Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-075 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

• Student określa relacje między bibliologią i informatologią a naukami o komunikacji społecznej, pozwalające na interdyscyplinarne podejście do działań w praktyce zawodowej.

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią naukową bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych zajmujących się problematyką komunikacji społecznej w zakresie niezbędnym dla podejmowania zadań badawczych i profesjonalnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania informacją.

• Student wyjaśnia miejsce i rolę zarządzania informacją w komunikacji społecznej, w szczególności w relacjach interpersonalnych

• Student ma wiedzę na temat wybranych aspektów i obszarów funkcjonowania mediów, kultury i nauki, ważnych z punktu widzenia problematyki zarządzania informacją.

• Student zna podstawowe szkoły i kierunki badań bibliologii i informatologii oraz dyscyplin pokrewnych zajmujących się problematyką komunikacji społecznej, wskazuje elementy procesu komunikowania oraz główne dziedziny zastosowań wyników badań.


Umiejętności

• Student charakteryzuje rozmaite typy i sposoby komunikowania spotykane w przyszłej pracy zawodowej związanej z zarządzaniem informacją.

• Student potrafi analizować typowe sytuacje komunikacyjne właściwe dla swojej przyszłej pracy zawodowej i przewidywać skutki swoich zachowań.

• Student potrafi określić dominujące cechy kultury informacyjnej wykształconej w danej społeczności/organizacji

• Student dostrzega i opisuje zależność między kulturą informacyjną cechującą daną społeczność/organizację a preferowanymi w niej trybami komunikacji międzyosobowej


Kompetencje społeczne

• Student ma świadomość znaczenia kompetencji komunikacyjnych pracowników branży informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans, przeciwdziałania wykluczeniu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

• Student uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z działalnością informacyjną i biblioteczną.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 51% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.

Obowiązuje następująca SKALA OCEN (1 – 100 pkt.)

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na wykładzie oraz wyników egzaminu końcowego.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

⎯ bieżąca ocena udziału w dyskusjach dydaktycznych inicjowanych podczas wykładów

oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

⎯ egzamin pisemny sprawdzający przede wszystkim osiąganie efektów w zakresie wiedzy i częściowo umiejętności, obejmujący treść wykładu i lektury dodatkowej.


Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o wykład informacyjny

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o anegdota

• metody problemowe:

o wykład problemowy

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

• dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 30 godzin

Czytanie literatury dodatkowej i przygotowywanie się do dyskusji dydaktycznej podczas wykładu: 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

zarządzanie informacją

Pełny opis:

• Komunikowanie jako proces i jego główne elementy

• Typy komunikowania:

⎯ Komunikowanie informacyjne

⎯ Komunikowanie perswazyjne

⎯ Komunikowanie niewerbalne

• Dialektyczne napięcie w interakcjach komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nim

• Specyfika zachowań komunikacyjnych w środowisku cyfrowym

• Komunikacja w społecznościach o różnych rozmiarach

i różnym stopniu sformalizowania (instytucja, firma, organizacje społeczeństwa obywatelskiego)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Joann Baney, Komunikacja interpersonalna. Warszawa 2009.

Griffin, Emory A., Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.