Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Środowisko informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-074 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Środowisko informacyjne
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok, (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Hanna Gaweł, Paloma Korycińska, Dorota Rak, Remigiusz Sapa, Magdalena Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wykształcenie podstawowych kompetencji w zakresie efektywnego i świadomego funkcjonowania w środowisku informacyjnym oraz wprowadzenie w problematykę badań środowiska informacyjnego z informatologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię związaną z funkcjonowaniem środowiska informacyjnego

W2 najważniejsze procesy i wydarzenia z historii środowiska informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem internetu oraz aktualne zjawiska i tendencje rozwojowe tego środowiska

W3 specyfikę komponentów środowiska informacyjnego, a szczególnie zasobów informacji (w tym naukowej) oraz narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych

W4 podstawowe uwarunkowania uczestniczenia we współczesnym środowisku informacyjnym, a także specyfikę współczesnych podmiotów informacyjnych oraz rolę człowieka i społeczności w tym środowisku z informatologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach i nauk pokrewnych

W5 podstawowe kryteria oceny zasobów informacyjnych

W6 najważniejsze uwarunkowania stosowania różnych strategii pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym, odwołując się w podstawowym zakresie do informatologicznego dorobku nauki o komunikacji społecznej i mediach

W7 najważniejsze zagrożenia charakterystyczne dla współczesnego środowiska informacyjnego, podstawowe sposoby obrony przed nimi oraz konieczność interdyscyplinarnego podejścia do ich rozwiązywania


Umiejętności

Student potrafi:

U1 dobierać właściwe narzędzia pozyskiwania informacji do konkretnych potrzeb informacyjnych i sytuacji problemowych, sprawnie się nimi posługiwać oraz konstruować skuteczne instrukcje wyszukiwawcze w różnych narzędziach wyszukiwania informacji

U2 odróżniać i sprawnie odnajdywać naukowe zasoby informacyjne dostępne w internecie

U3 uczestniczyć w różnych formach komunikacji społecznej w środowisku internetu

U4 świadomie konstruować efektywne strategie pozyskiwania informacji dostosowane do konkretnych sytuacji problemowych

U5 korzystając z piśmiennictwa i zasobów internetu, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę na temat środowiska informacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem internetu) i efektywnego wykorzystywania jego zasobów


Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

K1 stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności związanych z szeroko rozumianym uczestnictwem w środowisku informacyjnym

K2 włączenia się w wybrane formy życia kulturalnego realizowane w środowisku internetuWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Czas: 1 godzina zegarowa. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.


Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), zaliczenie sprawdzianu z zakresu konstruowania wyrażeń logicznych, wykonywanie zalecanych zadań oraz wykonanie i zaliczenie projektu. Ocenie podlega: - sprawdzian umiejętności konstruowania wyrażeń logicznych: 30 pkt - wykonanie zalecanych zadań: 40 pkt. - projekt: 30 pkt. Skala ocen (dotyczy ćwiczeń): 0-51 ndst, 52-61 dst, 62-71 +dst; 72-81 db; 82-91 +db; 92-100 bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu, mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

- ocena zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń,

- ocena i konsultacje projektu indywidualnego (konstrukcja strategii pozyskiwania informacji dla konkretnej sytuacji problemowej) w trakcie realizacji,

- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas ćwiczeń,


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- sprawdzian z zakresu konstruowania wyrażeń logicznych,

- końcowa ocena indywidulanych projektów (konstrukcja strategii pozyskiwania informacji dla konkretnej sytuacji problemowej),

- pisemny egzamin końcowy, obejmujący materiał z wykładów, laboratoriów i lektury dodatkowej.


Metody dydaktyczne:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 45 godzin

Udział w egzaminie: 1 godzina

Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 45 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 50 godzin

Przygotowanie projektu: 25 godzin

Studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 216 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Zob. "Opis"

Pełny opis:

1. Koncepcja i pojęcie środowiska informacyjnego. Przestrzeń informacyjna, ekologia informacji, ujęcie systemowe. Terminologia.

2. Cechy i komponenty środowiska informacyjnego. Działania w środowisku informacyjnym: procesy i wydarzenia.

3. Zjawiska, trendy i perspektywy przemian środowiska informacyjnego, w tym między innymi: reintegracja środowiska, web 3.0, web. 4.0, wirtualne światy, apifikacja, datyfikacja (danetyzacja) i ubiquitous computing, big data, internet rzeczy, remediacje, inflacja informacji, rozszerzona rzeczywistość itp.

4. Podmiot informacyjny jako sprawczy uczestnik środowiska informacyjnego. Człowiek, jego wirtulane reprezentacje (np. „information bodies”, awatarów), roboty i sztuczna inteligencja. Człowiek zalogowany, podmiot hybrydowy.

5. Społeczności w środowisku informacyjnym, w tym problematyka wspólnot sieciowych, małych światów, zbiorowej inteligencji, crowdsorucingu itp.

6. Narzędzia - technologie informacyjne i komunikacyjne i ich przemiany oraz wybrane zagadnienia szczegółowe, w tym zaawansowane aspekty działania wyszukiwarek internetowych, wsparcie zarządzania informacją, działanie systemów rekomendacyjnych.

7. Zasoby informacyjne internetu i ich organizacja. Kolekcje. Archiwizacja. Deep Web i Darknet. Dostęp do zasobów środowiska informacyjnego – bariery i uwarunkowania.

8. Wiarygodność, wartość i jakość zasobów informacyjnych. Kryteria i możliwości oceny.

9. Wprowadzenie do pozyskiwania zasobów naukowych z internetu. Dostęp otwarty i restrykcyjny, nowe kontenery wiedzy i zmiany w zakresie zasad i technik dystrybucji informacji.

10. Strategie pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym.

11. Zagrożenia w środowisku informacyjnym i ochrona przed nimi. Wstęp do problematyki walki informacyjnej i manipulacji informacją oraz zagrożeń prywatności i poufności.

12. Formułowanie wyrażeń logicznych w procesach wyszukiwania informacji.

13. Różne narzędzia pozyskiwania informacji w środowisku informacyjnym – dobór odpowiednich narzędzi do różnych potrzeb i sytuacji informacyjnych.

14. Zaawansowane zasady, techniki i możliwości wykorzystania różnych narzędzi pozyskiwania informacji oraz interpretacja uzyskiwanych wyników. Narzędzia komunikacji w internecie.

15. Przegląd wybranych zasobów środowiska informacyjnego, w tym szczególnie internetu; sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z tych zasobów.

16. Wyszukiwanie zasobów naukowych w internecie, odróżnianie zasobów informacji naukowej od pozostałych zasobów środowiska.

17. Konstruowanie strategii wyszukiwawczych – projekt o symulacja: dobór strategii wyszukiwania informacji do określonych sytuacji problemowych.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Wiesław Babik, Środowisko informacyjne człowieka. W: Nauka o informacji, red. W. Babik, Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, s. 61-87.

2. Małgorzata Kisilowska, Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2011, 2 (98), s. 35-52.

3. Informacja o ewentualnych innych publikacjach obowiązkowych zostanie przekazana studentom na pierwszym wykładzie.

Dodatkowa

1. Wiesław Babik, Ekologia informacji. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

2. Hanna Batorowska, Kultura bezpieczeństwa informacyjnego. „Edukacja-Technika-Informatyka”, 2018, 9 (1), s. 92-100.

3. Sabina Cisek, Dzielenie się wiedzą w Internecie. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”, 2009, nr 3-4, s. 33-42.

4. Sabina Cisek, Aleksandra Fajfer, Karolina Imiołek-Stachura, Jadwiga Wierzbicka, Podstawy poszukiwania informacji w Internecie: wybrane aspekty. W: Zawód infobroker: polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer, 2015, s. 299-310.

5. Alexander Halavais, Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2012.

6. Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak (red.), Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: badania, zasoby, użytkownicy, Warszawa: Wydaw. SBP, 2014.

7. Katarzyna Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, rozdz. 3.4. http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=470&dirds=1&tab=1

8. Michael Miller, Internet rzeczy: jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2016

9. Remigiusz Sapa, What is an information agent? Looking for a new approach to the subject of information processes. "Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", 2020, 58 (1), s. 7-23.

10. Remigiusz Sapa, Reinterpretacja koncepcji użytkownika usług informacyjnych. W: Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne, red. B. Sosińska-Kalata, P. Tafiłowski i Z. Wiorogórska. Warszawa: Wydaw. SBP, 2018, s. 17-26

11. Jacek Unold, Zarządzanie informacją w cyberprzestrzni, Warszawa: PWN, 2015.

12. Maria Nowina Konopka, Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017

13. Jan Kreft, Władza algorytmów: u źródeł potęgi Google i Facebooka. Kraków: WUJ, 2019

14. Malwina Popiołek, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.