Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-070 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Małgorzata Jaskowska, Magdalena Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających prowadzenie badań użyteczności serwisów www.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka:

• zna dorobek bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych w zakresie badań użyteczności stron internetowych,

• definiuje główne metody i techniki badania użyteczności stron www,

• zna wady i zalety związane z wykorzystaniem poszczególnych metod i technik badania użyteczności stron www.


Umiejętności

Student/-ka:

• trafnie dobiera metody i techniki badania użyteczności do konkretnych sytuacji problemowych,

• samodzielnie projektuje i przeprowadza testy funkcjonalne witryn internetowych.


Kompetencje społeczne

Student/-ka:

• ma świadomość wpływu nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych na zmiany w sposobach projektowania i oceny zasobów sieciowych,

• rozumie konieczność stałego uzupełniania swojej wiedzy i potrzebę samokształcenia,

• akceptuje konieczność wykonywania powierzonych mu zadań w sposób rzetelny i terminowy.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie i prezentacja raportu z badania funkcjonalności wybranego serwisu (praca zespołowa).


Zasady oceniania:

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt.

- projekt – 60 pkt


Skala ocen

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

1. elementy dyskusji wprowadzane w toku konwersatorium jako podstawa rozpoznania stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

2. bieżąca ocena i konsultacje dotyczące planowania i realizacji projektu zaliczeniowego,

3. dyskusja oceniająca wykonanie projektu i umiejętność pracy zespołowej.


oraz w ramach oceny podsumowującej:

• końcowa ocena projektu zaliczeniowego (zgodność wykonania i prezentacji z wytycznymi, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem fachowym: 10 godzin

Konsultacje indywidualne: 5

Przygotowanie w grupach raportu z badania funkcjonalności serwisu wraz z jego prezentacją: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS


Pełny opis:

1. Metody i techniki badania użyteczności serwisów internetowych – przegląd, stan badań, wady i zalety poszczególnych rozwiązań, kryteria doboru metod i technik do konkretnej sytuacji problemowej.

2. Testy funkcjonalne – specyfika, zastosowanie, dobór próby, podstawowe zasady przeprowadzania procedury, rola moderatora i obserwatora, konstrukcja scenariusza testów.

3. Wywiad, metoda Kano oraz kwestionariusz UX jako elementy komplementarne w stosunku do testów funkcjonalnych.

4. Testy funkcjonalne – aspekty praktyczne i organizacyjne.

5. Całościowe opracowanie wyników testów funkcjonalnych – idea błędów kluczowych, sposoby opracowania danych, konstrukcja raportu z badań.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Steve Krug, Nie każ mi myśleć, wyd. 3. Gliwice, 2014.

• Jakob Nielsen, Raluca Budiu, Funkcjonalność aplikacji mobilnych : nowoczesne standardy UX i UI. Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca:

• Małgorzata Jaskowska, Magdalena Wójcik, Metodologia badania użyteczności rozproszonego systemu informacji edukacyjnej uczelni. PTINT nr 1 (2015), s. 17-29.

• Małgorzata Jaskowska, Magdalena Wójcik, Funkcjonalność rozproszonego systemu informacji o kierunkach kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Raport z badań. W: A. Korycińska-Huras (red.) Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, 2014, s. 81-136.

• Steve Krug, Przetestuj ją sam: o funkcjonalności stron internetowych. Gliwice, 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.