Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie wizualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZID-D-KK/6 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie wizualne
Jednostka: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopnia, 3 rok, sem. letni, kursy kier.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Płaneta
Prowadzący grup: Paweł Płaneta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

K_W02 : zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

K_W07 : ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

K_W08 : ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb

i oceny jakości usług

K_W09 : ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

K_W15 : posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza (specjalność dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalność nowe media) lub pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalność reklama

i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalność komunikacja polityczna)

K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie

z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną

K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki

K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej

K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów i w innych zawodach okołomedialnych

K_K08 : dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą,

tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Systematyczny wykład ilustrowany materiałami wizualnymi i prezentacjami multimedialnymi, obowiązkowa i zalecana lektura w języku polskim i języku angielskim, przygotowywanie referatów przez słuchaczy, dyskusje. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu z wiedzy przedstawionej w ramach zajęć. Dodatkowo uczestnicy zajęć oddają pracę pisemną — w formie eseju — poświęconą wybranemu zagadnieniu z zakresu komunikowania wizualnego. Uczestnicy zajęć są ponadto obowiązani wykonać 10 ćwiczeń (do wyboru z listy przedstawionej na zajęciach).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

brak

Metody dydaktyczne:

Systematyczny wykład ilustrowany materiałami wizualnymi i prezentacjami multimedialnymi.

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do testu z wiedzy przedstawionej w ramach zajęć, pracy pisemnej — w formie eseju – na temat wybranego zagadnienia z zakresu komunikowania wizualnego,wykonanie 10 ćwiczeń (do wyboru z listy przedstawionej na zajęciach

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pełny opis:

Uczestników zostaną wprowadzenie w podstawowe zagadnieniami z zakresu komunikacji wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii prasowej. Uczestnicy zajęć poznają mechanizmy odbioru i kodowania określonych znaczeń w strukturze obrazu. Na zajęciach zostaną omówione wybrane problemy oddziaływania przejazów wizualnych w dziedzinie polityki, kultury i reklamy. Problematyka zajęc: 1. Znak, proces sygnifikacji, obraz i ideologia. 2. Proces wizualny. Światło — oko — umysł. 3. Wybrane teorie komunikacji wizualnej: analiza i interpretacja obrazu fotograficznego. 4. Perswazja wizualna. Stereotyp a przekaz wizualny. 5. Projektowanie graficzne: historia i współczesność. Typografia tekstu i szata graficzna prasy. Fotografia jako element projektu graficznego. Wpływ telewizji i Internetu na szatę graficzną prasy drukowanej. 6. Ilustracja i komiks na łamach prasy. 7. Infografika w prasie. 8. Fotografia w prasie: tematyka społeczna, obrazy konfliktów zbrojnych w fotografii prasowej, fotografia reklamowa. 8. Cyfrowe obrazy fotograficzne. Komunikowanie wizualne w nowych mediach.

Literatura:

R. Barthes: Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Kraków 1996.

J. Fiske: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, R3. Komunikacja, znaczenie, znak, s. 59 88, R4. Kody, s. 89-112, R5. Sygnifikacja, s.113-127. Wrocław 1999.

I. Jefferey: Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009.

K. Kobre: Photojournalism. The Professional Approach. Sixth Edition 2008.

K. Kobylarczyk: Fotografia jako mit. Zdjęcia streszczają stulecie, Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2 2005, s. 79-89.

P. M. Lester: Visual Communication: Images with Messages, Fullerton 2005. Chapter 4: What the Brain Sees: Color, Form, Depth, and MovementChapter 5: Visual Design.Chapter 10: Informational Graphics. Chapter 11: Cartoons.

K. Olechnicki: Antropologia obrazu, Warszawa 2003.

S. Sontag, O fotografii, Kraków, 2009.

M. Sturken, L. Cartwright: Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture. Chapter 1. Practices of Looking: Images, Power and Politics, pp. 10-44, Chapter 2. Viewers Make Meaning, pp. 45-71.

P. Sztompka: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa 2006.

P. Zawojski: Fotografia cyfrowa [w:] M. Hopfinger (red.): Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002.

Literatura dodatkowa:

B. von Brauchitsch: Mała historia fotografii, Warszawa 2004.

R. Chwałowski: Podstawy typografii, http://www.typografia.ogme.pl .

U. Eco: Fotografia, [w:] Semiotyka życia codziennego. Warszawa 1996.

V. Goldberg: The Power of Photography. New York-London-Paris 1991.

R. Lacayo, G. Russell: Eyewitness. 150 Years of Photojournalism. Time Magazine 1995.

H. Latoś: Z historii fotografii wojennej. Warszawa 1985.

P. M. Lester: Visual Communication: Images with Messages, Fullerton 2005. Chapter 1: To Sense. To Select. To Perceive. Chapter 2: Light. Chapter 3: The Eye, the retina, and the brain. Chapter 6: Visual Persuasion Chapter 7: Pictorial Stereotypes.

J. G. Morris: Zdobyć zdjęcie. Moja historia fotografii prasowej, Warszawa 2007.

I. Płażewski: Dzieje polskiej fotografii. Warszawa 2003.

N. Rosenblum: Historia fotografii światowej. Bielsko-Biała 2005.

I. Rouille: Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007.

S. Sikora: Fotografia Między dokumentem a symbolem,Warszawa 2004.

T. Ferenc, K. Makowski (red.): Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź 2005.

Looking for an Icon, 2007

War Photographer (film nt. Jamesa Nachtweya), reż. Ch. Frei, 2001 (info: www.war-photographer.com/)

American Photography. A century of Image. PBS Home Video (info: http://www.pbs.org/ktca/americanphotography/)

Genius of Photography. BBC (info: http://www.bbc.co.uk/photography/genius/)

The Adventure of Photography. 150 Years of Photograhic Image. KULTUR

Seria ‘Masters of Photography’. KULTUR: Alfred Stieglitz. The Eloquent Eye / Andre Kertesz/ Edward Steichen / Diane Arbus

3 krótkie filmy dokumentalne nt. J. Sudka

Contacts.1 The Great Tradition of Photojournalism, FACTTS, Arte Video.

Contacts.2 The Renewal of Contemporary Photography, FACTTS, Arte Video.

Contacts.3 Conceptual Photography, FACTTS, Arte Video.

Theories.Chapter 9: Graphic

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.