Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-081 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Januszko-Szakiel
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do planowania i realizacji zadań dotyczących zarządzania danymi w środowisku cyfrowym.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w zakresie wiedzy:

• zna podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem danych w środowisku cyfrowym

• identyfikuje działania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa danych i informacji

• wskazuje systemy umożliwiające ochronę danych

• zna metody zarządzania bezpieczeństwem danych ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa


w zakresie umiejętności:

• umie opracować podstawową politykę bezpieczeństwa dla podmiotu

• samodzielnie realizuje typowe zadania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem danych

• umie wskazać istotne dokumenty z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji


w zakresie kompetencji społecznych:

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki systemowe

• wyrabia w sobie postawę odpowiedzialności i systematyczności w realizacji zadań informacyjnych

• ma potrzebę stosowania najnowszych rozwiązań technologii informacyjnej

• ma świadomość, że zarządzanie bezpieczeństwem danych jest jednym z kluczowych zadań różnych podmiotów.


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt.

- wykonywanie zadań – 0-20 pkt.

- zadania domowe – 0-20 pkt.

- projekt zaliczeniowy – 0-30 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektu. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie laboratoriów (analiza systemów informacyjnych)

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów projektu polegającego na opracowaniu polityki bezpieczeństwa dla wybranego podmiotu.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

Ocenie podlega:

• znajomość problematyki zajęć, lektur: 0-20 pkt.

• ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.

• realizacja projektu: 0-30 pkt.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe

o wykład problemowy

Metody programowane

o z użyciem komputera

Metody praktyczne

o ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej,

i częściowo w e-learningu,

o metoda projektów.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 15 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1) Regulacje prawne, normy i standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji.

2) Atrybuty ochrony informacji w różnych podmiotach.

3) Metody zabezpieczania danych osobowych (RODO).

4) Polityka zabezpieczania informacji przez organizacje i przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Łuczak, J. (2016). Ochrona danych osobowych jako element zarządzania bezpieczeństwem informacji. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, no. 12, pp.57-73.

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526)

3) Zaskórski, P.; Szwarc, K. (2013). Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Nr 9, r. 7, s. 37-52.

Dodatkowa literatura zostanie podana na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.