Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i tworzenie opracowań informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ZI-166 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i tworzenie opracowań informacyjnych
Jednostka: Instytut Studiów Informacyjnych
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0134-2SO
Zarządzanie informacją, II stopnia, stacjonarne, I rok,( sem. zimowy, FK)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Próchnicka
Prowadzący grup: Maria Próchnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Dostarczenie studentom wiedzy o gatunkach profesjonalnych opracowań informacyjnych wykorzystywanych w komunikacji w środowisku pracy oraz technikach ich sporządzania, jak również praktyczne tworzenie opracowań przez studentów

Efekty kształcenia:

Wiedza – Student zna i rozumie:

W1 kluczowe funkcje i cechy komunikacji pisanej w środowisku pracy

W2 główne gatunki profesjonalnych opracowań informacyjnych

W3 zasady konstrukcji, redagowania i układu opracowań informacyjnych

Umiejętności – Student potrafi:

U1 tworzyć różne gatunki profesjonalnych opracowań informacyjnych wykorzystywanych w środowisku pracy, w tym notatki, informacje prasowe, wnioski, plany, raporty, streszczenia, teksty informacyjno-promocyjne, wykorzystując współczesną technologię informacyjno-komunikacyjną do prezentowania komunikatów

U2 identyfikować źródła niezbędne do sporządzenia profesjonalnych opracowań informacyjnych oraz gromadzić i opracowywać na ich podstawie dane i informacje

U3 stosować poprawne zasady konstrukcji i redagowania profesjonalnych opracowań informacyjnych

Kompetencje społeczne – Student jest gotów do:

K1 efektywnej współpracy w grupie

K2 postępowania etycznego w gromadzeniu, opracowaniu i wykorzystaniu informacji niezbędnej do sporządzenia profesjonalnych opracowań informacyjnych


Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązkowa obecność, sporządzenie indywidualnie oraz w zespołach projektów profesjonalnych opracowań informacyjnych różnych gatunków, zgodnie z zadanymi cechami

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

sporządzenie indywidualnie oraz w zespołach projektów profesjonalnych opracowań informacyjnych różnych gatunków, zgodnie z zadanymi cechami

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, analiza przypadków

Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta / Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia / 30

zbieranie informacji do zadanej pracy / 10

przygotowanie projektu / 20


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 60 ECTS 2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30 ECTS 1.0


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Literatura:

Jaworowicz, M.; Jaworowicz, P. (2017). Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji. Warszawa: Difin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.