Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy projektowania: systemy, produkty i usługi informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-084 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania: systemy, produkty i usługi informacyjne
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wprowadzenie studentów do koncepcji zasad i metodyki projektowania systemów, produktów i usług informacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem user experience design).

Efekty kształcenia:

Wiedza

• student zna podstawową terminologię związaną z budową i projektowaniem systemów, produktów i usług informacyjnych (szczególnie w ramach podejścia user experience design),

• zna podstawowe rodzaje i cechy systemów oraz zasady i konsekwencje myślenia systemowego,

• zna komponenty systemów informacyjnych, mechanizmy ich funkcjonowania oraz procesy informacyjne zachodzące w ich ramach,

• rozumie systemowy charakter produktów i usług informacyjnych i kluczowe uwarunkowania ich projektowania i funkcjonowania,

• zna komponenty architektury informacji, kluczowe zasady ich projektowania i stosowania w wybranych systemach (produktach, usługach) informacyjnych, także z uwzględnieniem dobrych praktyk,

• ma świadomość konieczności dbania o estetykę produktów informacyjnych oraz o zrozumiałość komunikatów (językowych i graficznych), w tym także w oparciu o znajomość dobrych praktyk,

• zna i rozumie podstawowe koncepcje projektowania i tworzenia produktów i usług informacyjnych oraz najważniejsze zasady związane z dokumentowaniem procesu projektowania,

• ma pogłębioną wiedzę na temat metodyki projektowania produktów i usług informacyjnych zgodnie z zasadami user experience design,

• zna podstawowe techniki włączania interesariuszy w proces projektowania.


Umiejętności

• student poprawnie posługuje się właściwą terminologią, potrafi objaśnić terminy kluczowe dla tego obszaru wiedzy i działalności profesjonalnej,

• rozpoznaje oraz poprawnie nazywa i klasyfikuje podstawowe komponenty architektury informacji,

• potrafi wyjaśnić sens podejścia iteracyjno-przyrostowego (także w odniesieniu do podejścia kaskadowego) oraz wartość i specyfikę podejścia user experience design i znaczenie różnych procesów realizowanych w jego ramach,

• potrafi oceniać wybrane rozwiązania zastosowane w projektowaniu wybranych systemów, produktów lub usług informacji,

• dostrzega możliwości wspierania się wynikami badań naukowych w projektowaniu systemów, produktów i usług informacyjnych oraz inicjowania takich badań w oparciu przede wszystkim o dorobek nauk o komunikowaniu społecznym i mediach.


Kompetencje społeczne

• student akceptuje konieczność samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności związanej z projektowaniem systemów, produktów i usług informacji,

• uświadamia sobie znaczenie podejścia skoncetrowanego na użytkowniku i celach biznesowych w projektowaniu i tworzeniu systemów, produktów i usług informacyjnych.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny. Czas: 1 godzina zegarowa.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych (dopuszczalne dwie nieobecności).

Oceną końcową jest ocena z egzaminu. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 60% punktów, co jest równoznaczne z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz wyników egzaminu końcowego.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena poprawności stosowanej terminologii, rozumienia problematyki i umiejętności w trakcie dyskusji i realizacji zadań wynikających z zastosowania metody problemowej


oraz metod podsumowujących:

- egzamin pisemny obejmujący treść zajęć oraz wybranej literatury dodatkowej,


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godzin

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 20 godzin

Udział w egzaminie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 82 godziny, co odpowiada 3 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Zob. "Opis"

Pełny opis:

• System. Myślenie systemowe. Rodzaje i cechy systemów.

• Systemy informacyjne. Pojęcie, komponenty i zjawiska. Procesy informacyjne (w tym odesłanie do innych przedmiotów: Tworzenie baz danych, Modelowanie procesów informacyjnych) i interfejsy (w tym odesłania do przedmiotu: Wprowadzenie do diagnostyki interfejsów użytkownika).

• Produkty i usługi informacyjne. Podstawowe pojęcia i relacje między nimi. Produkty i usługi na rynku informacji. Uwarunkowania projektowania. Interesariusze.

• Architektura informacji. Koncepcja i piśmiennictwo. Systemy nawigacyjne, organizacyjne i etykietowania.

• Komunikaty tekstowe i graficzne (sygnalnie - odesłanie do innych przedmiotów: Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych, Wizualizacja informacji i infografika, Webriting). Jednolita identyfikacja wizualna.

• Wstęp do projektowania. Podstawy, podejścia, dokumentacja.

• Podejście user experience design. Koncepcja i podstawowe zasady. Metodyka - projektowanie iteracyjno-przyrostowe. Metodyka - techniki włączania użytkownika w proces projektowania (odesłanie do ćwiczeń w ramach przedmiotu: Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych).

• Proces projektowania - wstępne rozpoznanie sytuacji, określenie celów i prognoza efektów, sformowanie zespołu, zaprojektowanie iteracji (odesłanie do ćwiczeń w ramach przedmiotu: Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych).

• Proces projektowania - typowe komponenty na przykładzie serwisu WWW: modele zadań, ścieżki dostępu, mapy doświadczeń, persony, szkice i szkielety, mapy witryn, prototypy (odesłanie do ćwiczeń w ramach przedmiotu: Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango, Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017 lub wcześniejsze wydanie

• Jesmond Allen, James Chudley, Projektowanie witryn internetowych User eXperience. Gliwice 2013.

Literatura uzupełniająca:

• Steve Krug, Nie każ mi myśleć. Gliwice: Helion, różne wydania

• Iga Mościchowska, Barbara Rogoś-Turek, Badania jako podstawa projektowania user experience, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016.

• Brad Nunnally, David Farkas, Badanie UX. Praktyczne techniki projektowania bezkonkurencyjnych produktów, Gliwice: Helion, 2018.

• Barbara Sosińska-Kalata, Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach. Warszawa 1999.

• Ramesh Srinivasan, Ethnomethodological architectures: information systems driven by cultural and community visions. “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 2007, 58 (5), s. 723-33.

• Jenifer Tidwell, Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Gliwice: Helion, 2012.

• Jacek Tomaszczyk, Zasady projektowania interfejsów. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2004, nr 1, s. 83-119.

• Magdalena Wójcik, Koncepcja "no user interface" i jej konsekwencje dla projektowania usług informacyjnych. „Bibliotheca Nostra”, 2017 : Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym, 2 (48), s. 62-69.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.