Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-105 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Próchnicka
Prowadzący grup: Maria Próchnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie, ze wskazaniem na złożoność i wieloaspektowość tej problematyki, dynamikę rozwoju, szanse i zagrożenia wynikające z kształtowania się społeczeństwa informacyjnego

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie

− kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do koncepcji społeczeństwa wiedzy, wyrobienie umiejętności formułowania przez studenta własnych opinii na temat różnych jego aspektów


Efekty kształcenia:

Wiedza

− Student charakteryzuje główne formy publicznego i społecznego zarządzania informacją i wiedzą związanego z podstawowymi obszarami życia zbiorowego

− charakteryzuje zadania organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, edukacyjnych, kultury, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji bibliotecznych w zarządzaniu informacją i wiedzą w społeczeństwie

− wyjaśnia kontekst historyczny, ekonomiczny, technologiczny, prawny rozwoju społeczeństwa informacyjnego

− charakteryzuje główne elementy koncepcji społeczeństwa informacyjnego

− charakteryzuje właściwości i funkcje społeczeństwa informacyjnego

− przedstawia tendencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego

− wymienia podstawowe dokumenty strategiczne, akty prawne oraz źródła informacji dotyczące społeczeństwa informacyjnego

− omawia uwarunkowania polityczno-ekonomiczne, społeczne, prawne i technologiczne rozwoju publicznych i społecznych form zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi społeczeństwa informacyjnego

Umiejętności:

− Student efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie

− analizuje dokumenty strategiczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego

− interpretuje wyniki badań dotyczących różnych aspektów zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie

− omawia przykłady dobrych praktyk związanych z zarządzaniem informacja i wiedzą w różnych obszarach życia zbiorowego (edukacji, nauce, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, gospodarce, administracji, ochronie zdrowia, opiece socjalnej)

− wyraża własne opinie dotyczące różnych aspektów zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie

− tworzy krótkie teksty dotyczące wybranych aspektów zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie

− tworzy ustrukturowane prezentacje multimedialne dotyczące wybranych aspektów zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie

− występuje publicznie prezentując wybrane aspekty zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie


Kompetencji społeczne:

− Student współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

− jest świadomy szans i zagrożeń, jakie dla rozwoju społecznego ma rozwój społeczeństwa informacyjnego

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzę dotyczącą zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Uzyskanie zaliczenia wymaga spełnienia przez studentów następujących warunków:

1. obecności na zajęciach 10% (0-10 pkt)

2. aktywnego udziału w dyskusjach w trakcie konwersatorium 20% (0-20 pkt)

3. wykonania zadania indywidualnego 30% (0-30 pkt)

4. wykonania zadania zespołowego 40% (0-40 pkt)

Do zaliczenia zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów za każde z tych zadań (18+24 =42). Zaliczenie może uzyskać student, który osiągnął łącznie co najmniej 52 punkty.

Skala ocen

0-51 ndst

52-61 dst

62-71 +dst

72-81 db

82-91 +db

92-100 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematyczny zadań indywidualnych oraz zespołowych, a także wymagania dotyczące zadań i terminy ich wykonania są ustalane ze studentami na pierwszych zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadań indywidualnych oraz zadań zespołowych zostaną omówione ze studentami na pierwszych zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy, formułowania własnych opinii oraz argumentów je uzasadniających. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład problemowy stanowiący wstęp do problematyki zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie) z metodami aktywizującymi (1. dyskusja w trakcie konwersatorium na podstawie wyników zadań indywidualnych i zespołowych, lektury poleconej przez prowadzącego zajęcia oraz publikacji samodzielnie dobranych przez studentów oraz 2. wykonanie indywidualnego zadania polegającego na poszukiwaniu i syntezie informacji związanej z zarządzaniem informacją i wiedzą w społeczeństwie, a także 3. praca w grupie, której celem jest opracowanie i przedstawienie w formie prezentacji na forum grupy studenckiej wybranego zagadnienia związanego z problematyką zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie).

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godzin

Wykonanie zadania indywidualnego 20 godzin:

Wykonanie zadania zespołowego 40 godzin:

Łącznie 90 godzin nakładu pracy studenta co odpowiada 3 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Podstawy prawne publicznego gromadzenia i obiegu informacji w społeczeństwie

2. Otwarte zasoby i prawo powszechnego dostępu do informacji

3. Procesy zarządzania informacja i wiedzą w wybranych obszarach życia zbiorowego (edukacji, nauce, kulturze, gospodarce, administracji, ochronie zdrowia, opiece socjalnej)

4. Wykorzystanie technologii informacyjnej w zarządzaniu informacja i wiedzą w wybranych obszarach życia zbiorowego (edukacja, nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka, administracja, ochrona zdrowia, opieka socjalna)

5. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego – uwarunkowania rozwoju, funkcje i właściwości społeczeństwa informacji i wiedzy rozpatrywane w perspektywie interdyscyplinarnej

6. Europejskie i polskie dokumenty strategiczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz uwarunkowania prawne ich rozwoju

7. Rola instytucji rządowych i pozarządowych, samorządowych organizacji sektora publicznego i niepublicznego w zarządzaniu informacją i wiedzą w społeczeństwie

8. Profesjonalizacja zarządzania informacja i wiedzą w społeczeństwie – nowe zawody informacyjne

9. Użytkowanie i użytkownicy informacji - e-Integracja i kształcenie kompetencji informacyjnych i cyfrowych społeczeństwa

10. Źródła informacji dotyczące problematyki zarządzania informacją i wiedzą w społeczeństwie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Monografie i prace zbiorowe

Castells, Manuel, Społeczeństwo sieci. Przekł. Mirosława Marody [et al.]; red. nauk. Mirosława Marody. Wyd. 2 Warszawa 2010.

Goliński, Michał Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru. Warszawa 2011.

Jemielniak, Dariusz; Andrzej K. Koźmiński (red.) (2012). Zarządzanie wiedzą Wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer Polska (wybrane rozdziały).

Kamińska, Joanna; Beata Żołędowska-Król (red.), Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa 2009.

Sosińska-Kalata, Barbara; M. Przastek-Samokowa (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zmian.)

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmian.)

3. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zmian.)

Dokumenty strategiczne

1. Komisja Europejska. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 2010 http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=232:strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju-sprzyjaj%C4%85cego-w%C5%82%C4%85czeniu-spo%C5%82ecznemu&Itemid=3

2. Program Polska Cyfrowa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.https://mac.gov.pl/popc/

3. Rada Unii Europejskiej. Europejska Agenda Cyfrowa. Bruksela 2010. http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=252:europejska-agenda-cyfrowa&Itemid=3

Raporty

1. Boni, Michał (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa 2009. http://zds.kprm.gov.pl/

2. Szymanek, Violetta (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Warszawa 2012. http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=308:spo%C5%82ecze%C5%84stwo-informacyjne-w-liczbach&Itemid=3

3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Rozwój sektora e-usług na świecie. Warszawa 2012. http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=260:rozw%C3%B3j-sektora-e-us%C5%82ug-na-%C5%9Bwiecie&Itemid=3

Serwisy WWW

1. Digital Agenda for Europe http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

2. Biblioteka eRozwoju http://biblioteka.mwi.pl/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.