Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-104 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-UD-4 (zarządzanie informacją - 2 st.)
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest kształcenie kompetencji pozwalających na ocenę i projektowanie rozwiązań w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych oraz zapoznanie studentów z problematyką indywidualnego i grupowego zarządzania informacją jako przedmiotem badań naukowych i działań profesjonalnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student, odwołując się do wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii oraz wybranych humanistycznych aspektów dorobku nauk o zarządzaniu, przedstawia istotę, najważniejsze aspekty i konteksty indywidualnego i grupowego zarządzania informacją w odniesieniu do konkretnych sytuacji,

• odwołuje się do najważniejszych publikacji naukowych z zakresu indywidualnego i grupowego zarządzania informacją oraz wymienia podstawowe źródła informacji naukowej i profesjonalnej w tym zakresie,

• wyjaśnia rolę i znaczenie sprawnego indywidualnego i grupowego zarządzania informacją dla działalności edukacyjnej oraz efektywnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,

• omawia sposoby poznania i interpretacji rozwiązań z zakresu indywidualnego i grupowego zarządzania informacją,

• rozpoznaje różne motywy i przesłanki (w tym ekonomiczne) podejmowania działań w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją oraz określa możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie.


Umiejętności

• Student samodzielnie zdobywa nową wiedzę i poszerza umiejętności badawcze służące naukowemu poznaniu i usprawnianiu procesów i zasad indywidulanego i grupowego zarządzania informacją, podejmując przy tym autonomiczne działania zmierzające do świadomego rozwijania własnego warsztatu informacyjnego i kształcenia tej umiejętności u innych osób,

• krytycznie analizuje i ocenia różne modele teoretyczne i rozwiązania praktyczne w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją w różnych kontekstach,

• rozpoznaje różne elementy rzeczywistych warsztatów informacyjnych wykorzystywanych przez ludzi, dokonuje ich interpretacji oraz wskazuje konkretne możliwości ich usprawniania.


Kompetencje społeczne

• Student identyfikuje i rozwiązuje problemy w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności) oraz wykonanie i zaliczenie dwóch projektów grupowych. Oceną końcowa jest średnia arytmetyczna ocen za oba projekty. Ocenie podlega wartość merytoryczna projektów oraz terminowość wykonania i dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- konsultacje projektów zespołowych (modele indywidualnego i grupowego warsztatu informacyjnego) w trakcie ich realizacji


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena realizowanych projektów

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych: 30 godzin

Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem: 10 godzin

Przygotowanie projektu końcowego z zakresu indywidualnego zarządzania informacją wraz z przygotowaniem jego prezentacji: 30 godzin

Przygotowanie projektu końcowego z zakresu grupowego zarządzania informacją wraz z przygotowaniem jego prezentacji: 30 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

• Wstęp do problematyki zarządzania informacją

• Koncepcja, różne sposoby rozumienia i cele PIM

• Przedmiot i składowe PIM: informacja, narzędzia, przestrzenie, procesy i działania.

• Jednostka jako podmiot PIM

• Problemy praktyki indywidualnego zarządzania informacją oraz obszary badań. Metody i techniki badawcze. Podstawowe piśmiennictwo.

• Ćwiczenia – projekty PIM

• Koncepcja i różne sposoby rozumienia zespołowego (grupowego) zarządzania informacją. Terminologia

• Grupa jako podmiot procesów informacyjnych

• Przedmiot i narzędzia GIM

• GIM w świetle informatologii. Obszary i perspektywy badań. Podstawowe piśmiennictwo.

• Ćwiczenia – projekty GIM.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Personal information management. Eds. W. P. Jones, J. Teevan (dowolne wydanie), w tym m.in. Lutters, W. G., Ackerman, M. S., & Zhou, X., Group information management.

William P. Jones, The future of personal information management. Part I: Our information, always and forever. [San Rafael, Calif.]: Morgan & Claypool Publishers, 2012.

Remigiusz Sapa, Indywidualne zarządzanie informacją (w druku)

Literatura uzupełniająca:

1. Harry W. Bruce, Abraham Wenning, Elisabeth Jones, Julia Vinson and William Jones, Seeking an ideal solution to the management of personal information collections, Information Research, 2011, vol. 16, no. 1, http://www.informationr.net/ir/16-1/paper462.html

2. Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Zbigniew Osiński, Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym - wstępne założenia. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2015, zeszyt 2.

3. Jacek Gwizdka, Mark Chignell, Mark. Individual differences. In: William Jones & Jaime Teevan (eds.), Personal information management. Seattle: University of Washington Press, 2007, pp. 206-220.

4. Aneta Januszko-Szakiel, Indywidualne zarządzanie informacją a indywidualna wydajność pracy w przedsiębiorstwach - koncepcja badań. W: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Innowacje, projekty, procesy. Red. Paweł Cabała, Małgorzata Tyrańska. Warszawa: ORGMASZ, 2017, s.160-173.

5. Christopher S.G. Khoo, Brendan Luyt, Caroline Ee, Jamila Osman, Hui-Hui Lim, & Sally Yong, How users organize electronic files on their workstations in the office environment: a preliminary study of personal information organization behaviour. Information Research, 2007, vol. 11, no. 2, http://www.informationr.net/ir/12-2/paper293.html

6. Barbara H. Kwasnik, The importance of factors that are not document attributes in the organization of personal documents. Journal of Documentation, 1991, vol. 47, no. 4, pp. 389-398.

7. Katarzyna Materska, Wymiary zarządzania informacją indywidualną. W: Społeczeństwo i sieć informacyjna: problemy i technologie, red. Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

8. Madhu Reddy, Bernard J. Jansen, A model for understanding collaborative information behavior in context: a study of two healthcare teams. Information Processing & Management, 2008, Vol. 44(1), s. 256–273.

9. Remigiusz Sapa, Grupowe zarządzanie informacją z perspektywy informatologicznej. W: Arkadiusz Pulikowski red. Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice: Wydawnictwo UŚ, s. 367-382.

10. Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2016, t. 54, nr 1 (107), s. 7-20.

11. Marzena Świgoń, Zarządzanie wiedzą i informacją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym. Olsztyn: Wydaw. UW-M, 2012, rozdz.5.

12. Jacek Tomaszczyk, Metodyka tworzenia i ewaluacji cyfrowych narzędzi indywidualnego zarządzania informacją. W: Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. Remigiusz Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 209-222.

13. Jacek Tomaszczyk, Zarządzanie informacją osobistą. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D.Pietruch-Reizes. Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2008, s. 134-146.

14. Tara Whalen, Elaine Toms, James Blustein, File sharing and group information management. In: Personal Information Management: PIM 2008 Workshop. https://www.researchgate.net/profile/

James_Blustein/publication/229003552_

File_Sharing_and_Group_Information_Management/

links/0deec53c1d83a69df6000000.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.