Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Media Policy-monograf

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZID-D-WM3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: European Media Policy-monograf
Jednostka: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopnia, 2 rok, semestr letni, monografy
Przedmioty dla programu WZKS-0016-1SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Klimkiewicz
Prowadzący grup: Beata Klimkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

The main objectives of the course are: - to examine European media policy from a variety of approaches; - to offer a basic understanding of key conceptions, such as media systems, media policy, public sphere; - to analyse the structure of media landscapes, and in particular, media diversity and media ownership, - to explore selected media issues in the new EU member countries against the background of two major considerations: democratic consolidation and the enlargement of the European Union. - to investigate the legal and policy complexities of media regulation within the European institutions (EU and CoE in particular). Overall, the course seeks to provide participants with an analytic framework for their current study or future work with the media.

K_W01

: Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, zorientowaną na zastosowania

praktyczne i analityczne w zakresie europejskiej polityki medialnej.

K_W03

: Student ma wiedzę

o historii, ewolucji i znaczeniu mediów oraz procesów komunikacji społecznej w

obrębie społeczeństw europejskich

K_W04

: Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu medialnego.

K_W05

: Student ma podstawową wiedzę o celach i działalności i

nstytucji medialnych oraz o prawnych,

ekonomicznych, kulturowych i politycznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania w społeczeństwach

europejskich

K_W06

: Student ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów na poziomie UE.

K_W08

: Student ma podstawową wiedzę o kulturowych aspektach mediów i różnorodności kulturowej w

mediach w kontekście międzynarodowym

K_W09

: Student ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach analitycznych w zakresie badań

systemów medialnych i

polityki medialnej.

K_U01

: Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z

wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie.

K_U02

: Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i

rozwijać umiejętności związane z sferą polityki

medialnej .

K_U03

: Student samodzielnie planuje i realizuje projekty związane ze sferą polityki medialnej.

K_U04

: Student rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska kulturowe, polityczne, prawne

i

ekonomiczne związane z polityką medialną w kontekście międzynarodowym, a szczególnie europejskim.

K_U05

: Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych

procesów polityki medialnej w kontekście między

narodowym.

K_U07

: Student potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do sfery regulacji

mediów w kontekście międzynarodowym.

K_U09

: Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizac

ji zadań i

rozwiązywania problemów w zakresie polityki medialnej.

K_U10

: Student zna systemy medialne co najmniej dwóch obszarów językowych oraz ma orientację w

funkcjonowaniu ich sfery medialnej (oprócz polskiego).

K_K02

: Student potrafi współdziałać

i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K_K03

: Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

K_K05

: Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju Europy

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

(na ocenę)

uzyskuje się na podstawie: obecności na zajęciach, zaangażowania w trakcie

kolejnych zajęć, wykonania zadania zgodnie z kryteriami podanymi przez prowadzącego na

początku semestru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena i analiza efektów kształ

cenia dokonywana jest systematycznie. Poziom przyswajania wiedzy w trakcie

wykładu dotyczącego danego tematu testowany jest w ramach zajęć seminaryjnych. Do istotnych kryteriów oceny

należą: aktywność i zaangażowanie studentów w trakcie kolejnych zajęć , o

panowanie literatury przedmiotu,

ogólna jakość prezentacji, zróżnicowanie i wiarygodność wykorzystanych w prezentacjach źródeł

Metody dydaktyczne:

Wykład z multimedialnymi prezentacjam

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS


30 godzin kontaktowych, 1 ECTS


30 go

dzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie

do pisemnego zaliczenia)

Pełny opis:

The main objectives of the course are: - to examine European media policy from a variety of approaches; - to offer a basic understanding of key conceptions, such as media systems, media policy, public sphere; - to analyse the structure of media landscapes, and in particular, media diversity and media ownership, - to explore selected media issues in the new EU member countries against the background of two major considerations: democratic consolidation and the enlargement of the European Union. - to investigate the legal and policy complexities of media regulation within the European institutions (EU and CoE in particular). Overall, the course seeks to provide participants with an analytic framework for their current study or future work with the media.

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemów

medialnych w Unii Europejskiej, unormowaniach prawnych, uwarunkowaniach ekonomicznych i kulturowych ich

działalności, a także system

ach regulacji Student uzyskuje umiejętność systemowej analizy europejskich instytucji

medialnych, a także polityki medialnej i komunikacyjnej wpływającej na kształt europejskiego krajobrazu

medialnego. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selek

cjonować i użytkować informację z

wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem

poglądów innych autorów oraz formułować wnioski. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz

samodzielnie realizować p

rojekty związane ze sferą europejskiej polityki medialne

Literatura:

Session 1. The media, public sphere and policy: normative grounds [*Habermas, J.: (2001) “The post-national constellation and the future of democracy”, [in] Habermas, J. The Postnational constellation. Political essays, Cambridge: Polity. *Schulz, W.: (2004) “Reconstructing mediatization as an analytical concept”, [in] European Journal of Communication, Vol. 19(1). *Hallin, D. and Mancini, P. (2004) “Comparing media systems” in Hallin, D. and Mancini, P (eds) Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge: Cambridge University Press. *van Cuilenburg, J. and McQuail, D. (2003) “Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communication Policy Paradigm?” in European Journal of Communication, Vol. 18, No. 2.].

Session 2. Beyond freedom of the media: an introduction to European media policy [*Amsterdam Protocol (1997) Protocol on the system of public broadcasting in the Member States. 10. 11. 97 E N Official Journal of the European Communities C 340/109. (http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg_ref_ec_treaty_amsterdam_protocol_pb_021097.pdf.). * AVM Policies (2008) Modernisation. (http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/index_en.htm). *Council of Europe: The Revised European Convention on Transfrontier Television and its Explanatory Report, available at: http://www.coe.int. *Klimkiewicz, B. (ed) (2009) Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in the Enlarged Europe, CEU Press: Budapest; “Harmonising European Media Policy. Supranational Regulatory Trends and National Responses: An Introduction.”].

Session 3. Transnational media space. [*Chalaby, J.: (2002) “Transnational Television in Europe”, [in] European Journal of Communication, Vol. 17 (2). *Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities OJ L 298/23, 1989, as amended by Directive 97/36/EC, OJ L 202/60, 1997. *Schlesinger, P.: (2007) “A Cosmopolitan Temptation” [in} European Journal of Communication, Vol. 22 (4).]

Session 4. The revision of TVWF Directive and European Convention on Transfrontier Television [*European Parliament and the Council (2007) Directive 2007/65/EC of the European Parliament and the Council of 11 December 2007 amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Audiovisual Media Services Without Frontiers Directive), O.J. 18.12. 2007 L 332/ 27-45. (http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm; *http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/208&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr * http://www.coe.int/t/e/human_rights/media/2_Transfrontier_Television/default.asp#TopOfPage.]

Session 5. Media pluralism and concentration *Council of Europe: (1997) Report on Media Concentrations and Pluralism in Europe, MM-CM (97) 6, available at: http://www.coe.int.] *Council of Europe: (1999) Recommendation No. R (99) 1 of the Committee of Ministers to Member States on Measures to Promote Media Pluralism, available at: http://www.coe.int. *European Parliament (2004) Report on the risks of violation, in the EU and especially in Italy, of freedom of expression and information (Article 11 (2) of the Charter of Fundamental Rights), A5-0230/2004. *European Commission - DG Information Society and Media (2007a) Media Pluralism in the Member States of the European Union, Commission Staff Working Document. Brussels, 16.01. 2007. SEC (2007) 32. (http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/media_pluralism_swp_en.pdf. *Klimkiewicz, B. (2009) “Is the Clash of Rationalities Leading Nowhere? Media Pluralism in European Regulatory Policies” [in] Press Freedom and Pluralism in Europe: Concepts and Conditions, ed. by Andrea Czepek, Eva Nowak and Melanie Hellwig, Intellect: Bristol.]

Session 6. Media reform in the new EU Member States [*Jakubowicz, Karol: (2007) Rude Awakening: Social and Media Change in Central and Eastern Europe, Hampton Press: Creskill, New Jersey. *Petković, B. (ed.): (2004) Media Ownership and its Impact on Media Independence and Pluralism, Ljubljana: Peace Institute, available at: http://www.mirovni-institut.si/media_ownership. *Sükösd, M.; Bajomi-Lázár, P. (eds): (2003) Media Policy Reform in East-Central Europe, Budapest: CEU Press. Session 7. A missing link? Media and EU accession process *European

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.