Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-075 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarzadzanie informacją, I stopnia, stacjonarne,I rok, (sem. zimowy FK)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 Dostarczenie studentom wiedzy o tym, jak podejmować zadania badawcze i profesjonale w obszarze szeroko rozumianego zarządzania informacją, korzystając z metod nauk o komunikacji i mediach.

C2 Przekonanie studentów o niezbędności sprawnego komunikowania interpersonalnego w zawodach informacyjnych.

C3 Przekazanie studentom podstawowych zasad analizy zachowań komunikacyjnych i umiejętności użycia ich w pracy zawodowej.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawową terminologię naukową i profesjonalną z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych pokrewnych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją - zakres nauk o komunikacji społecznej i mediach jako dyscypliny naukowej dostarczającej podstaw teoretycznych, metod i rozwiązań dla praktyki zarządzania informacją - dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, w tym wybrane aspekty dorobku nauk o zarządzaniu, w zakresie istotnym dla planowania i realizacji działań poznawczych i praktycznych w obszarze zarządzania informacją

Umiejętności – Student potrafi:

U1

- charakteryzować rozmaite typy i sposoby komunikowania spotykane w przyszłej pracy zawodowej związanej z zarządzaniem informacją,

- analizować typowe sytuacje komunikacyjne właściwe dla swojej przyszłej pracy zawodowej i przewidywać skutki swoich zachowań. - określić dominujące cechy kultury informacyjnej wykształconej w danej społeczności/organizacji, - dostrzegać i opisywać zależność między kulturą informacyjną cechującą

daną społeczność/organizację a preferowanymi w niej trybami komunikacji międzyosobowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

- uświadomić sobie znaczenia kompetencji komunikacyjnych pracowników sektora informacyjnego dla prawidłowego wykonywania powierzanych im zadań,

- do realizowania powierzonych zadań poznawczych oraz związanych

z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w różnych rolach,

- do świadomego planowania działań, wskazując czynniki ich powodzenia i przyjmując odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu,

- do podejmowania prób rozwiązania napotykanych problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pisemne na ocenę

obecności (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona), przedstawienie pracy pisemnej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, metody e-learningowe

Bilans punktów ECTS:

konwersatorium 15

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prac pisemnych 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 75

ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 15

ECTS 0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Komunikowanie jako proces i jego główne elementy

2. Dialektyczne napięcie w interakcjach komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nim

3. Komunikacja interpersonalna w społecznościach o różnych rozmiarach i różnym stopniu sformalizowania (instytucja, firma, organizacje społeczeństwa

obywatelskiego)

Literatura:

1. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława (2017). Komunikacja interpersonalna i masowa: wybrane teorie i praktyki. Kraków:

Oficyna Wydawnicza Impuls, 389 s.

Dodatkowa

1. Pozostała literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.