Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teorii i metodologii bibliologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-069 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii i metodologii bibliologii
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gruca
Prowadzący grup: Anna Gruca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest charakterystyka – w podstawowym zakresie – bibliologii jako dyscypliny naukowej, jej miejsca w strukturze nauki i relacji z innymi dyscyplinami oraz wybranych metod i technik badawczych

Efekty kształcenia:

WIEDZA

• Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat bibliologii jako dyscypliny naukowej, w tym również dostarczającej w pewnym zakresie podbudowy teoretycznej, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją.

• Student określa relacje między bibliologią a innymi dyscyplinami, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do działań w praktyce zawodowej; identyfikuje miejsce bibliologii w systemie nauk.

• Student omawia wybrane aktualne trendy, dylematy i oczekiwania związane działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie bibliologii.

• Student porządkuje i przedstawia podstawowe źródła z zakresu bibliologii

• Student wymienia i charakteryzuje podstawowe metody i techniki badawcze związane z bibliologią

• Student wymienia najważniejsze ośrodki badawcze, konferencje, organizacje, uczonych z zakresu bibliologii na świecie i w Polsce.


UMIEJĘTNOŚCI

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową z zakresu bibliologii

• Student rozróżnia wypowiedzi o charakterze naukowym, profesjonalnym i publicystycznym w obszarze bibliologii; wymienia cechy wartościowej publikacji z bibliologii.

• Student z pomocą nauczyciela akademickiego formułuje proste problemy badawcze, dobiera odpowiednie metody ich rozwiązywania i formy prezentacji wyników (w odniesieniu do problemów poznawczych i stosowanych bibliologiiKOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Student docenia znaczenie badań bibliologicznych dla kształtowania społeczeństwa wiedzy XXI wieku.

• Student uświadamia sobie znaczenie badań naukowych z zakresu bibliologii.

• Student współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę


EGZAMIN ma charakter pisemny. Czas: 90 minut.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51 punktów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny dostatecznej.


ĆWICZENIA: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach i aktywny w nich udział oraz wykonanie poleconych zadań.

Ocenie podlega:

Obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-70 pkt.

Zadania domowe i przydzielane w trakcie zajęć – 0-30 pkt.


Obowiązuje następująca SKALA OCEN (1 – 100 pkt.) (dotyczy zarówno ćwiczeń, jak i egzaminu):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w egzaminie (wraz z konsultacjami po egzaminie): 4 godziny

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 10 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie prezentacji, zadania: 10 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 84 godziny, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie informacją

Pełny opis:

WYKŁAD

• Wstęp. Omówienie efektów kształcenia, sylabusa oraz warunków zaliczenia

• Warsztat badacza z zakresu bibliologii

• Kształtowanie się bibliologii jako dyscypliny naukowej

• Współczesny status bibliologii jako dyscypliny naukowej (przedmiot, terminologia, modele badawcze)

• Wzajemne relacje bibliologii z innymi dyscyplinami

• bibliotekoznawstwo w ramach i poza bibliologią

• Teoretycy i wkład do rozwoju dyscyplin

• Książka jako przedmiot badań bibliologicznych

ĆWICZENIA

1. Warsztat badacza bibliologa

2. Metoda bibliograficzna

3. Metody badań nad dawną książką, w tym metoda historyczna oraz typograficzna

4. Metoda topograficzna

5. Metoda biograficzna

6. Wybrane metody badań nad biblioteką i jej użytkownikami

7. Dzieło literackie jako źródło do badań nad książką i biblioteką

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Bednarska-Ruszajowa, Krystyna, Metoda bibliograficzna i jej zastosowanie. W: Z problemów metodologii i dydaktyki BIN, red. M. Kocójowa. Kraków 1990, s. 37-54.

2. 3. Bułhak, Henryk. Metoda typograficzna w badaniach nad dawną książką. „Biuletyn Poligraficzny” 1977 nr 2, s. 37-52.

3. Gruca Anna. Metoda biograficzna w badaniach nad dziejami książki okresu zaborów. W: Kuźmina D. (red.). Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych. Warszawa 2007 s. 71-84.

4. Kocójowa, Maria. Metoda topograficzna w badaniach nad książką i biblioteką. W: Kocójowa, M. (red.). Studia bibliograficzno-bibliologiczne, red. M. Kocójowa. Kraków 1996 s. 165-174.

5. Migoń, Krzysztof. Nauka o książce. Zarys problematyki. Wrocław 1984.

6. Sipayłło, Maria, O metodzie badań proweniencyjnych starych druków. „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1975, z. 1, s. 9-30.

7. Stolzman, Małgorzata, Wiedza o książkach w dziełach literackich. „Roczniki Biblioteczne” 1987 r. 31 z. 1 s. 219-233.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kocójowa, Maria, Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej. Kraków 1990 [wybrane fragmenty]

2. Kostecki, Janusz; Rowicka Małgorzata, Biblioteki w zaborze rosyjskim w powieściach realistycznych II połowy XIX wieku. W: Biblioteki i książki w literaturze, red. Krystyna Bednarska-Ruszajowa. Kraków 1998 s. 75-91.

3. Kowalczyk J. (1969). Jak czytał Witruwiusza Wojciech Mieliński, opat z Trzemeszna. Uwagi o jego księgozbiorze. W: Lorentz S. (red.)Muzeum i twórca. Warszawa: PWN s. 357-363.

4. Pirożyński J. (1970). Gofred abo Jeruzalem wyzwolona przekładania Piotra Kochanowskiego. Z zagadnień pierwodruku (1618). Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej r. 20 s. 133-140

5. Sinko, Zofia, Powieść zachodnioeuropejska w Polsce stanisławowskiej na podstawie inwentarzy bibliotecznych i katalogów. „Pamiętnik Literacki” 1966, R. 57 z. 4, s. 581-624.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.