Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semiotyka mediów i komunikacji wielomodalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZID-D-KK/12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Semiotyka mediów i komunikacji wielomodalnej
Jednostka: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopnia, 3 rok, sem. letni, kursy kier.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Prowadzący grup: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności analizy i interpretacji materiałów wizualnych i wielomodalnych w mediach przy użyciu narzędzi semiologii, w szczególności zaś socjosemiotyki, w szerokim kontekście kulturalnym i technologicznym. Umiejętności te mogą być pomocne w pracy zawodowej oraz w przygotowaniu rozprawy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

K_W07_H

zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna P7S_WG_6


K_U04_H

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym P7S_UW_3


K_K04_S

jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form P7S_KR_2


Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na zajęciach w wymiarze co najmniej 75 proc.

Egzamin ustny. Podstawą egzaminu jest pisemny esej o objętości 2,5 tys słów - analiza wybranego przez studenta materiału z mediów, z użyciem koncepcji, teorii i technik omawianych na wykładzie, i w szerszym kontekście kulturalnym i komunikacyjnym,. Egzamin dotyczy eseju oraz zagadnień poruszanych na wykładzie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W miarę opanowywania kolejnych elementów teorii i technik analitycznych, studenci przygotowują indywidualnie i grupowo analizy wybranych materiałów z mediów.

Analizy są prezentowane, dyskutowane i rozwijane podczas zajęć.

Studenci przygotowują pisemny esej o objętości 2,5 tys słów - analizę wybranego materiału z mediów, z użyciem koncepcji, teorii i technik omawianych na wykładzie, i w szerszym kontekście kulturalnym i komunikacyjnym. Esej stanowi podstawę rozmowy na egzaminie ustnym.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, analiza przypadku, dyskusja dydaktyczna, pokazy multimedialne, projekcje filmów

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć/opracowanie analiz przypadku: 10 h

Przygotowanie i napisanie eseju: 40 h

Przygotowanie do egzaminu wraz z lekturą publikacji: 40 h

120 h = 4 punkty ECTSPełny opis:

Podstawowe pojęcia teorii semiotycznej. Znaki, metaznaki, kody. Denotacja i konotacja. Ikony, indeksy, symbole. Ikonicznoścć i indeksowanie. Aktywność symboliczna człowieka jako podstawa kultury.

Komunikowanie wielomodalne i jego społeczny sens. Zasoby semiotyczne i systemy referencjalne. Zastosowanie narzędzi semiologicznych do analizy wielomodalnej. Translacja, transdukcja, transformacja. Wielomodalność w kontekście konwergencji i procesów opowiadania transmedialnego.

Sens i interpretacja. Kompetencja komunikacyjna. Konwencja. Umotywowanie znaku. Polisemizm kultury. Granice interpretacji i „partyzantka semiologiczna”.

Analiza syntagmatyczna i paradygmatyczna. Wymiar syntagmatyczny i paradygmatyczny relacji pomiedzy obrazem, dźwiękiem, środkami językowymi etc.

Kody. Przypomnienie charakterystyki kodów, typy kodów: analogowe i cyfrowe; rozwinięte i ograniczone; logiczne (arbitralne), estetyczne, społeczne. Media i ich kody i subkody. Odrębności i podobieństwa kodowania w obszarze różnych zasobów semiotycznych.

Semiotyka a retoryka. Potencjał semiotyczny tropów retorycznych. Metafory – powstawanie, odczytywanie, interpretacja, oddziaływanie: rola perswazyjna w reklamie.

Symbole i alegorie. Ich powstawanie, odczytywanie, interpretacja i oddziaływanie.

Mity. Charakterystyka mitu; mit w mediach masowych; mitotwórcze właściwości mediów. Lokalizacja podstawowych mitów mediatyzowanej kultury konsumpcyjnej

Intertekstualność. Intertekstualność jako immanentna cecha współczesnych przekazów w mediach. Potencjał komunikacyjny i polemiczny intertekstualności w mediach.

Ideologia w mediach: rozumienie i analiza. Zastosowanie semiotyki do odcyfrowania ideologii przekazów medialnych.

Zastosowanie semiotyki do projektowania i/lub analizy treści medió. Użyteczność semiotyki dla medioznawców i dziennikarzy. Możliwości wykorzystania paradygmatu semiotycznego w pisaniu własnej pracy magisterskiej (stosownie do potrzeb studentów).

Literatura:

Bignell J., Media Semiotics, 2002.

Chandler D. Semiotics: The Basics, 2002 / 2007.

Danesi M., The Semiotics of the Mass Media [w:] International Handbook of Semiotics, Vol. 1, 2015.

Eco D. Teoria semiotyki, 2009.

Kress G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication, 2010.

Pelc J. Wstęp do semiotyki , 1985

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.