Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Webwriting

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-091 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Webwriting
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-1SO
Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. letni, FK)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zych
Prowadzący grup: Magdalena Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania użytkowych tekstów internetowych z uwzględnieniem zasad webwritingu.

Przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania użytkowych tekstów internetowych z uwzględnieniem zasad webwritingu.

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

- student zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu webwriting i zagadnienia z nim powiązane

- student zna i rozumie zasady projektowania użytkowych tekstów internetowych

- student zna i rozumie przykłady narzędzi użytecznych w pracy webwritera


Umiejętności – Student potrafi:

- student potrafi samodzielnie projektować teksty internetowe adekwatne do konkretnej sytuacji problemowej

- student potrafi dobierać narzędzia wspomagające realizację kolejnych etapów projektowania tekstów internetowych

- student potrafi poddawać krytycznemu osądowi własne i poznane teksty internetowe


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

- student jest gotów do proponowania rozwiązań, w których stosuje techniki przyciągania i kierowania uwagą odbiorcy z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania rozczarowań odbiorcy

- student jest gotów do samodzielnego poszerzanie i ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia tekstów internetowych

- student jest gotów do rzetelnego i odpowiedzialnego realizowania poszczególnych etapów projektowania tekstów internetowych

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.


Mile widziana znajomość podstawowych zagadnień z zakresu odbioru tekstu w Internecie, architektury i wizualizacji informacji oraz SEO.

Forma i warunki zaliczenia:

Formy zaliczenia: projekt, zaliczenie


Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność) oraz wykonanie i prezentacja projektu zaliczeniowego. Projekt zaliczeniowy polega na przygotowaniu kompletnego tekstu internetowego np. wydarzenia na Facebooku, serii twittów, strony-wizytówki, profilu na Instagramie, profilu w LinkedIn itp. Projekt nie musi być w pełni funkcjonalny, może być makietą.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- elementy dyskusji wprowadzane w toku ćwiczeń jako podstawa rozpoznania stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,

- bieżąca ocena i konsultacje dotyczące planowania i realizacji projektu zaliczeniowego,

- dyskusja oceniająca wykonanie projektu i umiejętność pracy zespołowej.


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena projektu zaliczeniowego (zgodność wykonania i prezentacji z wytycznymi, terminowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

metoda przypadków, analiza problemu, głosowanie, objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, burza mózgów, metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 15 godzin


Praca własna studenta (15 godzin):

- samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem: 5 godzin

- konsultacje indywidualne: 2 godziny

- przygotowanie w grupach projektu: 8 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Webwriting

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do webwritingu

• webwriting i zagadnienia powiązane (storytelling, copywriting, content marketing, branding)

• konwersja – co to jest?

2. Podstawy tworzenia tekstów z pespektywy webwritingu

• strategia projektowania tekstów z uwzględnieniem potrzeb użytkowników, celów projektu, rodzaju oferty i środka przekazu

• forma i treść wybranych tekstów internetowych – wygląd tekstu (fonty, akapity, listy, śródtytuły, kolumny, relacja tekst pisemny/obraz, długość tekstu) i styl tekstu (zwięzłość, pisanie językiem użytkownika, przejrzystość tekstów, język perswazji, język korzyści)

• nagłówki i call to action (CTA) – jak je pisać?

• techniki przyciągania i kierowania uwagą odbiorcy z uwzględnieniem konsekwencji ewentualnych rozczarowań (np. zasada jednego ekranu, landing page, clickbaity)

3. Wybrane zagadnienia przydatne w realizacji projektów

• testy A/B w webwritingu

• persony – praktyczne zastosowanie w webwritingu

• digital i transmedia storytelling

• przegląd narzędzi ułatwiających webwriting

Literatura:

Obowiązkowa

1. literatura z zakresu pragmatyki webwritingu np.:

- Jabłoński, Artur (2018). Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować) : copywriting & webwriting. Gliwice : Wyd. Helion – Onepress.

- Wrycza-Bekier, Joanna (2013). Webwrtiting : profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Gliwice : Wyd. Helion – Onepress.

2. literatura z zakresu digital i transmedia storytellingu np.:

- Skowera, Maciej (2014). Końca nie widać : transmedialne czary na portalu Pottermore.com. W: W. Kostecka & M. Skowera (Red.), Potter potem: fenomen społeczny - zjawisko literackie - ikona popkultury. Warszawa : Wyd. SBP, s. 169–179. http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata id=801&from=&dirids=1&ver_id=123337&lp=1&QI=BAE89F83B048ADD85F3A 05C9C307FDF4-3

3. Doprecyzowanie listy lektur nastąpi na 1 zajęciach.

Dodatkowa

1. literatura uzupełniająca z zakresu webwritingu np.:

- Wrycza-Bekier, Joanna (2014). Magia słów : jak pisać teksty, które porwą tłumy. Gliwice : Wyd. Helion – Onepress.

2. literatura uzupełniająca z zakresu wybranych aspektów storytellingu np.:

- Herman, David (2013). Storytelling and the sciences of mind. Cambridge; London : The MIT Press.

- Kaczmarczyk, Katarzyna (2015). Narratologia transmedialna : założenia, cele i wyzwania. Tekstualia, 4(43), 3-16. https://tekstualia.pl/files/18f84639/kaczmarczyk_katarzyna_wstepny.pdf

3. Doprecyzowanie listy lektur uzupełniających nastąpi na 1 zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.