Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie tożsamościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-082 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie tożsamościami
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarząnie Informacją, I stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rak
Prowadzący grup: Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student/ka


w zakresie wiedzy

• zna podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania tożsamością osobistą, organizacyjna, elektroniczną

• identyfikuje rodzaje marek organizacyjnych

• wskazuje systemu umożliwiające zarządzanie tożsamościami i markami


w zakresie umiejętności

• umie opracować podstawową tożsamość osobistą i organizacyjną

• samodzielnie realizuje typowe zadania w obszarze zarządzania tożsamością i marką


w zakresie kompetencji społecznych

• uświadamia sobie konieczność permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się warunki systemowe

• wyrabia w sobie postawę odpowiedzialności i systematyczności w realizacji zadań informacyjnych

• ma potrzebę stosowania najnowszych rozwiązań technologii informacyjnej


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania informacją

Forma i warunki zaliczenia:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach – 0-30 pkt.

- wykonywanie zadań – 0-20 pkt.

- zadania domowe – 0-20 pkt.

- projekt zaliczeniowy – 0-30 pkt.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektu. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie laboratoriów (analiza systemów informacyjnych)

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów projektu na temat wskazany przez Prowadzącego.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami.

Ocenie podlega:

• znajomość problematyki zajęć, lektur: 0-20 pkt.

• ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.

• realizacja projektu: 0-30 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

• metody problemowe

o wykład problemowy

• metody programowane

o z użyciem komputera

• metody praktyczne

o ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej,

i częściowo w e-learningu,

o metoda projektów.

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w laboratoriach: 15 godzin

Czytanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej oraz przyswajanie nowej wiedzy: 5 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń, dokończenie zadań: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1) Zarządzanie tożsamością –tożsamość organizacyjna. Tożsamość elektroniczna. Tożsamość osobista. Marka osobista. Drzewo kompetencji.

2) Zarządzanie marką - wprowadzenie na rynek i dalsze kreowanie i koordynowanie marki. Budowanie marki. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej danej marki, reagowanie na zmiany, które zachodzą w jej otoczeniu. Różnorodne strategie zarządzania markami.

3) System Identyfikacji Wizualnej – podstawowe założenia i formy eksploatacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Strategiczne zarządzanie marką, Keller Kevin Lane, Wydawnictwo: Wolters Kluwer – Oficyna 2014

2) Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Anna Zarębska, Wydawnictwo Difin

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526).

4) Zarządzanie tożsamością elektroniczną (Identity Management), http://codeguru.geekclub.pl/baza-wiedzy/zarzadzanie-tozsamoscia-elektroniczna-identity-management,2312

Dodatkowa literatura zostanie podana na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.