Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-071 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki tekstów elektronicznych w zarządzaniu informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nahotko
Prowadzący grup: Marek Nahotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Student zna rolę badań interdyscyplinarnych w informatologii, szczególnie w organizacji informacji

• Student rozumie role gatunków informacji jako konwencji komunikacyjnej stosowanych w powtarzalnych sytuacjach społecznych

• Student określa relacje między informatologią a językoznawczymi i socjologicznymi teoriami genologicznymi

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową informatologii oraz dyscyplin pokrewnych, zajmujących się problematyką zastosowania gatunków informacji komunikacji społecznej w zakresie niezbędnym dla podejmowania zadań badawczych i profesjonalnych w obszarze szeroko rozumianej organizacji informacji.

• Student wyjaśnia miejsce i rolę gatunków informacji w procesach komunikacji naukowej.

• Student rozumie znaczenie gatunków w mentalnych procesach percepcji informacji.

• Student zna podstawowe szkoły i kierunki badań informatologii oraz dyscyplin pokrewnych zajmujących się problematyką komunikacji naukowej, wskazuje elementy procesu komunikowania ze szczególnym uwzględnieniem gatunków informacji oraz główne dziedziny zastosowań wyników badań.


Umiejętności:

• Student umie wskazywać cechy charakterystyczne gatunków informacji.

• Student potrafi przeprowadzić analizę gatunku informacji z uwzględnieniem jego miejsca w środowisku elektronicznym.

• Student umie śledzić procesy ewolucyjne wybranych gatunków informacji.

• Student potrafi wskazywać na gatunki tworzące systemy gatunków.

• Student potrafi analizować typowe sytuacje komunikacyjne, właściwe dla swojej przyszłej pracy zawodowej i przewidywać skutki swoich zachowań w tych sytuacjach.


Kompetencje społeczne:

• Student ma świadomość znaczenia kompetencji komunikacyjnych pracowników branży informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.

• Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z działalnością informacyjną i biblioteczną.

• Student jest przygotowany do włączenia się w wybrane formy działalności informacyjnej, realizowane w środowisku Internetu.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) i aktywny w nich udział (dyskusja, omawianie lektur, wspólne projektowanie i realizacja badań).

Ocenie podlega:

Lektura, zadania domowe – 0-20 pkt.

Obecność i aktywny udział w zajęciach (w tym wspólne formułowanie problemów badawczych i projektowanie najważniejszym etapów badań) – 0-30 pkt.

Przygotowanie pracy pisemnej – 0-50 pkt


Obowiązuje następująca SKALA OCEN (1 – 100 pkt.) (dotyczy zarówno ćwiczeń, jak i egzaminu):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatorium: 30 godzin

Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem fachowym: 15 godzin

Przygotowanie projektu końcowego wraz z jego prezentacją: 20 godzin

Indywidualne konsultacje: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 2

Literatura:

• Andersen J. (2008). The concept of genre in information studies. ARIST vol. 42 nr 1, s. 339-367

• Bhatia, V. (2017). Critical genre analysis. London: Routledge.

• Genre and the performance of publics (2016). Red. M. Reiff, A. Bawarshi. Bouldner: Univ. Press of Colorado.

• Genre theory in information studies (2015). Red. J. Andersen. Bingley: Emerald.

• Loewe I. (2007). Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej. Katowice: Wydaw. UŚ

• Nahotko M. (2018). Teoria gatunków w organizacji informacji i wiedzy. Podejście informatologiczne. Kraków: Wydaw. UJ.

• Nahotko M.(2015). Czytanie z perspektywy teorii gatunków tekstu. Biuletyn EBIB Nr 6(159).

• Nahotko M. (2016). Ewolucyjne i rewolucyjne procesy powstawania gatunków tekstów elektronicznych. Przegląd Biblioteczny, vol. 84 z. 2, s. 214-243.

• Nahotko M. (2014). Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków. Zagadnienia Informacji Naukowej, vol. 52 nr 1, s. 80-93.

• Nahotko M. (2016). Teoria gatunków tekstu w badaniu piśmiennictwa cyfrowego. W: Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel (red.): Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, s. 13-26.

• Tereszkiewicz A. (2010). Genre analysis of online encyclopedias. The case of Wikipedia. Kraków: Wydaw. UJ.

• Wierzbicka, A. (1983). Genry mowy. W: T. Dobrzyńska, E. Janusz (red.) Tekst i zdanie, Wrocław: IBL PAN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.