Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-074 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko informacyjne
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Hanna Gaweł, Paloma Korycińska, Remigiusz Sapa, Magdalena Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wykształcenie podstawowych kompetencji w zakresie efektywnego i świadomego funkcjonowania w środowisku informacyjnym oraz wprowadzenie w problematykę badań środowiska informacyjnego z perspektywy informatologicznej

Efekty kształcenia:

Wiedza


• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z funkcjonowaniem środowiska informacyjnego, a także objaśnia terminy kluczowe dla tego obszaru wiedzy i działalności profesjonalnej,

• identyfikuje najważniejsze obszary badań prowadzonych w ramach bibliologii i informatologii na temat różnych aspektów środowiska informacyjnego,

• zna i rozumie najważniejsze procesy i wydarzenia z historii rozwoju środowiska informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem internetu oraz aktualne zjawiska i tendencje rozwojowe tego środowiska,

• wskazuje kluczowe formy uczestnictwa w środowisku informacyjnym oraz charakteryzuje w podstawowym zakresie populację użytkowników internetu przede wszystkim w świetle dorobku bibliologii i informatologii,

• dostrzega techniczne, ekonomiczne, intelektualne i inne warunki uczestniczenia w współczesnym środowisku informacyjnym,

• określa skalę i specyfikę zasobów informacyjnych oraz wskazuje różnorodne formy tych zasobów i usług informacyjnych dostępnych w środowisku informacyjnym (szczególnie w internecie), ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych,

• wskazuje podstawowe kryteria oceny zasobów informacyjnych,

• wyjaśnia podstawowe zasady działania narzędzi pozyskiwania informacji i wymiany informacji w środowisku informacyjnym,

• określa najważniejsze uwarunkowania stosowania różnych strategii pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym, odwołując się w podstawowym zakresie do dorobku bibliologii i informatologii,

• identyfikuje najważniejsze zagrożenia charakterystyczne dla współczesnego środowiska informacyjnego i przedstawia podstawowe sposoby obrony przed nimi.


Umiejętności


• Student umiejętnie posługuje się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym niezbędnym do sprawnego pozyskiwania informacji,

• porównuje, ocenia i w efekcie dobiera właściwe, wyspecjalizowane narzędzia pozyskiwania informacji do konkretnych potrzeb informacyjnych i sytuacji problemowych,

• poprawnie konstruuje instrukcje wyszukiwawcze (w tym zaawansowane) w różnych narzędziach wyszukiwania informacji oraz właściwie interpretuje wyniki wyszukiwania,

• rozróżnia różne rodzaje wypowiedzi dostępnych w internecie (w tym przede wszystkim naukowe, profesjonalne, publicystyczne) oraz sprawnie odnajduje naukowe zasoby informacyjne dostępne w tym środowisku,

• potrafi uczestniczyć w różnych formach komunikacji społecznej w środowisku internetu,

• świadomie konstruuje efektywne strategie wyszukiwania informacji dostosowane do konkretnych sytuacji problemowych,

• korzystając z piśmiennictwa i zasobów internetu, samodzielnie poszerza swoją wiedzę na temat środowiska informacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem internetu) i efektywnego wykorzystywania jego zasobów.


Kompetencje społeczne


• Student rozumie konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności związanych z szeroko rozumianym uczestnictwem w środowisku informacyjnym,

• jest wstępnie przygotowany do włączenia się w wybrane formy życia kulturalnego realizowane w środowisku internetu.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy. Czas: 1 godzina zegarowa.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia laboratorium.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.


Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie sprawdzianu z zakresu konstruowania wyrażeń logicznych, wykonywanie zalecanych zadań oraz wykonanie i zaliczenie projektu indywidulanego. Ocenie podlega:

- aktywny udział w zajęciach: 40 pkt.

- sprawdzian umiejętności konstruowania wyrażeń logicznych: 20 pkt

- wykonanie zalecanych zadań: 20 pkt.

- projekt indywidualny: 20 pkt.


Skala ocen (dotyczy laboratorium)

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu, mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

- ocena zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń,

- ocena i konsultacje projektu indywidualnego (konstrukcja strategii pozyskiwania informacji dla konkretnej sytuacji problemowej) w trakcie realizacji,

- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas ćwiczeń,


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- sprawdzian z zakresu konstruowania wyrażeń logicznych,

- końcowa ocena indywidulanych projektów (konstrukcja strategii pozyskiwania informacji dla konkretnej sytuacji problemowej),

- pisemny egzamin końcowy, obejmujący materiał z wykładów, laboratoriów i lektury dodatkowej.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 45 godzin

Udział w egzaminie (włącznie z konsultacjami po egzaminie): 2 godziny

Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 45 godzin

Realizacja projektu indywidualnego: 20 godzin

Udział w konsultacjach niezbędnych do realizacji projektu indywidulanego: 3 godziny

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 50 godzin

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 215 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Zob. "Opis"

Pełny opis:

Wykład:

• • Koncepcja środowiska informacyjnego. Zasięg, struktura i skalowalność środowiska, przestrzenie informacyjne.

• Zjawiska i trendy w rozwoju środowiska informacyjnego. Przykłady.

• Uczestnicy środowiska informacyjnego. Podmiot informacyjny. Dostęp do zasobów środowiska informacyjnego – bariery, uwarunkowania i organizacja.

• Zasoby informacyjne internetu i ich organizacja. Kolekcje i narzędzia.

• Zaawansowane aspekty działania wyszukiwarek.

• Wprowadzenie do pozyskiwania zasobów naukowych z internetu. Dostęp otwarty i restrykcyjny, nowe kontenery wiedzy i zmiany w zakresie zasad i technik dystrybucji informacji.

• Strategie pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym.

• Jakość i ocena zasobów informacyjnych.

• Zagrożenia w środowisku informacyjnym i ochrona przed nimi.

Ćwiczenia:

• Formułowanie wyrażeń logicznych w procesach wyszukiwania informacji.

• Różne narzędzia pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym – dobór odpowiednich narzędzi do różnych potrzeb i sytuacji informacyjnych.

• Zaawansowane zasady, techniki i możliwości wykorzystania różnych narzędzi pozyskiwania informacji oraz interpretacja uzyskiwanych wyników.

• Przegląd wybranych form zasobów środowiska informacyjnego, w tym szczególnie internetu; sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z tych zasobów.

• Narzędzia komunikacji w internecie.

• Wyszukiwanie zasobów naukowych w internecie, odróżnianie zasobów informacji naukowej od pozostałych zasobów środowiska.

• Konstruowanie strategii wyszukiwawczych – projekt indywidualny oraz gra symulacyjna: dobór strategii wyszukiwania informacji do określonych sytuacji problemowych.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Jarosław Boruszewski, Operatory logiczne w zapytaniach wyszukiwawczych. Studia Metodologiczne, nr 34, 2015, s. 255-270. http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/SM34-13.pdf

2. Wendy Boswell, Advanced Google Search Shortcuts. 2018. https://www.lifewire.com/advanced-google-search-3482174

3. Sabina Cisek, Dzielenie się wiedzą w Internecie. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy 2009 nr 3-4, s. 33-42. Dostępne też: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=17706&dirids=1

4. Sabina Cisek i in., Podstawy poszukiwania informacji w Internecie. Wybrane aspekty. W: Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business, 2015, s. 299-310.

5. Lidia Derfert-Wolf, Archiwizacja Internetu — wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw. Biuletyn EBIB 2012, nr 1 (128). http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf.

6. Maciej Dutko, Domeny internetowe. Krótko i na temat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

7. Marta Dzienkiewicz, Sztuka szukania. http://www.sztukaszukania.pl/

8. Małgorzata Góralska, Piśmienność i rewolucja cyfrowa. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2012.

9. Alexander Halavais, Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2012.

10. Informacja w sieci: problemy, metody, technologie, red. B.Sosińska-Kalata et al. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006. Dostępne też w: http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=3

11. Małgorzata Kisilowska, Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2011, nr 2 (98), s. 35-52.

12. Katarzyna Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, rozdz. 3.4. http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=470&dirds=1&tab=1

13. Michael Miller (2016). Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

14. Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal red., Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.

15. Remigiusz Sapa, Przypadkowe pozyskiwanie informacji. Inne spojrzenie na jakość systemów informacyjnych dla naukowców. W: D. Pietruch–Reizes, W. Babik red. Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy. Katowice: PTIN, 2008, s. 77-85.

16. Remigiusz Sapa, Reinterpretacja koncepcji użytkownika usług informacyjnych. W: Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne. Red. Barbara Sosińska-Kalata, Piotr Tafiłowski i Zuzanna Wiorogórska. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2018, s. 17-26.

17. Aneta Sochacka, Piotr Nowak, Augmented Reality i jej zastosowania przez zwykłych użytkowników. W: Katarzyna Kopecka-Piech, Nowe Media 2010: Media społecznościowe i mobilne, rozszerzona rzeczywistość i crowdsourcing. Wrocław 2011, s. 14-24. http://awf-wroc.academia.edu/KatarzynaKopeckaPiech/Teaching/27581/Nowe_Media_2010_Media_spolecznosciowe_i_mobilne_rozszerzona_rzeczywistosc_i_crowdsourcing

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.