Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacyjne wspomaganie decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-140 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacyjne wspomaganie decyzji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Januszko-Szakiel
Prowadzący grup: Aneta Januszko-Szakiel, Małgorzata Stanula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy na temat znaczenia informacji w procesach podejmowania decyzji.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

• zna i rozumie teoretyczne i praktyczne zagadnienia procesu podejmowania decyzji;

• wie, jaka jest rola informacji w procesie podejmowania decyzji;

• ma uporządkowaną wiedzę o systemach wspomagania decyzji w kontekście zarządzania organizacją;

• zna podstawowe koncepcje, metody i narzędzia wspomagania decyzji.


Umiejętności

Student:

• analizuje określone sytuacje problemowe i proponuje metody rozwiązania problemu;

• krytycznie analizuje, ocenia i dobiera informacje pomocne w procesie decyzyjnym;

• pracując w zespole, przygotowuje koncepcję systemu wspomagania decyzji w określonej sytuacji.


Kompetencje społeczne

Student:

• rozumie i akceptuje zasady pracy w zespole;

• przyjmuje odpowiedzialność za właściwe wykonanie powierzonych zadań;

• podejmuje próby rozwiązania dostrzeganych problemów profesjonalnych w zakresie zarządzania w organizacji, odwołując się do znaczenia informacji w procesie decyzyjnym.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo (dopuszczalna jedna nieobecność) w zajęciach, przyswojenie treści przedmiotu oraz realizacja projektu zespołowego.


Zasady oceniania: Ocena końcowa zależy od uzyskanych punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 100.

50 punktów – projekt

30 punktów – aktywność, stopień przyswojenia materiału

20 punktów – obecność

Skala ocen:

0-50 pkt.– ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:

• elementy dyskusji wprowadzane w toku konwersatorium jako podstawa rozpoznania stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści, znajomości definicji podstawowych pojęć przedmiotu,

• bieżąca ocena i konsultacje dotyczące planowania i realizacji projektu (z elementami korekty),

• dyskusja oceniająca wykonanie projektu i umiejętność pracy zespołowej;


oraz w ramach oceny podsumowującej:

• końcowa ocena projektu (zgodność wykonania i prezentacji z założeniami, terminowość).


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe:

- wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące:

- metoda przypadków

- dyskusja dydaktyczna

- analiza problemu

Metody praktyczne - metoda projektów.


Bilans punktów ECTS:

Uczestnictwo w konwersatorium: 15 godzin

Samodzielna analiza piśmiennictwa dotyczącego teorii wspomagania decyzji i przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie projektu zaliczeniowego wraz z jego prezentacją: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 1

Pełny opis:

1. Pojęcie i rodzaje decyzji. Procesy i modele decyzyjne.

2. Sytuacje problemowe, rozpoznanie i analiza problemu, identyfikacja możliwych rozwiązań problemu.

3. Etapy procesu decyzyjnego, warunki decyzyjne w organizacji – pewność, ryzyko, niepewność, sytuacje konfliktowe.

4. Jednoosobowe i grupowe podejmowanie decyzji.

5. Metody i techniki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

6. Rola i znaczenie informacji w procesie decyzyjnym, potrzeby informacyjne i cechy informacji.

7. Narzędziowe wspomaganie decyzji.

8. Systemy wspomagania decyzji – rodzaje, funkcje, cechy.

9. System wspomagania decyzji – architektura.

10. Systemy ekspertowe w procesie decyzyjnym – klasyfikacja i charakterystyka.

11. Hurtownie danych w procesie decyzyjnym – zagadnienia podstawowe.

12. Bazy wiedzy w procesie decyzyjnym – zagadnienia podstawowe.

13. Sztuczna inteligencja w procesie decyzyjnym – zagadnienie podstawowe.

14. Analiza danych w procesie decyzyjnym – zagadnienia podstawowe.

15. Benchmarking w procesie decyzyjnym – zagadnienia podstawowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grzesik K., Karaś M., Decyzje menedżerskie w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.

Kisielnicki J., Turyna J. (red.), Decyzyjne systemy zarządzania. Warszawa: Difin SA, 2012.

Kwiatkowska A., Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Lula P., Paliwoda-Pękosz G., Tadeusiewicz R., Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007.

Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Literatura uzupełniająca:

Drosio S., Komputerowe wspomaganie procesów informacyjno – decyzyjnych ratownictwa. Warszawa: Promotor, 2010.

Zdyb M., Istota decyzji. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1993.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.