Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-148 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, stacjonarne, II rok (sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 18.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Próchnicka
Prowadzący grup: Wiesław Babik, Anna Gruca, Rafał Maciąg, Marek Nahotko, Zdzisław Pietrzyk, Maria Próchnicka, Remigiusz Sapa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem wszystkich części seminarium magisterskiego jest łącznie: • rozwijanie zdolności studentów do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie zarządzania informacją z informatologicznej lub bibliologicznej perspektywy nauk o komunikacji społecznej i mediach, • kształtowanie umiejętności badawczych, przygotowanie studentów do samodzielnego zredagowania pracy magisterskiej, • wykształcenie u studentów poszanowania rzetelności w postępowaniu badawczym oraz przestrzegania norm etycznych, • przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Efekty kształcenia:

Wiedza – Student zna i rozumie:

W1 rolę bibliologicznego lub informatologicznego podejścia w naukach o komunikacji społecznej i mediach jako źródła podstaw teoretycznych i wiedzy faktograficznej w zakresie zarządzania informacją

W2 rolę nauk społecznych i częściowo też humanistycznych w poznaniu zjawisk i procesów związanych z zarządzaniem informacją oraz w badaniach stosowanych mających na celu usprawnienie rozwiązań stosowanych w praktyce

W3 współczesne kierunki badań bibliologicznych lub informatologicznych uprawianych w ramach nauk o komunikacji społecznej i mediach

W4 związki swojej pracy magisterskiej z pragmatyką zarządzania informacją

W5 stan badań w zakresie problematyki pracy magisterskiej, szczególnie w zakresie informatologicznego lub bibliologicznego dorobku nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w wybranych obszarach innych dyscyplin

W6 polskie i zagraniczne źródła informacji naukowej z zakresu informatologicznych lub bibliologicznych obszarów nauk o komunikacji społecznej i mediach i ewentualnie dyscyplin pokrewnych, kierując się zakresem pracy magisterskiej

W7 koncepcje teoretyczne stanowiące punkt odniesienia dla problematyki poruszanej w pracy magisterskiej

W8 metody i techniki badań adekwatne do zakresu przedmiotowego i celu pracy magisterskiej

W9 rozbudowaną terminologią naukową i profesjonalną z zakresu wyznaczonego przez wybór tematyki pracy magisterskiej oraz zagadnień pokrewnych

Umiejętności – Student potrafi:

U1 skonstruować pracę magisterską zgodnie z wytycznymi i zasadami obowiązującymi na kierunku „zarządzanie informacją”

U2 samodzielnie zdobywać nową wiedzę w zakresie wyznaczonym przez wybór tematu pracy magisterskiej, wykorzystując odpowiednio dobrane źródła informacji naukowej

U3 samodzielnie wyszukiwać, oceniać i dokonywać selekcji piśmiennictwa na użytek pracy magisterskiej oraz zestawiać selektywne wykazy piśmiennictwa naukowego i fachowego, polskiego i obcego, dobranego do tematyki pracy magisterskiej

U4 integrować, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, wiedzę dostępną w piśmiennictwie naukowym i fachowym, tworząc opisy stanu wiedzy i stanu badań związanego z problematyką pracy magisterskiej

U5 w konsultacji z opiekunem planować i przeprowadzać badania mające na celu rozwiązanie problemu sformułowanego w pracy magisterskiej

U6 naukowo uzasadniać tezy formułowane w pracy magisterskiej, wykorzystując wyniki badań własnych lub dorobek prezentowany w piśmiennictwie naukowym

U7 stosować zasady krytyki naukowej i krytycznego podejścia do analizowanego dorobku nauki

U8 dokonywać analiz różnych zjawisk, procesów lub zasobów związanych z zarządzaniem informacją w szerszym kontekście społecznym, w kierunku zależnym od tematyki pracy magisterskiej

U9 przygotowywać i publicznie wygłaszać prezentacje (z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacyjnych)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 identyfikowania i rozstrzygania napotykanych problemów naukowych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki i najlepszych praktyk profesjonalnych oraz stosując podejście naukowe

K2 krytycznego oceniania wkładu własnych dokonań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej w rozwój badań nad zarządzaniem informacją

K3 świadomego i odpowiedzialnego korzystania z wyników badań naukowych w zgodzie z zasadami etyki i rzetelności pracy naukowej

K4 systematycznego pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem

K5 świadomego planowania pracyForma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zrealizowanie i zaliczenie następujących zadań: (1) opracowania rozdziałów pracy magisterskiej opartych na piśmiennictwie, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat przedmiotu i zakresu badań, przyjętej metody i technik badawczych oraz planu i spodziewanych efektów badań. Warunkiem dodatkowym jest obecność na seminariach i aktywny udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(1) opracowania rozdziałów pracy magisterskiej opartych na piśmiennictwie, (2) przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat przedmiotu i zakresu badań, przyjętej metody i technik badawczych oraz planu i spodziewanych efektów badań.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 2

Literatura:

Prace magisterskie. Instrukcja Instytutu INiB UJ. http://www.inib.uj.edu.pl/documents/1017121/105224183/prace+magisterskie+instrukcja_2017_18.docx/

Wybór indywidualny – w zależności od tematyki pracy magisterskiej i w konsultacji z prowadzącym seminarium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.