Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-111 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-134-0-UD-4 (zarządzanie informacją - 2 st.)
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Stanula
Prowadzący grup: Małgorzata Stanula, Magdalena Zych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zajęcia przygotowują studentów do świadomego wyboru swojej ścieżki zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy i kształtowania kariery zawodowej w branżach i działalności związanej z zarządzaniem informacją.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student określa przydatność różnych metod poszukiwania pracy, zna miejsca, instytucje i formy pomocy oferowane osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

• identyfikuje potencjalnych pracodawców, stanowiska pracy, rozpoznaje możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej i rozwoju kariery zawodowej, szczególnie w sektorze działalności związanej z zarządzaniem informacją, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej.


Umiejętności

• Student planuje własną strategię efektywnego poszukiwania pracy oraz rozwoju swoich zdolności i kariery zawodowej,

• poprawnie redaguje dokumenty aplikacyjne,

• efektywnie wykorzystuje źródła informacji oraz posługuje się odpowiednimi kanałami i technologiami komunikacyjnymi w obszarach profesjonalnej działalności informacyjnej, a także w celu aktualizacji i rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz rozwoju osobistego.


Kompetencje społeczne

• Student angażuje się osobiście w skuteczne poszukiwanie dla siebie pracy,

• jest świadomy znaczenia samodoskonalenia i rozwijania różnych obszarów aktywności w podnoszeniu swej konkurencyjności na rynku pracy.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawa zaliczenia:

- obecność (dopuszczalna 1 nieobecność) i aktywny udział w dyskusjach na zajęciach,

- przygotowanie strategii efektywnego poszukiwania pracy i rozwoju kariery zawodowej (zadanie grupowe lub indywidualne).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenie podlega aktywny udział w zajęciach oraz zespołowe lub indywidualne wykonanie zadań.

Efekty kształcenia uzyskiwane przez studentów będą sprawdzane metodami kształtującymi, m.in. poprzez dyskusje oraz zaangażowanie studentów w aktywizujących formach prowadzenia zajęć, wspólne wyznaczanie ich celów i ustalanie zasad.

Metodami podsumowującymi będzie konstruktywna ocena strategii efektywnego poszukiwania pracy i rozwijania kariery zawodowej (prezentacja planu strategii przez grupy studentów w ramach zajęć i dyskusja oceniająca lub projekt indywidualny do oceny prowadzącego).Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o wykład informacyjny

o objaśnienie lub wyjaśnienie

o pokaz multimedialny

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

o gry dydaktyczne (symulacyjne)

o dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

• metody praktyczne:

o metoda projektów

Spotkania z pracownikami instytucji rynku pracy oraz przedstawicielami branż związanych z zarządzaniem informacją i pokrewnych.Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 15 godzin

Opracowanie planu strategii efektywnego poszukiwania pracy i rozwijania kariery zawodowej: 6 godzin

Zapoznanie się z wybraną literaturą i materiałami do zajęć: 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

• Dokumenty aplikacyjne – rodzaje, funkcje, zasady przygotowania

• Efektywne metody poszukiwania pracy

• Publiczne i niepubliczne instytucje związane z rynkiem pracy – ich rodzaje, zakres świadczonych usług

• Pracodawcy, stanowiska pracy i ścieżki kariery zawodowej w sektorze działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej. Możliwości zatrudnienia absolwentów Zarządzania informacją w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych

• Niestandardowe formy zatrudnienia (m.in. samozatrudnienie)

• Sytuacja i trendy na rynku pracy w Małopolsce, w Polsce i w Europie

• Możliwości aktualizacji i rozwoju wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich (wolontariat, staże, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konferencje)

• Wykorzystanie źródeł informacji oraz nowoczesnych kanałów i technologii komunikacyjnych do własnych potrzeb jako nadawcy i odbiorcy treści naukowych i profesjonalnych z branży informacyjnej i bibliotekarskiej (czasopisma fachowe, blogi, fora dyskusyjne, portale informacyjne, cykliczne konferencje, programy, itp.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubiak Monika, Mazur-Sokół Anna, Mechanizm rozwoju kariery : vademecum absolwenta. Lublin : [Politechnika Lubelska], 2015

2. Kulczycka, Luiza. Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2007

3. Kulczycka, Luiza. Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2007

4. Stasiak Alina. Droga do gwiazd : jak budować wizerunek i markę osobistą? Lublin : Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Ciesielski, Mateusz. Jak wynegocjować najlepsze warunki zatrudnienia? Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 20071.

2. Jaskowska Małgorzata, Agnieszka Korycińska-Huras, Maria Próchnicka. Wiedza i umiejętności zawodowe bibliotekarzy i pracowników informacji. Badanie oczekiwań pracodawców. W: Nowoczesna biblioteka, red. M. Drzewiecki. Warszawa 2009, s. 87-125

3. Mrozek, Magdalena. Praca!: szukam, zmieniam, wybieram. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2007

4. Taylor, Jeff. Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wyd. 2. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer busines, 2008

5. Trzeciak Sergiusz, Coaching marki osobistej czyli Kariera lidera. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

6. Tullier, L. Michelle. Networking: jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów. Kraków: Wolters Kluwer Polska - Oficyna Ekonomiczna, 2006

7. Broszury informacyjne i strony WWW organizacji związanych z rynkiem pracy, internetowe serwisy pracy, źródła informacji poświęcone dokształcaniu, doskonaleniu zawodowemu i rozwijaniu kompetencji miękkich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.