Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZID-S-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni (kurs kierunkowy)
Przedmioty dla programu WZKS-0016-2SO
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sanak-Kosmowska
Prowadzący grup: Katarzyna Sanak-Kosmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01 : ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w tym w wybranych obszarach wiedzę szczegółową, z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej

K_W02 : zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

K_W05 : ma szczegółową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, zorientowaną na zarządzanie tymi instytucjami

K_W06 : ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, niezbędną do kierowania tymi instytucjami

K_W07 : ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, zorientowaną na innowacyjne rozwiązywanie złożonych problemów w nietypowej sytuacjach profesjonalnych

K_W09 : posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

K_W15 : ma pogłębioną wiedzę na temat komunikacji perswazyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy, przygotowującą do samodzielnej pracy na tym stanowisku lub/i podejmowania zadań kierowniczych w tym zakresie (specjalność promocyjna)

K_W16 : posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowej i jakościowej analizy przekazów medialnych, obejmujących wszelkie formy przekazu (tekst, dyskurs, obraz), analizy odbiorcy przekazu, kanału przekazu, a także wiedzę dotyczącą rynku mediów (specjalność analityczno-medioznawcza)

K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą

K_U03 : samodzielnie planuje i realizuje oryginalne i innowacyjne projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, jak również potrafi zaplanować działania służące do rozwiązania złożone problemy związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz ocenić ich skuteczność zastosowanych działań

K_U06 : posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym także niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych,

K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie: obecności, aktywności i zaangażowania studenta w trakcie zajęć oraz wyniku zaliczenia pisemnego sprawdzającego wiedzę zdobytą przez studentów podczas zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Po każdych zajęciach przeprowadzana jest dyskusja, moderowana przez wykładowcę, na temat omawianych zagadnień. Jej celem jest wskazanie studentom praktycznych aspektów i możliwości wykorzystania uzyskanej wiedzy.

Metody dydaktyczne:

zajęcia z elementami wykładu i konwersatorium

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS:

1 ECTS – 30 godzin kontaktowych,

3 ECTS – 90 godzin samodzielnej pracy studenta (przygotowanie do egzaminu obejmujące lekturę wskazanych przez prowadzącego materiałów oraz przyswojenie wiedzy z wykładu)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z podstawami pojęciami oraz zagadnieniami z zakresu marketingu. Poznaje ponadto najważniejsze koncepcje, techniki i metody wykorzystywane w marketingu. Poznaje także specyfikę oraz problematykę badań marketingowych.

Literatura:

Philip Kotler, „Marketing”, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań, 2005.

Altkorn J. red., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004

Mazurek – Łopacińska (red), „Badania marketingowe. Teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2005.

Robert J. Kaden, Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008

Grzegorz Urbanek, „Zarządzanie marką”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.