Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie procesów informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-087 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie procesów informacyjnych
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Deja
Prowadzący grup: Marek Deja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w problematykę projektowania, diagnostyki i analizy procesów informacyjnych w organizacjach oraz wykształcenie kompetencji pozwalających na samodzielne modelowanie i zarządzanie skutecznością procesów informacyjnych z wykorzystaniem wybranych narzędzi do monitorowania przepływu informacji (workflow) oraz ustandaryzowanych notacji zarządzania procesowego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z normami PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz PN-EN ISO/IEC 19510:2013, w szczególności w zakresie modelowanie i oceny procesów informacyjnych oraz kontroli ich skutecznej i bezpiecznej realizacji;

• objaśnia i definiuje kluczowe terminy wykorzystywane w modelowaniu procesów zarządzania informacją i wiedzą w organizacji, a także identyfikuje odpowiadające im obiekty notacji BPMN, CMMN i DMN użyteczne dla tego obszaru wiedzy i działalności profesjonalnej;

• wskazuje podstawowe komponenty notacji biznesowych oraz etapy modelowania i analizy procesów informacyjnych w organizacji;

• przedstawia podstawowe zasady i techniki użytkowania oprogramowania do modelowania procesów informacyjnych spełniających wymogi notacji biznesowych, jednocześnie odwołując się do przykładów dobrych praktyk;

• określa przydatność w modelowaniu procesów informacyjnych podstawowych narzędzi spełniających normy notacji zarządzania procesami i wskazuje obszary działalności informacyjnej, w których te notacje mogą zostać wykorzystane;

• wyjaśnia sens szerzenia wiedzy o modelach zarządzania procesami informacyjnymi wśród pracowników różnych typów organizacji oraz przedstawia cele, możliwości i zasady stosowania wybranych technik modelowania procesów informacyjnych.


Umiejętności

• Student projektuje i tworzy modele procesów informacyjnych, korzystając z wybranego oprogramowania;

• analizuje procesy zarządzania informacją w organizacji i potrafi wskazać bariery, które hamują skuteczne zaspokojenie potrzeb w organizacji;

• efektywnie posługuje się podstawowymi narzędziami BPMN, CMMN i DMN do celu projektowania procesów informacyjnych;

• tworzy modele procesów informacyjnych dla różnych typów kultury w organizacji korzystając z wybranego oprogramowania;

• wykorzystuje notacje biznesowe do antropologicznej obserwacji kultury informacyjnej organizacji i wykazuje intuicje w zakresie akulturacji pracowników przez włączanie ich w procesy zarządzania wiedzą;

• na podstawie identyfikacji potrzeb i celów w organizacji, projektuje inwentarz modeli procesów informacyjnych wspierający zarządzanie wiedzą instytucjonalną;

• identyfikuje grupy, subkultury oraz bohaterów w organizacji, a następnie modeluje procesy informacyjne z uwzględnieniem ich kompetencji;

• stosując odpowiednie notacje biznesowe, rozpoznaje polityki informacyjne oraz kulturę informacyjną organizacji;

• ocenia spójność i kompletność procesów informacyjnych, odwołując się do podstawowych kryteriów zapewnienia jakości informacji w procesie decyzyjnym;

• uzasadnia proponowane rozwiązania, odwołując się do dorobku informatologii.


Kompetencje społeczne

• Student akceptuje konieczność samodzielnego, permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności związanej z modelowaniem procesów informacyjnych

• realizuje zadania profesjonalne w zakresie modelowania procesów informacyjnych w organizacji, zarówno indywidualnie. jak i przez pracę zespołową.

• jest świadomy ciągłej zmienności celów modelowania procesów informacyjnych wynikających z ewolucji kultury informacyjnej w organizacji;

• akceptuje konieczność stałej aktualizacji wiedzy w zakresie modelowania procesów BPMN, CMMN i DMN w wyniku ciągłego rozwoju notacji.


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie 2 projektów. Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt.

- projekt – proces BPMN (postać ostateczna i sposób realizacji): 20 + 10 pkt

- projekt – proces CMMN+DMN (postać ostateczna i sposób realizacji): 20 + 10 pkt


Skala ocen (dotyczy ćwiczeń)

0-50 ndst

51-60 dst

61-70 +dst

71-80 db

81-90 +db

91-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów zespołowych. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów podczas zajęć ćwiczeń i konsultacji poza zajęciami;

- analiza, ocena i ewentualna korekta podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć;

- dyskusja oceniająca prowadzona w trakcie konwersatorium.


oraz metod podsumowujących:

- ostateczna, końcowa ocena projektów realizowanych w ramach ćwiczeń oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń: 30 godzin

Praca nad wykończeniem projektów realizowanych podczas ćwiczeń: 20 godzin

Udział w konsultacjach dotyczących realizowanych projektów: 3 godziny

Czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy: 7 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Ćwiczenia:

• Prezentacja przykładowych modeli procesów informacyjnych w różnych typach organizacji;

• Prezentacja otwartych i komercyjnych środowisk informatycznych dla modelowania procesów informacyjnych w organizacji;

• Normalizacja a modelowania procesów informacyjnych – relacja z normami PN-EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 19510:2013 i ISO/ IEC 27001:2017-6;

• Użycie notacji biznesowych w diagnostyce procesów zarządzania informacją;

• Notacja BPMN w projektowaniu procesu informacyjnego;

• Notacja BPMN w analizie sprawności procesu informacyjnego;

• Notacja BPMN w kontroli integralności, sprawności i bezpieczeństwa procesu informacyjnego;

• Notacje CMMN i DMN w projektowaniu procesów zarządzania wiedzą i zapewnienia jakości informacji;

• Zastosowanie narzędzi BPMN w kształtowaniu polityki informacyjnej i projektowania skutecznego systemu informacyjnego organizacji;

• Wdrożenie modeli opracowanych z wykorzystaniem narzędzi BPMN, CMMN i DMN w reorganizacji procesów informacyjnych pod kontem panującej kultury informacyjnej instytucji;

• Analiza modeli procesów informacyjnych pod względem zmian w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym instytucji;

• Tworzenie przez studentów projektów własnych modeli procesów informacyjnych wraz z przygotowaniem pisemnego opisu procedury.

Literatura:

• Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. Object management Goup. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0

• Case Management Model and Notation (CMMN) Version 1.1. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/CMMN/1.1

• Decision Model and Notation (DMN) Version 1.2 Standard document URL: http://www.omg.org/spec/DMN

• Dijkman, R. M., Dumas, M., & Ouyang, C. (2008). Semantics and analysis of business process models in BPMN. Information and Software Technology, 50(12), 1281–1294. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.02.006

• Grudzińska-Kuna, A. (2013). Supporting knowledge workers: case management model and notation (CMMN). Information Systems in Management, 2(1), 3–11.

• Marin, M. A., Street, M., Lotriet, H., Park, F., & Poll, J. A. Van Der. (1996). Measuring Method Complexity of the Case Management Modeling and Notation (CMMN) Categories and Subject Descriptors. 209–216.

• Dumas, M., Reichert, M., & Shan, M.-C. (1973). Business Process Management. In M. Dumas, M. Reichert, & M.-C. Shan (Eds.), 6th Internation Conference, BPM 2008, Milan, Italy, September 2008 (Vol. 9).

Inne publikacje zasugerowane przez prowadzącego podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.