Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Infobrokering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-154 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infobrokering
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, II rok (sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Cisek
Prowadzący grup: Sabina Cisek, Marek Deja, Aneta Januszko-Szakiel, Paloma Korycińska, Dorota Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy studentów o infobrokeringu jako profesjonalnej działalności informacyjnej w gospodarce opartej na wiedzy oraz obszarze zastosowań nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także o aktualnie stosowanych narzędziach i sposobach realizacji zadań infobrokerskich, z naciskiem na rozwiązania innowacyjne.

Efekty kształcenia:

Student/ka zna:

- aktualnie stosowane sposoby, narzędzia i konteksty realizacji zadań w obszarze działalności informacyjnej, zorientowane na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów,

- dobre praktyki w zakresie realizacji różnych zadań w obszarze działalności infobrokerskiej,

- funkcjonowanie sektora informacyjnego w gospodarce opartej na wiedzy oraz potrzeby i zachowania odbiorców usług i produktów infobrokerskich,

- polskie i zagraniczne, ogólne i specjalne źródła i zasoby informacyjne, ich zawartość, specyfikę oraz możliwości i konteksty wykorzystania w pracy profesjonalisty informacji, a także sposoby efektywnego pozyskiwania rzetelnej, wiarygodnej informacji i wiedzy,

- terminologię profesjonalną z zakresu infobrokeringu.


Student/ka potrafi:

- dobrać właściwe metody i techniki do rozwiązania konkretnych problemów w działalności infobrokerskiej, a także objaśnić warunki i zasady ich stosowania,

- efektywnie wykorzystać współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań związanych z działalnością infobrokerską,

- sprawnie komunikować się z odbiorcą usług infobrokerskich, przeprowadzić wywiad informacyjny i ustalić rzeczywiste potrzeby informacyjne klienta,

- wyszukać, ocenić i przetworzyć informację zgodnie z uprzednio zidentyfikowanymi oczekiwaniami i potrzebami klienta oraz opracować produkty infobrokerskie (materiały pochodne), na przykład – analizy, prezentacje, raporty pisemne, serwisy www, streszczenia, zestawienia, w odpowiedniej formie i na odpowiednich nośnikach,

- zaproponować - w oparciu o dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych i praktyki - innowacyjne procedury, sposoby działania i rozwiązania złożonych problemów.


Student/ka jest gotów/a do:

- akceptacji konieczności stałego, samodzielnego zdobywania nowej wiedzy oraz rozwoju umiejętności zawodowych w odpowiedzi na zmieniające się warunki wykonywania profesjonalnej działalności informacyjnej, podejmując autonomiczne decyzje dotyczące kierunku i charakteru kariery zawodowej,

- określenia priorytetów w ramach prowadzonej działalności profesjonalnej w sposób zapewniający sprawność i skuteczność działania,

- przyjęcia odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie i konsekwencje projektów planowanych lub realizowanych przez siebie lub przez kierowany przez siebie zespół oraz za wizerunek środowiska profesjonalistów informacji,

- samodzielnego lub zespołowego planowania i realizacji oryginalnych projektów profesjonalnych lub badawczo-profesjonalnych, w tym również innowacyjnych, w obszarze działalności informacyjnej; potrafi także kierować realizacją takich projektów,

- wykorzystania przygotowywanych przez siebie produktów informacyjnych także do inspirowania i ukierunkowywania dalszego rozwoju wiedzy lub umiejętności ich odbiorcy.

Prerekwizyt:

Infobrokering-podstawy WZ.ZI-151

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo (dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność w ramach każdej z części ćwiczeń) i aktywny udział w zajęciach (dyskusja, wyszukiwanie informacji, zadania) oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich projektów/zadań indywidualnych lub grupowych.

Egzamin obejmuje treści ćwiczeń oraz wskazanych lektur.

Oceną końcową jest ocena z egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, realizacji prac indywidualnych lub zespołowych oraz wyników egzaminu końcowego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią: jakość i terminowość wykonania zadań domowych.

Osiąganie zamierzonych efektów będzie sprawdzane przy pomocy METOD KSZTAŁTUJĄCYCH:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji poszczególnych etapów prac i zadań podczas ćwiczeń i konsultacji poza zajęciami

- dyskusja oceniająca po wykonaniu poszczególnych prac lub zadań w ramach ćwiczeń

oraz METOD PODSUMOWUJĄCYCH:

- egzamin ustny sprawdzający przede wszystkim osiąganie efektów w zakresie wiedzy i częściowo umiejętności, obejmujący treść ćwiczeń i lektur,

- ostateczna, końcowa ocena prac i zadań realizowanych w ramach ćwiczeń, sposobu ich realizacji, zgodności z zaleceniami, planem i terminowością wykonania.

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia

przedmiotowe, konsultacje, prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia - 60 godzin

przygotowanie projektu - 40 godzin

uczestnictwo w egzaminie - 1 godzina

przygotowanie do egzaminu - 32 godziny

przygotowanie do ćwiczeń - 40 godzin

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzących zajęcia - 20 godzin

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie zdalnego nauczania - 10 godzin

konsultacje - 1 godzina


Łączny nakład pracy studenta wynosi 204 godziny, co daje 7 punktów ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 2

Pełny opis:

Treści programowe:

1) Informacja biznesowa, biały wywiad

2) Komercyjne serwisy informacyjne

3) Metody opracowania informacji w infobrokeringu

4) Negocjacja usług i wywiad informacyjny w komunikacji z klientem

5) Projekt infobrokerski

Literatura:

Obowiązkowa

1. Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. (2015). Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

2. Pozostałe lektury obowiązkowe zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Dodatkowa

1. Literatura dodatkowa zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.