jamie Turner, Reshma Shah, Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym. Gliwice, 2015.

Literatura uzupełniająca:

• Darren Barefoot, Julie Szabo, Znajomi na wagę złota : podstawy marketingu w mediach społecznościowych. Warszawa, 2014.

• Liana Evans, Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Gliwice, 2011.

• Magdalena Grębosz, Dagna Siuda, Grzegorz Szymański, Social media marketing. Łódź, 2016.

• Dave Kerpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku. Gliwice, 2013.

• David Kirkpatric, Efekt Facebooka. Warszawa, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.