Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Menedżer zasobów informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-156 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Menedżer zasobów informacji
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie Informacją, II stopnia, II rok (sem. zimowy)
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Krakowska
Prowadzący grup: Wojciech Kowalewski, Monika Krakowska, Leszek Szafrański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

a) Zapoznanie studentów z wiedzą na temat kolekcji/zasobów cyfrowych, ich miejscem we współczesnym systemie

kultury, nauki i gospodarki.

b) Przedstawienie podstawowych koncepcji tworzenia i zarządzania kolekcją cyfrową. W trakcie zajęć studenci są

zapoznawani z różnymi aspektami planowania działań zmierzających do stworzenia kolekcji cyfrowej, a później

z zarządzaniem nią. Uczą się także, jak dostosować strukturę kolekcji cyfrowej do: materiałów, które stanowią jej

treść; systemu, w którym będzie ona umieszczona oraz użytkownika, dla którego kolekcja jest tworzona. Efektem

zajęć będą grupowe projekty własnych, stworzonych przez studentów kolekcji cyfrowych.

c) Wykształcenie umiejętności związanych z tworzeniem i zarządzaniem zasobem kolekcji cyfrowych.


Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

1) Wiedzy – Student zna i rozumie:

a) rozszerzoną terminologię naukową z zakresu kolekcji/zasobów cyfrowych metody i techniki do rozwiązania konkretnych problemów badawczych odnoszących się do kolekcji/zasobów cyfrowych, a także objaśnia warunki i zasady ich stosowania;

b) ma pogłębioną wiedzę o aktualnie stosowanych sposobach i narzędziach realizacji zadań, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowych sytuacjach profesjonalnych związanych z projektowaniem, wykonaniem i udostępnianiem kolekcji/zasobów cyfrowych oraz przedstawia przykłady dobrych praktyk w zakresie tworzenia kolekcji/zasobów cyfrowych

c) funkcjonowanie kolekcji/zasobów cyfrowych w społeczeństwie informacji i wiedzy oraz o potrzebach i zachowaniach odbiorców usług i produktów oraz rozumie organizację kolekcji/zasobów cyfrowej: schemat funkcjonalny, planowanie, profil, praktyczne zarządzanie prawami autorskimi, statystyki i raport udostępniania, archiwizację danych, nadzór itd. oraz wie, jak funkcjonuje pracownia digitalizacyjna, proces przygotowania plików do publikacji, a także poziom opracowania metadanych z przydziałem do kolekcji i ustawieniem uprawnień oraz informacją www;

d) zna teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia zasobów analogowych, narzędzia i urządzenia służące do digitalizacji i konwersji danych, metody przygotowania i konwersji składu DTP do postaci prezencyjnej, standardy związane z przetwarzaniem obiektów cyfrowych oraz techniki wykorzystywane w digitalizacji i konwersji zbiorów;

e) ma wiedzę o ogólnych zasadach kompozycji wydawniczej druków oraz sposoby przetwarzania ich na obraz cyfrowy, metodach opracowania i udostępniania zasobów multimedialnych, specyfice odbioru treści opartych na słowie, ilustracji oraz elementach multimedialnych (film, dźwięk) – różnorodną w odniesieniu do obiektów rzeczywistych oraz cyfrowych; potrafi przystosować obiekty born digital do umieszczenia ich w konkretnej kolekcji organizację i metodykę opracowania zasobów internetowych, problemach dotyczących opracowania zasobów sieci rozległych oraz zna najważniejsze schematy metadanych;

f) zna źródła wyszukiwania informacji o finansowaniu kolekcji/zasobów cyfrowej: programy operacyjne i fundusze strukturalne, rola projektów, ruchy na rzecz rozwoju bibliotek cyfrowych, działania i dokumentacja strategiczna Polski i UE


2) Umiejętności – Student potrafi:

a) wykorzystywać adekwatne zasoby informacyjne i narzędzia wyszukiwania informacji, opracować uporządkowane i selektywne wykazy źródeł informacji na temat kolekcji/zasobów cyfrowych i na tej podstawie formułuje krytyczne oceny stanu badań oraz stanu wiedzy i umiejętności profesjonalnych na podstawie literatury przedmiotu i samodzielnie wykonywanych ćwiczeń zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności zawodowe z zakresu projektowania, realizacji i udostępniania kolekcji cyfrowych, jak również sprawnie wykorzystywać współczesne technologie informacyjne i komunikacyjne do wykonywania zadań profesjonalnych i realizacji własnych projektów z zakresu projektowania, realizacji i udostępniania kolekcji cyfrowych

b) samodzielnie lub w zespole planuje i realizuje oryginalne projekt profesjonalny opisujący nową kolekcję/zasób cyfrowy, określając jej kryteria jakościowe, jak również w oparciu o dorobek obszaru bibliologii i informatologii, dyscyplin pokrewnych i praktyki, proponuje innowacyjne procedury, sposoby działania i rozwiązania złożonych problemów profesjonalnych adekwatne do zmieniających się warunków pracy w obszarze tworzenia i rozbudowywania kolekcji/zasobów cyfrowych

c) przygotować różne formy wypowiedzi pisemnych w języku polskim (projekt kolekcji/zasobów cyfrowych) oraz potrafi przygotować plan (wraz z dokumentacją) działań związanych z przeniesieniem informacji w świat cyfrowego odbioru

d) wskazać adekwatnych odbiorców produktów i usług informacyjnych, a zwłaszcza potrafi określić docelowych odbiorców projektowanej kolekcji/zasobów cyfrowej

e) zorganizować kolekcję cyfrową przy użyciu właściwych programów komputerowych: potrafi samodzielnie przygotowywać pliki do publikacji w kolekcji/zasobie cyfrowym, samodzielnie opracowywać metadane publikacji z przydziałem do kolekcji, tworzyć struktury publikacji grupowej oraz publikacji planowanej, operować ustawieniami w module administracyjnym systemu komputerowego, zorganizować schemat funkcjonowania kolekcji cyfrowej (procedury); stosuje metadane, ocenia przydatność zastosowania metadanych do opisu określonego rodzaju obiektu, dokonuje wyboru najwłaściwszego schematu metadanych oraz opracowuje obiekty cyfrowe wg starych i nowych schematów metadanych; samodzielnie stosuje techniki digitalizacji na średnim poziomie zaawansowania, proste techniki konwersji DTP do formatu prezencyjnego oraz tworzyć proste obiekty w formatach dla urządzeń mobilnych; potrafi zaprojektować własny cyfrowo zapisany projekt graficzny wykorzystujący elementy tekstu oraz obrazu wektorowego i bitmapowego; potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami do digitalizacji materiałów analogowych, wykonywania fotografii cyfrowej i tradycyjnej, a także zarejestrować dane multimedialne, wraz z wyborem sposobu ich kompresji, a na koniec opublikować przygotowane przez siebie materiały w sieci


3) Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

a) wykorzystania własnych wypowiedzi w różnych formach w celu inspirowania i ukierunkowania rozwoju wiedzy i umiejętności ich odbiorców, jak również akceptuje konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i tworzeniem systemów informacyjnych

b) realizowania powierzonych zadań i podejmowania nowych wyzwań z zakresu tworzenia i modyfikowania kolekcji/zasobów cyfrowej, pracując w zespole w różnych rolach, wnosząc do niego istotny wkład i szanując pracę pozostałych członków; przyjmuje odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie i konsekwencje projektów planowanych lub realizowanych przez siebie lub przez kierowany przez siebie zespół oraz za wizerunek reprezentowanego środowiska profesjonalnego i naukowego; określa priorytety w ramach prac nad projektowaniem, realizacją i udostępnianiem kolekcji cyfrowych w sposób zapewniający sprawność i skuteczność tego działania; w ramach realizowania kolekcji/zasobów cyfrowych jest przygotowany do podejmowania działań na rzecz zachowania zasobów kultury dla przyszłych pokoleń

c) zaakceptowania wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie kolekcji, standardy przygotowywania publikacji w procesach zarządzania zasobami cyfrowymi, funkcję schematu metadanych oraz rolę specjalistycznego oprogramowania dla kolekcji/zasobów cyfrowych, jak również jest świadomy roli sprawnych systemów archiwizacji, umożliwiających odtworzenie danych w sytuacji awarii systemu, ataku wirusów, wystąpienia zdarzeń losowych oraz celowego lub omyłkowego usunięcia danych bądź sfałszowania informacji oraz rozumie rolę zasobów internetowych jako źródła informacji naukowej oraz potrzebę opracowania zasobów internetowych, a także różnorodność stosowanych narzędzi do opisu obiektów cyfrowych.


Wymagania wstępne:

n/a

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny / ustny


Warunkiem przystąpienia do egzaminu (pisemnego lub ustnego) jest

wcześniejsze uzyskanie zaliczeń. Oceną końcową jest ocena z egzaminu.


ĆWICZENIA: Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.


Informacje ogólne: Metody kształtujące dla oceny ciągłej to: - bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć - bieżąca ocena udziału w dyskusji - dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów. Metody podsumowujące: - ostateczne, końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami - ocena z egzaminu.


Ocenie podlega:

• znajomość problematyki ćwiczeń, lektur, rozporządzeń prawnych oraz poznawanych kolekcji cyfrowych: 0-50 pkt.

• ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.


Obowiązuje następująca skala ocen (1 – 100 pkt.):

0-50 pkt – ocena ndst

51-60 pkt. – ocena dst

61-70 pkt. – ocena + dst

71-80 pkt. – ocena db

81-90 pkt. – ocena + db

91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć

- bieżąca ocena udziału w dyskusji

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów.

Metody podsumowujące:

- ostateczne, końcowe oceny wykonania zadań, w tym zgodności z zaleceniami

- ocena z egzaminu.


Ocenie podlega:

• znajomość problematyki ćwiczeń, lektur, rozporządzeń prawnych oraz poznawanych kolekcji cyfrowych: 0-50 pkt.

• ocenianie ciągle : aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie zadanych tekstów, indywidualna praca, ćwiczenia praktyczne): 0-50 pkt.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia: 60 godzin

przygotowanie projektu: 60 godzin

zbieranie informacji do zadanej pracy: 30 godzin

uczestnictwo w egzaminie: 1 godzina

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia: 20 godzin

Samodzielne rozwiązywanie zadań komputerowych: 20 godzin

przygotowanie do egzaminu: 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 201 godzin, co odpowiada 7 punktom ECTS.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie informacją, rok 2

Pełny opis:

1)Projekt kolekcji/zasobu cyfrowego:

a. Koncepcje tworzenia i zarządzania kolekcją cyfrową.

b. Czynniki wpływające na projekt: dane, system, użytkownicy.

c. Etapy działań w trakcie tworzenia kolekcji cyfrowej.

d. Elementy składowe projektu.

e. Opis projektu, matryca logiczna projektu, wskaźniki realizacji celu.

f. Przygotowywanie opisu tworzenia kolekcji cyfrowej.

g. Analiza i ocena przygotowanych projektów.

2) Zarządzanie projektem kolekcji cyfrowej

A. Etapy przygotowywania obiektów cyfrowych: Przygotowanie, publikacja zwykła.

Faza przygotowania: pliki publikacji, metadane RDF, miniatura; faza opracowania: metadane, ustawiane uprawnień, przydział do kolekcji, informacje www; tworzenie wydań; kreator publikacji HTML. Publikacja grupowa, planowana, opcje zaawansowane. Tworzenie struktury publikacji; faza przygotowania i opracowania dla publikacji grupowej; publikacja planowana, usuwanie publikacji, aktualizacja

treści; import MARC i RDF.

B. Moduły administrowania zasobami. Tworzenie kolekcji, zasobów. Typologie.

3) Narzędzia do tworzenia kolekcji cyfrowych

1. Urządzenia do digitalizacji i technologie skanowania (rodzaje urządzeń,

technologie skanowania, parametry skanowania, kontrola jakości).

2. Zaawansowane techniki konwersji grafiki rastrowej (obliczenia parametrów,

obróbka wsadowa, filtry, znaki wodne; praca z obiektami panoramicznymi i

transparentnymi).

3. Optyczne rozpoznawanie tekstów

4. Adaptacja publikacji cyfrowych na potrzeby kolekcji. Zagadnienia konwersji

składu DTP

5. Przygotowanie publikacji w formatach przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Obróbka cyfrowa materiału

4) Grafika i tekst:

1. wprowadzenie do obsługi specjalistycznych programów przeznaczonych do

cyfrowej edycji tekstów

2. zasady działania oraz obsługa mechanizmu archiwizacji ZIP oraz komunikacji z

serwerem FTP.

3. programy graficzne i ich funkcje: kadrowanie, ukosowanie, skalowanie, zmiana

wymiarów i rozdzielczości, zszywanie oraz cięcie na kilka części grafiki

bitmapowej, warstwy, maski, kanały – zastosowanie i praktyczne, wykorzystanie

nowych narzędzi.

4. digitalizacja prac analogowych oraz elementy fotografii cyfrowej.

5. retusz oraz korekta prac bitmapowych.

6. narzędzia malarskie oraz tekstowe.

7. optymalizacja obrazów w zależności od ich przeznaczenia (wydruki w zależności

od użytej drukarki, grafika prezentacyjna, grafika pod strony internetowe),

zarządzanie kolorami wejściowymi, wyświetlanymi oraz kolorami pod wybrane

modele drukarek.

8. eksport, wektoryzacja, rasteryzacja oraz przechowywanie dokumentów

bitmapowych

Dźwięk i wideo:

9. wybrane oprogramowanie do edycji i obróbki dźwięku i nagrań wideo;

10. przetwarzanie dźwięku i nagrań wideo pod kątem różnorodnych zastosowań;

11. pozyskiwanie nagrań z urządzeń peryferyjnych komputera jak również

urządzeń cyfrowych i analogowych codziennego użytku;

12. pozyskiwanie nagrań z sieci;

13. media strumieniowe – zastosowanie, możliwości, przykłady w sieci.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Janiak, Małgorzata (2019). Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów. Warszawa: Wydaw. Naukowe i Edukacyjne SBP,

420 s.: il.

2. Janiak, Małgorzata; Próchnicka, Maria (2017). Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu

zarządzania informacją instytucjonalną: wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska

akademickiego uczelni. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 172 s. ISBN 978–83–946655–6–2.

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/46723/janiak_prochnicka_otwarte_repozytorium_uniwersytetu_jagiellons

kiego_2017.txt?sequence=2&isAllowed=y

3. Szafrański, Leszek (2019). Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach

akademickich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 184 s.

4. Digitalizacja piśmiennictwa, oprac. i red. Dariusz Paradowski. Warszawa 2010.

5. Podręczniki dla programów komputerowych, pliki pomocy dla programów komputerowych.

Dodatkowa

1. Marek Nahotko, Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych./ Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] 2006 nr 4 (74). Tryb

dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/nahotko.php

2. Materiały firmowe Abbyy FineReader: http://www.finereader.pl/ ; Materiały firmowe Adobe Acrobat Prof:

http://www.adobe.com/pl/products/acrobat/

3. Quentin Newark, Design i grafika dzisiaj. Podręcznik grafiki użytkowej. Warszawa 2006.

4. Uszczegółowienie listy lektur nastąpi na 1 zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.