Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opinia publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZID-D-KK/7 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0300) Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
Nazwa przedmiotu: Opinia publiczna
Jednostka: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopnia, 3 rok, sem. letni, kursy kier.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 63 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Sasińska-Klas
Prowadzący grup: Teresa Sasińska-Klas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01: ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu specyfiki zjawisk społecznych związanych z kształtowaniem się opinii publicznej zachodzących we współczesnym zmediatyzowanym społeczeństwie

K_W02 : zna podstawową terminologię związaną z socjologią, psychologią społeczną i naukami pokrewnymi

K_W04 : ma podstawową wiedzę o strukturze społecznej (pasywna większość, „krzykliwa” mniejszość), jak i mechanizmach oraz zjawiskach społecznych występujących we współczesnym społeczeństwie wpływających zarówno na zmianę, jak i trwałość opinii publicznej.

K_W05 : ma podstawową wiedzę o wybranych instytucjach prowadzących badania opinii publicznej. jak i wykorzystujących wyniki badań opinii publicznej (media, ośrodki analizy informacji, doradcy polityczni i medialni)

K_W07 : ma podstawową wiedzę o systemach normatywnych ( religia, zwyczaj, moralność, prawo,), regułach i procedurach zachowania w instytucjach sfery publicznej , co pozwala na adekwatną interpretację standardów normatywnych demonstrowanych przez opinię publiczną ( nacisk społeczny, protest, destruktywne/konstruktywne wywieranie wpływu na proces decyzyjny).

K_W09 : ma podstawową wiedzę o procesach zmiany społecznej, a w jej obrębie aktywnej roli opinii publicznej w ujawnianiu oczekiwań i preferencji społecznych.

K_W14 : ma wiedzę podstawową na temat procesów komunikacji publicznej i jej roli w rozwoju społeczeństwa oraz dynamicznie zmieniającym się i poszerzającym instrumentarium komunikacji publicznej w zmediatyzowanym społeczeństwie ( sztaby wyborcze, doradcy medialni, doradcy polityczni, spin-doktorzy, manipulatorzy, specjaliści od perswazji)

K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować wiedzę na temat społeczeństwa z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów prowadzenia analizy, a następnie argumentować merytorycznie z zastosowaniem koncepcji innych autorów oraz formułować wnioski.

K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z praktycznym wykorzystaniem wiedzy o społeczeństwie do analizy zjawisk w obszarze komunikacji społecznej

K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, prawne i ekonomiczne związane z różnymi obszarami życia społecznego i dostrzegać aktywną rolę opinii publicznej jako instrumentu nacisku społecznego

K_U05 : potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów i zjawisk społecznych, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidywać skutki

K_U09 : potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących różnorodnych zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie

K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych kodeksów etycznych, normujących zachowania społeczne.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin- dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na co najmniej 60 proc. wykładów.

egzamin zdany po osiągnięciu co najmniej 51 proc. przewidzianych punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności interpretacji zjawisk i procesów społecznych dotyczących procesu kształtowania się i oddziaływania opinii publicznej w ważnych kwestiach społecznych zachodzących we współczesnym społeczeństwie

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, wspólna analiza procesów kształtowania się opinii publicznej zachodzących we współczesnym społeczeństwie

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych, 2 ECTS – 60 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu obejmujące lekturę wskazanej przez prowadzącego literatury, raportów z badań opinii publicznej oraz przyswojenie wiedzy przekazanej w trkcie wykładu)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Pełny opis:

W wyniku uczestnictwa w wykładzie student posiada wiedzę na temat podstawowych mechanizmów związanych z tworzeniem się opinii publicznej oraz zjawisk i procesów towarzyszących występujących we współczesnym społeczeństwie. Otrzymuje wiedzę dotyczącą analizy czynników i mechanizmów konstytuujących opinię publiczną w ważnych kwestiach społecznych, poznaje główne teorie socjologiczne i psychologiczne dot. procesu formowania się opinii publicznej, pogłębia znajomość katalogu terminów, nazw i wskaźników z zakresu problematyki związanej z kształtowaniem się opinii publicznej. Poznaje zmieniające się zależności występujące na styku :media i społeczeństwo w kontekście wpływania poprzez media na proces kształtowania się opinii publicznej w kwestiach spornych.

Zapoznaje się z wiedzą na temat tego, jak manipuluje się opinią publiczną ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych ujęć teoretycznych, praktycznych i propozycji interpretacyjnych.

Otrzymuje wiedzę na temat relacji pomiędzy opinią prywatną a opinią publiczną w kontrowersyjnych kwestiach społecznych. Poznaje instrumentarium w zakresie wpływania na opinię publiczną ( kampanie pozytywne, kampanie negatywne, wykorzystanie debat publicznych we wpływaniu na opinię publiczną w sytuacjach wyborczych, rosnąca rola mediów społecznościowych ( wpływ: dół-góra) w ujawnianiu preferencji społecznych i politycznych, mediatyzacja kampanii wyborczych a wywieranie wpływu na opinię publiczną w debacie publicznej

Literatura:

1. Lippmann, W., Public Opinion – drukowana wersja

wydania dostępnego na portalu www.bnpublishing.com,

2007.

2. Stephan, W.,Stephan, C.W., Wywieranie wpływu przez

grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne: Gdańsk, 2007.

3. Sasińska-Klas, T.,. Badania opinii publicznej. Najnowsze

wyzwania i ujęcia teoretyczne. w: J. Fras (red.),

Studia nad komunikowaniem politycznym,

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007,

s.239-247.

4. Noelle-Neumann, E.,Spirala milczenia, Zysk-i S-ka,

Warszawa 2004.

5. Sasińska-Klas, Narodziny badań opinii publicznej, w:

Studia Medioznawcze, nr 1(2), 2001, s. 9-19.

6. T. Sasińska-Klas, Hipoteza „spirali milczenia” i jej

zastosowanie w sferze publicznej, w: K.

Łabędź, M. Mikołajczyk (red.), Opozycja w systemach

demokratycznych i niedemokratycznych, Akademia

Pedagogiczna: Kraków, 2001, s. 73-80.

7. A. Sułek, Sondaż polski, Instytut Filozofii i Socjologii

PAN: Warszawa, 2001.

1. Sasińska-Klas, T., Stereotypy i ich odzwierciedlenie w

opinii publicznej, w: Kasińska-Metryka, A., Gołoś, M.

(red.), Mity i stereotypy w polityce. Przeszłość i

teraźniejszość, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń,

2010, s. 7-20.

2. Zagórski, K., Strzeszewski. M., (red.) Nowa

rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999.

Wydawnictwo Akademickie Dialog: Warszawa, 2000.

3.Odpowiedzi „trudno powiedzieć” w badaniach CBOS.

Wybrane problemy. CBOS: Warszawa, 1999.

4. J. Pontuso, Czy badania opinii publicznej zagrażają

demokracji? w: Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, 1994, s.

25-40.

5.Aronson, E., Człowiek – istota społeczna, PWN: Warszawa

1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.