Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych-user experience design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-088 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych-user experience design
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-ZD-6 (zarządzanie informacją - 1 st.)
Zarządzanie Informacją, I stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni, OR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wójcik
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel, Magdalena Wójcik, Magdalena Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych umożliwiających sprawne projektowanie produktów i usług informacyjnych zgodnie z zasadami user experience design

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/ka:

• zna podstawowe koncepcje projektowania user experience

• definiuje główne metody i techniki organizacji pracy projektowej w procesie tworzenia produktów i usług informacyjnych

• zna wybrane narzędzia informacyjno-komunikacyjne użyteczne w organizacji pracy projektowej


Umiejętności

Student/ka:

• sprawnie obsługuje wybrane narzędzia i programy użyteczne w organizacji pracy projektowej

• trafnie dobiera metody i techniki projektowe do konkretnych sytuacji problemowych,

• samodzielnie projektuje produkty i usługi informacyjne zgodne z zasadami user experience design


Kompetencje społeczne

Student/ka:

• ma świadomość wpływu nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych na zmiany w sposobach projektowania produktów i usług informacyjnych,

• rozumie konieczność stałego uzupełniania swojej wiedzy i potrzebę samokształcenia,

• akceptuje konieczność wykonywania powierzonych mu zadań w sposób rzetelny i terminowy.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) oraz wykonanie i prezentacja projektu zaliczeniowego polegającego na zaprojektowaniu produktu lub usługi informacyjnej zgodnie z zasadami user experience (praca zespołowa).


Zasady oceniania:

Ocenie podlega:

- obecność i aktywny udział w zajęciach: 40 pkt.

- projekt – 60 pkt


Skala ocen

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

1. elementy dyskusji wprowadzane w toku ćwiczeń jako podstawa rozpoznania stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

2. bieżąca ocena i konsultacje dotyczące planowania i realizacji projektu zaliczeniowego,

3. dyskusja oceniająca wykonanie projektu i umiejętność pracy zespołowej.


oraz w ramach oceny podsumowującej:

• końcowa ocena projektu zaliczeniowego (zgodność wykonania i prezentacji z wytycznymi, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole).


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godzin

Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem fachowym: 20 godzin

Konsultacje indywidualne: 5 godzin

Przygotowanie w grupach projektu: 25 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 80 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS


Pełny opis:

1. Metodyka pracy w projektach user experience– praktyczne aspekty realizacji projektów

• projektowanie ram działania (framework)

• projektowanie iteracji (sprintów)

• rejestracja postępów (backlog)

• przeprowadzanie pivotów

2. Nowe narzędzia informacyjno-komunikacyjne a projektowanie user experience – podstawy obsługi programu Axure

• interfejs programu oraz możliwości dostosowania i organizacji środowiska pracy (pasek narzędzi, panele, canvas, biblioteki, szablony, zaznaczanie i grupowanie widgetów)

• tworzenie i edycja projektów, stron, widgetów, dynamicznych paneli, nawigacji, mapy witryny

• interakcje – tworzenie, edycja, testowanie

• edycja wyglądu – style (tworzenie, stosowanie, edycja, zmiana w projekcie) i import arkusza CSS

• elementy powtarzalne (master)

• praca z prototypem – podgląd w przeglądarce, pasek boczny (zastosowanie, budowa, ukrywanie do testów użyteczności, podświetlanie elementów interaktywnych), publikowanie i udostępnianie prototypu

• dokumentacja projektu, śledzenie zmian, dodawanie notatek

3. Praktyczne aspekty wykorzystania programu Axure w projektowaniu produktów i usług informacyjnych

• tworzenie interaktywnych diagramów

• tworzenia map doświadczeń i person

• makietowanie produktów i usług

• organizacja pracy zespołowej – współedytowanie projektów

• responsive i adaptive design – tworzenie prototypów na urządzenia mobilne

• wyczki, szablony i dodatki rozszerzające funkcjonalności Axure – przegląd wybranych opcji

Literatura:

Literatura podstawowa:

• I. Mościchowska, B. Rogoś-Turek. Badania jako podstawa projektowania user experience, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016.

• B. Kultys, M. Miłosz. Wykorzystanie User Experience w procesie poprawy GUI aplikacji. Journal of Computer Sciences Institute 1 (2016), s. 25-29.

Literatura uzupełniająca:

• B. Buxton. Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design, Amsterdam : Elsevier, 2011.

• J. Levy, Strategia UX. Jak tworzyć innowacyjne produkty cyfrowe, które spotkają się z uznaniem rynku, Gliwice, Helion, 2017.

• M. Ritter, C. Winterbottom. UX w projektowaniu witryn internetowych, Gliwice, Helion.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.