Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie informacją instytucjonalną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-135 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją instytucjonalną
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. zimowy, OR)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Próchnicka
Prowadzący grup: Maria Próchnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami zarządzania informacją instytucjonalną, ze wskazaniem na zróżnicowanie zakresu, źródeł i funkcji informacji instytucjonalne oraz heterogeniczność potrzeb i oczekiwań jej odbiorców,

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie

− kształtowanie u studentów krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji instytucjonalnej oraz jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji


Efekty kształcenia:

Wiedza

− Student wyjaśnia znaczenie terminu „informacja instytucjonalna” oraz omawia jego genezę

− charakteryzuje źródła, zakres, funkcje oraz obszary wykorzystania informacji instytucjonalnej

− charakteryzuje wyznaczniki jakości informacji instytucjonalnej

− charakteryzuje główne elementy systemu zarządzania informacją instytucjonalną

− charakteryzuje procesy zarządzania informacją instytucjonalną oraz bariery związane z ich realizacją

− charakteryzuje rozwiązania organizacyjne związane z zarządzaniem informacją instytucjonalną

− identyfikuje użytkowników informacji instytucjonalnej oraz charakteryzuje ich oczekiwania i potrzeby informacyjne

− zna podstawowe wskaźniki osiągnąć naukowych i dydaktycznych instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowych

− zna proste metody analizy danych instytucjonalnych oraz opracowywania raportów


Umiejętności:

− Student efektywnie korzysta ze źródeł informacji instytucjonalnej

− dokonuje analizy danych instytucjonalnych i tworzy proste raporty

− omawia przykłady dobrych praktyk związanych z zarządzaniem informacją instytucjonalną


Kompetencje społeczne:

− Student współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Uzyskanie zaliczenia wymaga spełnienia przez studentów następujących warunków:

Warunkiem koniecznym do otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach Student bez usprawiedliwienia możne opuścić nie więcej niż dwa zajęcia. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na więcej niż dwóch zajęciach, student nie uzyska zaliczenia przedmiotu.

Ponadto do zaliczenia przedmiotu wymagane są:

1. aktywny udział w dyskusjach w trakcie konwersatorium (0-5 pkt),

2. wykonanie zadania zespołowego (0-10 pkt).

Do zaliczenia zadania zespołowego wymagane jest uzyskanie co najmniej 5 punktów.

Zaliczenie może uzyskać student, który uczestniczył w zajęciach (co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz osiągnął łącznie za aktywny udział w dyskusjach oraz zadanie zespołowe co najmniej 6 punktów.

Skala ocen

0-5 ndst

6-7 dst

8-9 +dst

10-11 db

12-13 +db

14-15 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania zadania zespołowego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadania oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zakres tematyczny zadania zespołowego, a także wymagania dotyczące zadania i termin jego wykonania są ustalane ze studentami na pierwszych zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania zespołowego zostaną omówione ze studentami na pierwszych zajęciach.


Metody dydaktyczne:

Podstawowym założeniem jest aktywizowanie studentów, nakłanianie ich do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i uzupełniania wiedzy. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających (wykład problemowy stanowiący wstęp do problematyki zarządzania informacją w społeczeństwie) z metodami aktywizującymi (1. dyskusja w trakcie konwersatorium na podstawie lektury poleconej przez prowadzącego zajęcia i publikacji samodzielnie dobranych przez studentów oraz 2. praca w grupie, której celem jest opracowanie i przedstawienie w formie raportu wyników analizy danych instytucjonalnych, dotyczącego różnych aspektów funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, na podstawie dostępnych publicznie źródeł informacji)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 15 godzin

Lektura: 15 godzin

Wykonanie zadania zespołowego: 30 godzin:

Łącznie 60 godzin nakładu pracy studenta co odpowiada 2 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Geneza i znaczenie informacji instytucjonalnej

2. Źródła, zakres, funkcje, jakość i obszary wykorzystania informacji instytucjonalnej

3. Procesy zarządzania informacją instytucjonalną oraz rozwiązania organizacyjne

4. Budowa systemów informacji instytucjonalnej

5. Kategorie użytkowników informacji instytucjonalnej

6. Wskaźniki osiągnąć naukowych i dydaktycznych instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowych

7. Metody analizy danych instytucjonalnych oraz opracowywania raportów

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Calderon, A., Mathies, Ch. (2013). Institutional Research in the Future: Challenges Within Higher Education and the Need for Excellence in Professional Practice. New Directions for Institutional Research, no. 157, Spring 2013, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/ir.20040

Literatura uzupełniająca

Wybrane artykuły z czasopisma New Directions for Institutional Research

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.