Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia cyfryzacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-098 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia cyfryzacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Zarządzanie informacją, I stopnia, stacjonarne, III rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru cyfryzacji ze wskazaniem na ich złożoność i wieloaspektowość, dynamikę rozwoju oraz szanse i zagrożenia

Efekty kształcenia:

po zakończeniu zajęć student : (1) ma podstawową

wiedzę o aktualnie stosowanej metodyce

wykonywania zadań, normach, procedurach,

narzędziach, technologiach i dobrych praktykach

stosowanych w zakresie cyfryzacji (2) poprawnie

posługuje się podstawową terminologią naukową

i profesjonalną z zakresu zarządzania informacją

w odniesieniu do zagadnień z obszaru cyfryzacji (3)

zna dorobek zarządzania informacją oraz dyscyplin

pokrewnych w zakresie istotnym dla planowania

i realizacji działań poznawczych i praktycznych

w obszarze cyfryzacji; zna aktualne trendy, dylematy

i kierunki rozwoju cyfryzacji; przedstawia

w podstawowym zakresie cele, organizację

i funkcjonowanie instytucji i organizacji działających

w sferze cyfryzacji.

w zakresie umiejętności student: (1) porównuje

i analizuje różne rozwiązania wybranych problemów

zawodowych w zakresie cyfryzacji, aby skutecznie

ocenić ich przydatność w realizacji konkretnych zadań

i rozwiązywaniu problemów profesjonalnych; (2)

wymienia, wskazuje i ilustruje ideę cyfryzacji

przykładami udanych przedsięwzięć w zakresie

praktyki społecznej, edukacyjnej, naukowej,

kulturalnej, gospodarczej; ocenia przedsięwzięcia,

wyraża własne opinie; efektywnie korzysta ze źródeł

informacji − analizuje dokumenty strategiczne;

interpretuje wyniki badań; (3) opracowuje

samodzielnie typowe prace pisemne na temat różnych

aspektów cyfryzacji, a także jeden dłuższy projekt

naukowy lub profesjonalny z tego zakresu, który

realizuje odwołując się do samodzielnie

sformułowanych problemów i metod ich naukowego

rozwiązywania, a także do najważniejszych ujęć

teoretycznych i wyników badań naukowych

pozyskiwanych z adekwatnych źródeł; (4)

przygotowuje i wygłasza krótkie prezentacje

na wybrany temat naukowy bądź profesjonalny,

właściwie udokumentowane i osadzone w dorobku

naukowym lub profesjonalnym.

w zakresie kompetencji społecznych student: (1) ma

świadomość znaczenia i popiera szeroko rozumianą

działalność informacyjną dla realizacji założeń

cyfryzacji, w tym wyrównywania szans,

przeciwdziałania wykluczeniu i zachowania

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy; (2)

uczestniczy i współpracuje w grupie w różnych rolach

biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne

wykonanie powierzonych zadań; (3) jest świadomy

konieczności systematycznego uzupełniania

i uaktualniania wiedzy dotyczącej cyfryzacji

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących

warunków:

(1) obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności);

(2) aktywny udział w dyskusjach;

(3) wykonanie zadań indywidualnych i zespołowych;

(4) zaliczenie znajomości zagadnień teoretycznych przedmiotu

Bilans punktów ECTS:

Łączny nakład pracy studenta: 50 godz.

Liczba godzin kontaktowych: 30


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z obszaru cyfryzacji ze wskazaniem na ich złożoność i wieloaspektowość, dynamikę rozwoju oraz szanse i zagrożenia

Pełny opis:

1. Cyfrowe państwo (e-administracja) - zagadnienie to zostanie omówione przez pryzmat: uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów związanych z informacją

2. Cyfrowa gospodarka - zagadnienie zostanie omówione przez pryzmat:

uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów związanych z informacją

3. Cyfrowa kultura (open GLAM) - zagadnienie zostanie omówione przez pryzmat: uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów związanych z informacją

4. Społeczeństwo cyfrowe (kompetencje cyfrowe, zapobieganie wykluczeniu

cyfrowemu, postawy społeczne wobec cyfryzacji) - zagadnienia te zostaną

omówione przez pryzmat: uwarunkowań prawnych i politycznych, analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań oraz wpływu na tworzenie się specjalizacji w obrębie zawodów związanych z informacją

Literatura:

Obowiązkowa

1. zagadnienia cyfryzacji wymagają aktualizacji polecanych studentom publikacji, dlatego literatura obowiązkowa zostanie

podana na pierwszych zajęciach

2. Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. W sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna

Państwa”. (2019). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000862 Gospodarka

cyfrowa—Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii—Portal gov.pl. (b.d.). Ministerstwo Przedsiębiorczości

i Technologii. https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/gospodarka-cyfrowa

3. Szafrański, B., Weydmann, R., & Zaskórski, P. (2019). Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa. Wojskowa

Akademia Techniczna.

4. Bosomtwe, O., Buchner, A., Janus, A., Wierzbicka, M., & Wilkowski, M. (2018). Dobro wspólne. Pasja i praktyka. Cyfrowe

zasoby kultury w Polsce. Centrum Cyfrowe.

https://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/363/raport_DobroWsp%c3%b3lnePasjaiPraktyka.pdf?sequence=1&utm_source=

Lista+kontaktowa+Centrum+Cyfrowego+Projekt%3A+Polska&utm_campaign=6df5211fd3-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_01_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_75fef07d40-6df5211fd3-130977725

5. New Skills Agenda for Europe—Employment, Social Affairs & Inclusion—European Commission.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en

Dodatkowa

1. “Digital Agenda for Europe,” (2016) https://ec.europa.eu/digital-agenda/en; “Program Zintegrowanej Informatyzacji

Państwa,”( 2014) https://mc.gov.pl/projekty/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-do-2020-r ; “Polska Cyfrowa

Program Operacyjny 2014-2020,” (2014) https://mac.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/dokumenty ;

“Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa,” (2014)

https://mc.gov.pl/projekty/program-zintegrowanej-informatyzacji-panstwa-do-2020-r

2. Batorski, (2012) Cyfrowa gospodarka kluczowe trendy rewolucji cyfrowej: diagnoza, prognozy, strategie reakcji

http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/1335/cyfrowa_gospodarka_kluczowe_trendy_rewolucji

_cyfrowej.pdf

3. Arak & Bobiński, (2016) Cyfryzacja gospodarki Polski

http://thinktankcyfrowy.pl/assets/pdf/czas_na_przyspieszenie_drukarnia.pdf Buchner & Zaniewska, (2016) Katalog

kompetencji cyfrowych małych firm http://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/katalog-kompetencji-cyfrowych-malych-firm/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.