Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obserwatorium kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-129 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Obserwatorium kultury
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie informacją, II stopień, II rok, semestr letni, FK
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paloma Korycińska
Prowadzący grup: Paloma Korycińska, Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających efektywne uczestnictwo w kulturze.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/studentka

• zna rolę społeczną, historię i zasady organizacji zasobów różnych typów placówek kultury, w tym instytucji przechowujących i dokumentujących polskie dziedzictwo książkowe

• ma szeroką wiedzę na temat źródeł informacji o kulturze, w tym o kulturze książki

• zna i poprawnie posługuje się terminologią naukową z zakresu kultury książki

• przedstawia najważniejsze kierunki, problemy oraz badania nad książką i jej rolą w kulturze i społeczeństwie

• rozpoznaje różne formy i typy książek oraz historyczne i współczesne trendy w ich projektowaniu, produkcji, przechowywaniu, dystrybucji i udostępnianiu

• wyjaśnia wartość i rolę książki w kulturze, sztuce, edukacji oraz w komunikacji społecznej i naukowej

• zna mechanizmy społecznego obiegu książki w przeszłości i obecnie

• zna dobre praktyki w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych w skali lokalnej

• zna bieżącą ofertę kulturalną, w tym artystyczną, na poziomie lokalnym i krajowym oraz uczestniczy aktywnie w wybranych wydarzeniach i projektach z tego obszaru, według corocznie aktualizowanego programu opracowanego przez prowadzącego / prowadzących zajęcia.


Umiejętności

• wyszukuje i przetwarza informacje dotyczące działalności, zasobów i oferty instytucji kultury

• orientuje się w sposobach przedstawiania danych o kolekcjach utrzymywanych przez instytucje kultury

• samodzielnie lub w zespole planuje i realizuje oryginalne projekty profesjonalne w wybranych obszarach działalności informacyjnej, bibliotecznej lub wydawniczo-księgarskiej, przy czym tematyka tych projektów związana jest z promowaniem bądź krytycznym komentowaniem bieżących wydarzeń kulturalnych, utrwalaniem i wzbogacaniem kultury korporacyjnej swojego przyszłego środowiska zawodowego lub kształceniem umiejętności odbioru przekazów kulturalnych wśród uczestników komunikacji społecznej.

• identyfikuje potrzeby odbiorców usług i produktów w wybranych obszarach działalności informacyjnej, bibliotecznej lub wydawniczo-księgarskiej, związanej z uczestnictwem w kulturze.

• sprawnie wykorzystuje współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do realizacji własnych projektów związanych z uczestnictwem w kulturze.

• poprawnie interpretuje pojęcie jakości w kontekście realizowanych projektów profesjonalnych oraz celowo i świadomie dobiera kryteria i sposoby oceny jakości swojej pracy.

• sprawnie wyszukuje informacje na temat wszystkich aspektów kultury książki, także wykorzystując w tym celu współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne

• identyfikuje różnorodne formy i przejawy obecności i znaczenia książki w kulturze i społeczeństwie

• jest przygotowany do popularyzowania wiedzy o książce i jej roli w dziedzictwie kulturalnym i narodowym z wykorzystaniem właściwych kanałów komunikacyjnych

• samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie kultury książki

• integruje wiedzę na temat różnych aspektów kultury książki i wykorzystuje ją w sytuacjach profesjonalnych

• umie określić miejsce i funkcje różnych form książki we współczesnym systemie kultury

• umie przygotować i wygłosić przed publicznością dłuższą wypowiedź na temat związany z problematyką kultury książki, dawnej i współczesnej


Kompetencje społeczne

• przyjmuje odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie i konsekwencje projektów planowanych lub realizowanych samodzielnie lub przez kierowany przez siebie zespół oraz za wizerunek reprezentowanego środowiska profesjonalnego i naukowego

• jest przygotowany do systematycznego obserwowania bieżącego życia kulturalnego, w tym artystycznego i związanego z książką, na poziomie lokalnym i krajowym oraz ma potrzebę aktywnego uczestnictwa w wybranych wydarzeniach i projektach z tego obszaru

• akceptuje wartość książki jako ważnego składnika dziedzictwa kulturowego

• aprobuje wartość aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego związanego z książką

• jest przekonany o konieczności ciągłego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności w zakresie kultury książki

• jest przygotowany do podejmowania działań na rzecz zachowania dziedzictwa książkowego dla przyszłych pokoleń


Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów.

W ramach pracy własnej studenci będą uczestniczyć we wskazanych bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych, w tym artystycznych, oraz w imprezach promujących kulturę korporacyjną środowiska ludzi książki i pracowników informacji (wystawy, pokazy filmowe, odczyty, koncerty, targi książki, spektakle teatralne itd.)

Zaliczenie na ocenę.

Oceną końcową jest ocena z zaliczenia. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach (każdy z prowadzących informuje o dopuszczalnym limicie nieobecności) i imprezach kulturalnych wskazanych przez prowadzących zajęcia, a także wykonanie i zaliczenie projektów grupowych, m.in. w formie pracy pisemnej/prezentacji.

Ocenie podlega (zależnie od modułu ćwiczeń):

⎯ obecność na zajęciach: 0-20 pkt

⎯ aktywny udział w zajęciach (ocenianie ciągłe):

lub udział w we wskazanych imprezach kulturalnych: 0-30 pkt.

⎯ projekt zespołowy: organizacja przedsięwzięcia kulturalnego

0-50 pkt

Zaliczenie może otrzymać student, który uzyskał łącznie co najmniej 52 punkty.

Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100 pkt.):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, udziału we wskazanych imprezach kulturalnych oraz realizacji projektów zespołowych. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: terminowość wykonania zadań cząstkowych oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy metod kształtujących:

⎯ bieżąca ocena stopnia przyswojenia wiedzy,

⎯ bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów projektów podczas ćwiczeń i konsultacji z prowadzącymi

⎯ analiza, ocena i ewentualna korekta podziału pracy w ramach zespołów na etapie planowania projektów realizowanych w ramach zajęć

⎯ dyskusja oceniająca po wykonaniu projektu,

oraz metod podsumowujących:

⎯ ostateczna, końcowa ocena projektów realizowanych w ramach ćwiczeń oraz sposobu ich realizacji, w tym zgodności z zaleceniami, zgodności z planem, terminowości wykonania.


Metody dydaktyczne:

metody podające:

o opis

o objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody praktyczne:

o ćwiczenia przedmiotowe

o metoda projektów

• metody problemowe:

o wykład problemowy

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

• gry dydaktyczne (symulacyjne)

• dyskusja dydaktyczna

• metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 45 godzin

Udział we wskazanych imprezach kulturalnych: 10 godzin

Przygotowanie do zajęć (czytanie literatury dodatkowej i przyswojenie nowej wiedzy, opracowywanie scenariuszy dyskusji, redagowanie recenzji): 15 godzin

Przygotowanie projektów zaliczeniowych: 50 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS


Pełny opis:

Źródła informacji o kulturze

• Typy instytucji kultury i ich misje

• Poziomy reprezentacji zasobów instytucji kultury

• Zasady organizowania dyskusji krytycznej na tematy związane z twórczością artystyczną

• Zasady tworzenia projektów kulturalnych

• Kultura książki jako kategoria bibliologiczna

• Badania nad kulturą książki dawnej i współczesnej

• Kultura książki w aspekcie teoretycznym (system książki i jej funkcje)

• Kultura książki w aspekcie historycznym

• Kultura książki w aspekcie przestrzennym (globalna, narodowa, regionalna i lokalna)

• Kultura różnych rodzajów książki (książka literacka, naukowa, artystyczna, elektroniczna itp.)

• Kultura książki różnych zbiorowości społecznych i jednostek

• Książka w dziedzictwie kulturowym i narodowym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kargul, J, Upowszechnianie, animacja i komercjalizacja kultury. Warszawa 2012

2. Bieńkowska B., współpr. E. Maruszak. Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa 2005

3. Góralska M. Książka elektroniczna – przeszłość i perspektywy. W: Oblicza kultury książki. Wrocław 2005, s. 11-28

4. Migoń K., „Kultura książki” – wyrażenie potoczne, kategoria badawcza, czy

Literatura uzupełniająca:

1. Migoń K., Uniwersum piśmiennictwa, jego właściwości, granice i sposoby istnienia. W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Wrocław 2009, s. 11-20

2. Strony internetowe wybranych instytucji kultury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.