Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne w zarządzaniu informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-100 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne w zarządzaniu informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni)
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Pietruch-Reizes
Prowadzący grup: Diana Pietruch-Reizes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student omawia akty prawne warunkujące działalność informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną oraz przedstawia ich konsekwencje dla tej działalności,

• zna i poprawnie posługuje się podstawową terminologią prawniczą,

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat prawa i jego funkcjonowania w społeczeństwie, jego źródeł, gałęzi prawa,

• właściwie uzasadnia konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,

• zna i poprawnie posługuje się rozszerzoną terminologią naukową z zakresu bibliologii i informatologii oraz profesjonalną z wybranych obszarów działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,


Umiejętności

• Student uwzględnia aktualne przepisy prawa w projektach działań przeznaczonych do realizacji w instytucjach i organizacjach funkcjonujących w obszarze działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej oraz interpretuje prawne uwarunkowania działalności tych instytucji i organizacji,

• prawidłowo interpretuje Ustawę o bibliotekach i ustawy z działalnością informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną,

• przygotowuje i wygłasza przed publicznością dłuższe wystąpienia ustne w języku polskim z wykorzystaniem nowoczesnych form i technologii prezentacyjnych, powiązane tematycznie z problematyką prawnych uwarunkowań działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej,


Kompetencje społeczne

• Student jest przekonany o konieczności permanentnego rozwijania wiedzy i umiejętności własnych, swoich podwładnych i współpracowników w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania zawodów związanych z działalnością informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną oraz rosnący dorobek bibliologii i informatologii,

• ma świadomość znaczenia odpowiedzialności pracowników działalności informacyjnej i bibliotecznej i konieczności permanentnego aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa,

• dostrzega problemy prawne związane z działalnością informacyjną, biblioteczną, wydawniczo-księgarską i archiwalną, i dąży do ich rozstrzygania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: zaliczenie.


Konwersatorium: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest:

• uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność),

• wykonanie i zaliczenie prezentacji grupowej,

• zaliczenie testu pisemnego.


Ocenie podlega:

• obecność na zajęciach: 10 pkt

• aktywny udział w zajęciach (w debatach poświęconych analizie wybranych problemów prawnych w zarzadzaniu informacją, wyrażanie opinii, stanowisk w dyskusji itp.): 20 pkt

• wykonanie prezentacji grupowej (strona merytoryczna i jej realizacja w programie Microsoft PowerPoint): 40 pkt

• test pisemny: 30 pkt


Skala ocen (dotyczy konwersatorium)

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania prezentacji – jako zadania zespołowego - związanych z problematyką podstaw prawnych zarządzania informacją oraz wyników testu końcowego, obejmującego treści konwersatorium i literatury dodatkowej.

Prezentacja – zadanie zespołowe

Studenci w zespołach przygotowują prezentację (wybór zagadnienia dokonywany jest na podstawie wykazu tematów przedstawionego przez prowadzącego zajęcia lub według indywidualnych zainteresowań studentów, z uwzględnieniem treści modułu kształcenia).

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prezentacji, w tym terminów wykonania zadania zespołowego są ustalane ze studentami na pierwszych zajęciach, także kryteria oceny.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w wykładach: 15 godzin

Uczestnictwo w konwersatoriach: 15 godzin

Przygotowanie się do konwersatoriów: 20 godzin

Przygotowanie prezentacji: 30 godzin, w tym:

• Praca w grupie: podział zadań, ustalenie harmonogramu, dyskusje, zredagowanie i wykonanie prezentacji / 10 godzin

• Realizacja zadań związanych z zapoznaniem się z literaturą przedmiotu i przyswojeniem nowej wiedzy / 10 godzin

• Realizacja zadań związanych z opracowaniem części merytorycznej prezentacji wraz z utworzeniem prezentacji w programie Microsoft PowerPoint / 10 godzin

Przygotowanie się do testu pisemnego / 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Literatura:

 Korzystanie z bazy Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP, zawierający opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim.

http://isap.sejm.gov.pl/

wybrane akty normatywne, m.in.:

-- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona 2 kwietnia 1997 r.,

-- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

-- ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

-- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

-- ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

-- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych,

-- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

-- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

-- ustawia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,

Literatura obowiązkowa:

Wójcik J. W. (2016). Ochrona informacji a wywiad gospodarczy: zagadnienia kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne . Warszawa.

Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M. (2015). Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia .Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.

Kępa L. (2014). Ochrona danych osobowych w praktyce. Warszawa: Difin.

Pietruch-Reizes D. (2013). Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek i działalności informacyjnej. W: Bibliotekarstwo. Pod red. A. Tokarskiej. Warszawa: SBP, s. 33-65.

Literatura uzupełniająca:

Barta J., Markiewicz R. (2017). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. 7. Stan prawny: 1 sierpnia 2017. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Howorka B. (2012). Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. Warszawa: SBP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.