Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PR - strategie przekazywania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-122 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: PR - strategie przekazywania informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaskowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami teoretycznymi i przekazanie im praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania wizerunkowych strategii komunikacyjnych w instytucjach

Efekty kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami teoretycznymi i przekazanie im praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania wizerunkowych strategii komunikacyjnych w instytucjach.


Po zakończeniu zajęć student, w zakresie wiedzy:

 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu bibliologii i informatologii oraz innych nauk humanistycznych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją;

 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między bibliologią i informatologią a innymi dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla problematyki zarządzania informacją;

 precyzyjnie i wyczerpująco wyjaśnia miejsce różnych zasobów informacji we współczesnym systemie kultury i mediów oraz rolę instytucji i organizacji funkcjonujących w obszarze zarządzania informacją.


Po zakończeniu zajęć student, w zakresie umiejętności:

 sprawnie wyszukuje, ocenia i wybiera informacje stosując adekwatne strategie wyszukiwawcze, efektywnie wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne, a także opracowuje uporządkowane i selektywne wykazy źródeł informacji na określony temat i na tej podstawie formułuje krytyczne oceny stanu badań oraz stanu wiedzy i umiejętności profesjonalnych w obszarze zarządzania informacją;

 posługuje się ważnymi dla zarządzania informacją paradygmatami, koncepcjami teoretycznymi i pojęciami oraz potrafi zastosować je dla działań poznawczych oraz w różnych sytuacjach profesjonalnych;

 krytycznie analizuje, ocenia i realizuje różne systemy, produkty, obiekty i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych, ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym, ale także w odniesieniu do różnorodnych potrzeb indywidualnych;

 rozpoznaje różne rodzaje zachowań informacyjnych człowieka i potrafi je zinterpretować w odniesieniu do dorobku bibliologii i informatologii i nauk pokrewnych, stosując różnorodne podejścia i metody diagnostyczne.


Po zakończeniu zajęć student, w zakresie kompetencji społecznych:

 potrafi realizować powierzone oraz opracowane przez siebie zadania poznawcze oraz związane z praktyczną stroną zarządzania informacją, pracując w zespole w różnych rolach;

 świadomie planuje działania, wskazując odpowiednie priorytety ich powodzenia, przyjmując przy tym odpowiedzialność za ich właściwe wykonanie, konsekwencje i za wizerunek wykonywanego przez siebie zawodu;

 ma świadomość znaczenia szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej, bibliotecznej, wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej, dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach podejmowanych w tym obszarze.Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

 obecność na zajęciach

 wykonanie samodzielnego projektu: ocena działalności PR wybranej instytucji lub opracowanie strategii PR dla wybranej instytucji

Skala ocen:

ndst / dst / +dst / db / +db / bdbMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane na podstawie uczestnictwa w zajęciach i aktywności oraz poprawności i terminowości wykonania projektów.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących, takich jak bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektu podczas zajęć laboratoryjnych i konsultacji poza zajęciami.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod podsumowujących, takich jak ostateczna, końcowa ocena realizowanych projektów, ich zgodności z zaleceniami i terminowości wykonania.Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających z metodami praktycznymi i aktywizującymi:

ᅳ metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny;

ᅳ metody praktyczne: samodzielne zadania, metoda projektów;

ᅳ metody problemowe: aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), wykład konwersatoryjny, wykład problemowy;

ᅳ e-learning.


Bilans punktów ECTS:

ᅳ udział w zajęciach (15 godz.)

ᅳ praca nad projektem (30 godz.)

ᅳ uczestnictwo w dniach otwartych wybranej instytucji (5 godz.)

ᅳ lektura piśmiennictwa (10 godz.)Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Zagadnienia teoretycznez zakresu PR, kluczowe pojęcia;

2. Specyfika PR w obszarze instytucji kultury i nauki;

3. Narzędzia i formy komunikacji w ramach Public Relations;

4. Komunikacja i kształtowanie relacji z priorytetowymi grupami otoczenia społecznego

Literatura:

Budzyński, W. (2018). Public relations: wizerunek, reputacja, tożsamość. Warszawa: Poltext.

Hajduk, G. (2010). Znaczenie działań PR w realizacji założeń zintegrowanej komunikacji marketingowej. W Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem. pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielowskiego (ss. 67–74). Kraków-Rzeszów-Zamość.

Kwak, W. (2010). Wykorzystanie Public Relations w komunikacji organizacji non profit z interesariuszami. W Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem. pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielowskiego (ss. 135–147). Kraków-Rzeszów-Zamość.

Malewicz-Pełczyńska, A. (2007). System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Menedżerskiej „Milenium”, (1), 21–30.

Małuszyński, W. (2010). Rola wewnętrznego audytu komunikacyjnego w budowaniu strategii Public Relations. W Public Relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem pod. red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielowskiego (ss. 169–177). Kraków-Rzeszów-Zamość.

Wojcik, K. (2015). Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem (VI). Warszawa: Wolters Kulver.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.