Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ethics in Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: dspwz/ewz/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Ethics in Management
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0202-2SO - Finanse i controlling, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku finansów i controllingu - II st. stacjonarne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania zasobami ludzkimi - II stopnia sta. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzanie - PwZ - II st. stacjonarne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jacko
Prowadzący grup: Jan Jacko
Strona przedmiotu: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Syllabi.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The course provides students with an introduction to theories, methods and problems of ethics relevant to successful careers in academia and management. The course aims at developing the skills of fitting moral assessment and fair (right), responsible and efficient decision making, comprehending manifold worldviews, the attitude of respecting people who maintain them and the capacity of identifying practical implications and logical consistency (or inconsistency) of moral viewpoints.

Efekty kształcenia:

K_W01 (2), K_W02 (1), K_W07 (3), K_W18 (1), K_U11 (2), K_U14 (1), K_K08 (3). W efekcie zajęć student powinien znać kluczowe pojęcia i stanowiska etyki oraz rozumieć ważniejsze problemy etyki biznesu i zarządzania. Powinien też umieć posługiwać się pojęciami etyki w dyskusji i analizie dylematów moralnych w etyce biznesu i zarządzania.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego. Student powinien rozumieć wykład oraz porozumiewać się w tym języku.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przez egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział w 80 procentach zajęć. Nieobecność można usprawiedliwić pracą pisemną na zadany temat lub zadaniem praktycznym polegającym na zaprezentowaniu wybranego tematu w wystąpieniu przed grupą zajęciową. Jest możliwość zaliczenia pracą pisemną na zasadzie konkursu (wygranie konkursu zwalnia z egzaminu i skutkuje oceną bardzo dobrą). Prace konkursowe są przyjmowane najpóźniej miesiąc po pierwszych zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin, to 5 pytań otwartych. Ocena jest w skali od 0 do 5. Pełna odpowiedź – to 1 punkt. Za wszystkie pytania można dostać max 5 punktów. Punktacja: bdb za 5 pkt, db za 4 pkt, dst za 3 pkt. Możliwe są ułamki punktów. Są punkty ujemne za fałszywe informacje (nawet, gdy są niepotrzebne, tj. niezwiązane z pytaniem). Pytania egzaminacyjne sprawdzają stopień zrozumienia materiału. Główne kryterium oceny, to prawdziwość i zrozumiałość odpowiedzi oraz jej logiczny związek z pytaniem egzaminacyjnym. Aktywność (praca pisemna, zadania naukowe lub organizacyjne) może skutkować podniesieniem oceny z egzaminu o 1 (w skali od 0 do 5). Kryteria nagradzania za aktywność są omawiane w trakcie zajęć. Kryteria oceny pracy pisemnej są na stronie http://jacko.econ.uj.edu.pl/Start/ZasadyPisaniaPrac.htm

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody eksponujące - sztuka teatralna
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, psychodrama, wystąpienia studentów

Bilans punktów ECTS:

125 godzin w tym 50 godzin kontaktowych (wykład – 30 godz., egzamin – 3 godz., konsultacje – 10 godz., praca projektowa – 32 godz.)

Skrócony opis:

Wykład przekazuje wiedzę dotyczącą pojęć i metod etyki oraz pokazuje jej zastosowanie przy rozwiązywaniu dylematów moralnych w biznesie i zarządzaniu

Pełny opis:

Wykład ma uwrażliwić na zagadnienia etyczne związane z zarządzaniem, przybliżyć pojęcia i metody etyki przydatne przy rozwiązywaniu dylematów moralnych w zarządzaniu, uczyć rozumienia różnych punktów widzenia i ćwiczyć umiejętność argumentacji etycznej.

Literatura:

Fragmenty dotyczące zagadnień omawianych na wykładzie. Teksty są dostępne w Internecie (adresy stron www podaję w trakcie zajęć):

Aristotle. (2002). Nicomachean Ethics.

Auspitz, J. L., Gasparski, W., Mlicki, M., & Szaniawski, K. (Eds.). (1992). Praxiologies and the Philosophy of Economics. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.

George, R. (2005). A History of Business Ethics. Markkula Center for Applied Ethics.

Gert, B. (2012). The Definition of Morality. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012.)

Hausman, D. M. (2013). Philosophy of Economics. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013).

Jacko, J. F. (2014). Management of Change: Legalist, Antinomian and Situationists Strategies of Morality Management According to Joseph Fletcher. W: red. F. Bylok, I. Ubreziova, L. Cichoblazinski, Management and Managers Facing Challenges of the 21st Century. Theoretical Background and Practical Applications. Gondollo: Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit: 38-50.

Lütge, C. (2013). Handbook of the Philosophical Foundations of Business Ethics. Springer Netherlands.

Popa, C. (1992). Praxiology, Logic of Action and Rationality of Human Activity. In Praxiologies and the Philosophy of Economics: 535–593.

Veatch, H. B. (2003). Rational Man: A Modern Interpretation of Aristotelian Ethics. Indianapolis: Liberty Fund.

Weinberger, O. (1998). Alternative Action Theory. Springer Science & Business Media.

Zając, C. (1995). Meaning of methodological rationality of decision making in a phase of strategy formulation in industrial enterprise. Argumenta Oeconomica, 1, 143–147.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.