Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzenie i użytkowanie baz danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-085 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie i użytkowanie baz danych
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Janiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę projektowania, tworzenia i użytkowania baz danych oraz wykształcenie kompetencji pozwalających na samodzielną realizację projektów w zakresie tworzenia baz danych w wybranych środowiskach i narzędziach informatycznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z budową, projektowaniem i oceną baz danych oraz objaśnia i definiuje terminy kluczowe dla tego obszaru wiedzy i działalności profesjonalnej,

• wskazuje podstawowe struktury oraz omawia typologię baz danych,

• przedstawia podstawowe zasady i techniki projektowania, tworzenia, oceny użyteczności i wdrażania baz danych, odwołując się do przykładów dobrych praktyk w wybranych środowiskach informatycznych,

• określa przydatność podstawowych narzędzi technologicznych służących tworzeniu i użytkowaniu modeli danych wykorzystywanych w obszarze zarządzania informacją,

• wyjaśnia sens włączania użytkowników w proces projektowania baz danych oraz przedstawia cele, możliwości i zasady stosowania wybranych technik


Umiejętności

• Student projektuje i tworzy bazy danych, korzystając z wybranego oprogramowania oraz języków intepretowanych,

• przetwarza zbiory danych korzystając z języka zapytań i konwertuje dane do wybranych formatów z wykorzystaniem modeli danych,

• identyfikuje grupę docelową baz danych (użytkownika końcowego) oraz pozostałe grupy interesariuszy, a także stosując odpowiednie techniki, rozpoznaje ich potrzeby i oczekiwania w stosunku do projektowanego systemu,

• ocenia rozwiązania zastosowane w wybranych bazach danych, odwołując się do podstawowych kryteriów,

• uzasadnia proponowane rozwiązania, odwołując się do dorobku z obszaru zarządzania informacją


Kompetencje społeczne

• Student akceptuje konieczność samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności związanej z tworzeniem i użytkowaniem baz danych,

• realizuje zadania profesjonalne w zakresie projektowania i budowania baz danych, pracując w zespole w celu osiągnięcia wspólnego efektu,

• uświadamia sobie znaczenie zagadnień wizerunkowych w projektowaniu i tworzeniu baz danych oraz dąży do ich uwzględnienia w realizowanych projektach


Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium: zaliczenie.

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie i zaliczenie projektu indywidualnego oraz zaliczenie kolokwium.


Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie projektu. Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 50 pkt.

- projekt – baza danych (postać ostateczna i sposób realizacji): 30 + 20 pkt


Skala ocen (dotyczy ćwiczeń)

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji projektów zespołowych oraz projektu indywidualnego, a także kolokwium podsumowującego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów podczas zajęć i konsultacji poza zajęciami

- analiza, ocena i ewentualna korekta podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć

- dyskusja oceniająca po wykonaniu projektu realizowanego w ramach konwersatorium


oraz metod podsumowujących:

- ostateczna, końcowa ocena projektów realizowanych w ramach ćwiczeń i konwersatorium oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania

- zaliczenia kolokwium podsumowującego.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatoriach: 15 godzin

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń i konwersatoriów: 10 godzin

Praca nad wykończeniem projektów realizowanych podczas ćwiczeń i konwersatoriów: 30 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących realizowanych projektów: 4 godziny

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 84 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Pełny opis:

Konwersatorium:

• Bazy danych, banki wiedzy. Dyscyplina i obiekty. Wprowadzenie: terminologia, struktury, cechy, standardy, sieci

• Architektura baz danych: modele baz danych, języki dostępu do baz. Struktury baz danych.

• Bazy w rozwoju historycznym

• Tworzenie baz danych: etapy, determinanty

• Opracowywanie projektu bazy danych

• Systemy zarządzania bazami danych, systemy informacyjne z bazami danych, systemy udostępniania sieciowego

• Przykładowe zastosowania baz danych: naukowe bazy danych, bibliograficzne i biblioteczne bazy danych. Bazy, serwisy i platformy. Dystrybucja

• Ochrona systemowa oraz prawna baz oraz danych

• Ocena baz danych

• Tworzenie przez studentów projektów własnych baz danych wraz z przygotowaniem pisemnego projektu bazy danych

Ćwiczenia:

• Prezentacja przykładowej bazy w programie Access, MySQL i w wybranym środowisku dla języków intepretowanych

• Przygotowanie instalacji pakietów bazodanowych i środowiska informatycznego dla nowej bazy danych

• Tworzenie modelu danych - etapy modelowania, tworzenie tabel, kwerend, formularzy, raportów, zakładanie relacji, tworzenie klas

• Wprowadzanie danych i łączenie baz danych ze środowiskiem programistycznym (IDE)

• Integrowanie modelu danych ze źródłami danych z różnych systemów

• Analiza, wizualizacja i interpretacja danych

• Projekt grupowy bazy danych oraz przygotowanie raportu i pisemnej dokumentacji bazy danych

Literatura:

Literatura:

• Ramez A. Elmasri, Shamkant B. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych. Wyd. 7. Gliwice 2019.

• Harrison, Guy. NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji. Gliwice 2019.

• Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Systemy baz danych: kompletny podręcznik. Wyd. 2. Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Zostanie podana na 1 zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.