Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-104 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Remigiusz Sapa
Prowadzący grup: Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest kształcenie kompetencji pozwalających na ocenę i projektowanie rozwiązań w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją w różnych kontekstach zawodowych oraz zapoznanie studentów z problematyką indywidualnego i grupowego zarządzania informacją jako przedmiotem badań naukowych i działań profesjonalnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student zna i rozumie:

- istotę, najważniejsze aspekty i konteksty oraz terminologię indywidualnego i grupowego zarządzania informacją

- cele, przedmiot i składowe indywidualnego i grupowego zarządzania informacją: informacja, narzędzia, przestrzenie, procesy i działania

- problemy praktyki indywidualnego i grupowego zarządzania informacją oraz wybrane narzędzia wspomagające

- obszary i metody badań problematyki indywidualnego i grupowego zarządzania informacją oraz wybrane publikacje naukowe i profesjonalne z tego zakresu.


Umiejętności

Student potrafi:

- samodzielnie zdobywać nową wiedzę służącą usprawnianiu procesów indywidulanego i grupowego zarządzania informacją, podejmując przy tym autonomiczne działania zmierzające do świadomego rozwijania własnego warsztatu informacyjnego i kształcenia tej umiejętności u innych osób

-analizować i oceniać różne modele i rozwiązania praktyczne w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją w różnych kontekstach

- rozpoznać różne komponenty rzeczywistych warsztatów informacyjnych wykorzystywanych przez jednostki lub zespoły, dokonać ich interpretacji i wskazać możliwości ich usprawniania

- pracując w zespole, przygotować i wygłosić prezentacje przedstawiające oryginalne rozwiązania w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją


Kompetencje społeczne

Student jest gotów do:

- udziału w pracach zespołów zmierzających do identyfikowania i rozwiązywania problemów w zakresie indywidualnego i grupowego zarządzania informacją, odwołujących się do dorobku nauki i najlepszych praktyk profesjonalnych


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo i aktywny udział w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności) oraz wykonanie i zaliczenie dwóch projektów grupowych. Oceną końcowa jest średnia arytmetyczna ocen za oba projekty. Ocenie podlega wartość merytoryczna projektów oraz terminowość wykonania i dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

- dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca między innymi na zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści oraz na bieżącą kontrolę poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów,

- konsultacje projektów zespołowych (modele indywidualnego i grupowego warsztatu informacyjnego) w trakcie ich realizacji


oraz w ramach oceny podsumowującej:

- końcowa ocena realizowanych projektów

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych: 30 godzin

Samodzielne zapoznanie się z piśmiennictwem: 10 godzin

Przygotowanie projektów: 50 godzin

Przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Koncepcja, różne sposoby rozumienia i cele indywidualnego zarządzania informacją. Jednostka jako podmiot indywidualnego zarządzania informacją. Terminologia.

2. Przedmiot i składowe indywidualnego zarządzania informacją: informacja, narzędzia, przestrzenie, procesy i działania.

3. Problemy praktyki indywidualnego zarządzania informacją. Wybrane narzędzia.

4. Obszary oraz metody i techniki badań indywidualnego zarządzania informacją. Podstawowe piśmiennictwo.

5. Ocena i projektowanie rozwiązań w zakresie indywidualnego zarządzania informacją.

6. Koncepcja i różne sposoby rozumienia zespołowego (grupowego) zarządzania informacją. Grupa jako podmiot procesów informacyjnych. Terminologia.

7. Przedmiot, komponenty, narzędzia i problemy praktyczne grupowego zarządzania informacją.

8. Grupowe zarządzania informacją w świetle informatologicznego dorobku nauk o komunikacji społecznej i mediach. Obszary i perspektywy badań. Metody. Podstawowe piśmiennictwo.

9. Ocena i projektowanie rozwiązań w zakresie grupowego zarządzania informacją.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Personal information management, eds. W. P. Jones, J. Teevan (dowolne wydanie).

2. Remigiusz Sapa, Indywidualne zarządzanie informacją. W: Zarządzanie informacją, red. W. Babik, Warszawa: Wydaw. SBP, 2019, (w druku).

3. Remigiusz Sapa, Grupowe zarządzanie informacją z perspektywy informatologicznej. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, red. A. Pulikowski, Katowice: Wydawnictwo UŚ, s. 367-382.

Dodatkowa

1. Harry W. Bruce et al., Seeking an ideal solution to the management of personal information collections, “Information Research”, 2011, 16 (1), http://www.informationr.net/ir/16-1/paper462.html

2. William P. Jones, The future of personal information management. Part I: Our information, always and forever. [San Rafael, Calif.]: Morgan & Claypool Publishers, 2012.

3. Arvind Karunakaran, Madhu C. Reddy, Patricia R. Spence, Toward a model of collaborative information behavior in organizations. “Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 2013, 64 (12), pp. 2437–2451.

4. Remigiusz Sapa, Metodologia badań indywidualnego zarządzania informacją: wybrane aspekty. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2016, t. 54, nr 1 (107), s. 7-20.

5. Remigiusz Sapa, Projektowanie badań indywidualnego zarządzania informacją z zastosowaniem techniki oprowadzania (guided tour). W: Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, red. S. Cisek. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2016, s. 95-108.

6. Marzena Świgoń, Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim, Olsztyn: Wydaw. UWM, 2015, rozdz. 1 i 2.

7. Marzena Świgoń, Zarządzanie wiedzą i informacją: podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym. Olsztyn: Wydaw. UW-M, 2012, rozdz.5.

8. Remigiusz Sapa, What is an information agent? Looking for a new approach to the subject of information processes. "Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne", 58 (1), s. 7-23.

9. Remigiusz Sapa, Subject structure of the research area on collaborative information behaviour. "ASLIB Journal of Information Management" (dostępny jako tzw. early bird; w druku). https://doi.org/10.1108/AJIM-02-2020-0033

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.