Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/II1/jang/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Anna Bogusławska
Prowadzący grup: Ewa Anna Bogusławska, Maciej Gronowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Lektorat języka angielskiego - Zarządzanie studia I stopnia:

K_U21 (3), K_U22 (3), K_U23 (3), K_K07 (1), K_K09 (2)

Student posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i obcym.

Student umie przygotować krótkie wystąpienie ustne związane z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym.

Student posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzania, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Student jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy.

Student jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych.ROZUMIENIE

SŁUCHANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania dysponuje odpowiednim zasobem słów i znajomością struktur językowych do zrozumienia wypowiedzi w standardowej odmianie języka dotyczącej tematów spotykanych w życiu osobistym, społecznym, akademickim i zawodowym.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania rozumie wypowiedzi ustne w standardowej odmianie języka, na żywo i nagrane o tematyce konkretnej i abstrakcyjnej. Potrafi nadążać ze zrozumieniem ożywionej dyskusji między rodzimymi użytkownikami języka. Rozumie wiele z tego, co się wokół niego mówi. O ile temat jest mu względnie znany student potrafi zrozumieć główną treść wykładów, wystąpień i raportów oraz innych form prezentacji akademickich. Posiada umiejętność zrozumienia komunikatów, wiadomości telewizyjnych i radiowych, dokumentalnych filmów i nagrań radiowych, wywiadów udzielanych na żywo, programów typu talk-show, sztuk teatralnych i większości filmów.

Kompetencje społeczne

Na podstawie posiadanej wiedzy ogólnej i językowej student na tym poziomie nauczania jest w stanie zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami i argumentacją, potrafi właściwie zrozumieć zarówno poglądy i nastawienie mówiących jak i ich intencje oraz emocje.

CZYTANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania posiada odpowiedni zasób słów, z wyłączeniem rzadko używanych wyrażeń idiomatycznych, oraz wiedzę struktur gramatycznych pozwalających mu na czytanie i rozumienie różnych tekstów, korespondencji i artykułów, dotyczących tematów ogólnych, jak również specjalistycznych.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których autorzy zajmują określone stanowiska i wyrażają określone poglądy, bez trudu rozumie główne znaczenie tekstów i korespondencji związanych z własnymi zainteresowaniami i specjalnością, umie szybko, przeglądając długie i skomplikowane teksty, znaleźć w nich potrzebne informacje szczegółowe, potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie z wysoko wyspecjalizowanych źródeł w swojej dziedzinie, rozumie specjalistyczne artykuły spoza swojej dziedziny oraz długie i skomplikowane instrukcje dotyczące własnej specjalności, potrafi ze zrozumieniem czytać współczesną prozę literacką.

Kompetencje społeczne

Bazując na posiadanej wiedzy i umiejętnościach, student na tym poziomie nauczania potrafi z dużą dozą samodzielności, dostosowując tempo czytania w zależności od trudności tekstu i korzystając ze słowników, określić wagę i treść tekstu, odróżnia źródło tekstu (np. czy jest to tekst naukowy, literatura piękna, artykuł prasowy, itp.) i rejestry w nim zawarte, rozumie wyrażane w tekście opinie i polemiki, na podstawie tekstu potrafi sformułować własny pogląd na treści zawarte w tekście.

MÓWIENIE

INTERAKCJA

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna reguły gramatyczne potrzebne do skonstruowania spontanicznej wypowiedzi ustnej dotyczącej wielu tematów ogólnych. Wie, jaki stopień formalności zastosować zależnie od okoliczności.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi prowadzić rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka w miarę płynnie, spontanicznie i skutecznie. W dyskusji umie dość swobodnie wyrazić swoje zdanie i bronić swojego punktu widzenia.

SAMODZIELNA WYPOWIEDŹ

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna sposoby budowania rozbudowanej wypowiedzi ustnej, wyjaśniania swojego punktu widzenia i formułowania argumentów. Wie, jakie środki językowe zastosować, aby logicznie argumentować , przechodzić płynnie od jednego do drugiego uzasadnienia, i jak podsumować swoją wypowiedź.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania umie formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi na tematy: ogólne, akademickie, zawodowe i dotyczące wolnego czasu. Potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię dostarczając istotnych wyjaśnień i argumentów.

Kompetencje społeczne

W wypowiedzi ustnej student na tym poziomie nauczania umie podkreślić osobiste znaczenie pewnych wydarzeń i doświadczeń, potrafi wykorzystać wiedzę ogólną do sformułowania i obrony własnego zdania w danych okolicznościach.

PISANIE

Wiedza

Student dysponuje odpowiednią wiedzą gramatyczną i leksykalną pozwalającą na poprawne napisanie listu oficjalnego i nieoficjalnego, rozprawki, streszczenia wykładów, różnych tekstów, bieżących wiadomości, tekstów o charakterze dokumentalnym, fabułę filmu czy sztuki teatralnej.

Umiejętności

Student potrafi pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy ogólne, skutecznie przekazywać wiadomości i poglądy na piśmie, komentować przeciwstawne tezy i ustosunkować się do poglądów innych.

Umie wyrazić pewien stopień emocji, podkreślić osobiste znaczenie wydarzeń i przeżyć

Kompetencje społeczne

Student na tym poziomie nauczania wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wyrazić w formie pisemnej jakie znaczenie mają dla niego dane, wydarzenia i przeżycia. Umie wyrazić stopień emocji towarzyszących pewnym zdarzeniom i ustosunkować się do poglądów innych.


Wymagania wstępne:

Poziom wstępny – B1+

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie: obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi za każdy test semestralny. Obowiązkowa prezentacja ustna (tematyka specjalistyczna) jeden raz na rok.

Egzamin: warunkiem dopuszczenia do egzaminu – uzyskanie zaliczeń za wszystkie semestry,; forma – egzamin pisemny (max. 100 pkt.) oraz ustna prezentacja na temat specjalistyczny (max. 40 pkt). Warunkiem zdania – uzyskanie min. 60% punktów za każdą z obu części na poziomie co najmniej B2.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1 test pisemny na semestr (tekst, część gramatyczno-leksykalna, wypracowanie)

Punkty za aktywność na zajęciach.

egzamin końcowy pisemny na poziomie B2

Aby zaliczyć moduł, konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% ogólnej punktacji

Skala ocen:

0-59 – ndst.

60-70 - dst

71-75 – dst+

76-85 – db

86-90 – db+

91-100 - bdb


Metody dydaktyczne:

Krótki wstęp teoretyczny do omawianego zagadnienia gramatycznego, ćwiczenia gramatyczne, praca nad tekstem (zrozumienie, słownictwo), rozmowa, dyskusja, praca w parach i grupach, case study (język mówiony), nagrania, film (rozumienie języka mówionego), omawianie wzorów języka pisanego, praca pisemna, praca pisemna domowa)

Bilans punktów ECTS:

brak punktow

Pełny opis:

Tematyka zajęć oraz związane z nią słownictwo: Marka, Podróże służbowe, Zarządzanie zmianami,Organizacja, Reklama, Finanse, Różnice kulturowe w biznesie, Zasoby ludzkie, Rynki międzynarodowe, Etyka w biznesie, Przywództwo, Konkurencja, Komunikacja, Praca w zespole, Style zarządzania, Fuzje i przejęcia.

Zagadnienia gramatyczne: Czasy teraźniejsze, czasy przyszłe, czasy przeszłe, przedimki, czasowniki modalne, gerund i infinitive, zdania warunkowe, strona bierna, zdania podrzędne przyimkowe, mowa zależna.

Umiejętności: struktury przydatne w następujących sytuacjach: udział w zebraniach, rozmowy telefoniczne, networking, prezentacje, przekazywanie danych statystycznych i opisy wykresów, negocjacje, rozważanie opcji, rozmowa kwalifikacyjna

Formy pisane: list motywacyjny, CV, list zapytanie, odpowiedź na list zapytanie, list zażalenie, odpowiedź na list zażalenie, raport, memo, email

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Market Leader (Intermediate, Upper Intermediate) książka dla studenta oraz książka do ćwiczeń, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Longman, 2010,

Literatura dodatkowa:

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Cambridge, 2010

Insights into Business, Michael Lannon, Graham Tullis, Tonya Trappe, Longman, 1998

Test Your Business English (Secretarial) Alison Pohl, Penguin, 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gronowski, Anna Surowiec
Prowadzący grup: Maciej Gronowski, Anna Surowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Lektorat języka angielskiego - Zarządzanie studia I stopnia:

K_U21 (3), K_U22 (3), K_U23 (3), K_K07 (1), K_K09 (2)

Student posiada podstawowe umiejętności przygotowania typowych prac pisemnych związanych z problematyką zarządzania w języku polskim i obcym.

Student umie przygotować krótkie wystąpienie ustne związane z problematyką zarządzania w języku polskim i języku obcym.

Student posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzania, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Student jest świadomy znaczenia zdolności adaptacji i działania w nowych warunkach i sytuacjach, np. związanych z odmiennością kulturową grupy.

Student jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych i badawczych.ROZUMIENIE

SŁUCHANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania dysponuje odpowiednim zasobem słów i znajomością struktur językowych do zrozumienia wypowiedzi w standardowej odmianie języka dotyczącej tematów spotykanych w życiu osobistym, społecznym, akademickim i zawodowym.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania rozumie wypowiedzi ustne w standardowej odmianie języka, na żywo i nagrane o tematyce konkretnej i abstrakcyjnej. Potrafi nadążać ze zrozumieniem ożywionej dyskusji między rodzimymi użytkownikami języka. Rozumie wiele z tego, co się wokół niego mówi. O ile temat jest mu względnie znany student potrafi zrozumieć główną treść wykładów, wystąpień i raportów oraz innych form prezentacji akademickich. Posiada umiejętność zrozumienia komunikatów, wiadomości telewizyjnych i radiowych, dokumentalnych filmów i nagrań radiowych, wywiadów udzielanych na żywo, programów typu talk-show, sztuk teatralnych i większości filmów.

Kompetencje społeczne

Na podstawie posiadanej wiedzy ogólnej i językowej student na tym poziomie nauczania jest w stanie zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami i argumentacją, potrafi właściwie zrozumieć zarówno poglądy i nastawienie mówiących jak i ich intencje oraz emocje.

CZYTANIE

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania posiada odpowiedni zasób słów, z wyłączeniem rzadko używanych wyrażeń idiomatycznych, oraz wiedzę struktur gramatycznych pozwalających mu na czytanie i rozumienie różnych tekstów, korespondencji i artykułów, dotyczących tematów ogólnych, jak również specjalistycznych.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których autorzy zajmują określone stanowiska i wyrażają określone poglądy, bez trudu rozumie główne znaczenie tekstów i korespondencji związanych z własnymi zainteresowaniami i specjalnością, umie szybko, przeglądając długie i skomplikowane teksty, znaleźć w nich potrzebne informacje szczegółowe, potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie z wysoko wyspecjalizowanych źródeł w swojej dziedzinie, rozumie specjalistyczne artykuły spoza swojej dziedziny oraz długie i skomplikowane instrukcje dotyczące własnej specjalności, potrafi ze zrozumieniem czytać współczesną prozę literacką.

Kompetencje społeczne

Bazując na posiadanej wiedzy i umiejętnościach, student na tym poziomie nauczania potrafi z dużą dozą samodzielności, dostosowując tempo czytania w zależności od trudności tekstu i korzystając ze słowników, określić wagę i treść tekstu, odróżnia źródło tekstu (np. czy jest to tekst naukowy, literatura piękna, artykuł prasowy, itp.) i rejestry w nim zawarte, rozumie wyrażane w tekście opinie i polemiki, na podstawie tekstu potrafi sformułować własny pogląd na treści zawarte w tekście.

MÓWIENIE

INTERAKCJA

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna reguły gramatyczne potrzebne do skonstruowania spontanicznej wypowiedzi ustnej dotyczącej wielu tematów ogólnych. Wie, jaki stopień formalności zastosować zależnie od okoliczności.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania potrafi prowadzić rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka w miarę płynnie, spontanicznie i skutecznie. W dyskusji umie dość swobodnie wyrazić swoje zdanie i bronić swojego punktu widzenia.

SAMODZIELNA WYPOWIEDŹ

Wiedza

Student na tym poziomie nauczania zna sposoby budowania rozbudowanej wypowiedzi ustnej, wyjaśniania swojego punktu widzenia i formułowania argumentów. Wie, jakie środki językowe zastosować, aby logicznie argumentować , przechodzić płynnie od jednego do drugiego uzasadnienia, i jak podsumować swoją wypowiedź.

Umiejętności

Student na tym poziomie nauczania umie formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi na tematy: ogólne, akademickie, zawodowe i dotyczące wolnego czasu. Potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię dostarczając istotnych wyjaśnień i argumentów.

Kompetencje społeczne

W wypowiedzi ustnej student na tym poziomie nauczania umie podkreślić osobiste znaczenie pewnych wydarzeń i doświadczeń, potrafi wykorzystać wiedzę ogólną do sformułowania i obrony własnego zdania w danych okolicznościach.

PISANIE

Wiedza

Student dysponuje odpowiednią wiedzą gramatyczną i leksykalną pozwalającą na poprawne napisanie listu oficjalnego i nieoficjalnego, rozprawki, streszczenia wykładów, różnych tekstów, bieżących wiadomości, tekstów o charakterze dokumentalnym, fabułę filmu czy sztuki teatralnej.

Umiejętności

Student potrafi pisać zrozumiałe , szczegółowe teksty na dowolne tematy ogólne, skutecznie przekazywać wiadomości i poglądy na piśmie, komentować przeciwstawne tezy i ustosunkować się do poglądów innych.

Umie wyrazić pewien stopień emocji, podkreślić osobiste znaczenie wydarzeń i przeżyć

Kompetencje społeczne

Student na tym poziomie nauczania wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności potrafi wyrazić w formie pisemnej jakie znaczenie mają dla niego dane, wydarzenia i przeżycia. Umie wyrazić stopień emocji towarzyszących pewnym zdarzeniom i ustosunkować się do poglądów innych.


Wymagania wstępne:

Poziom wstępny – B1+

Forma i warunki zaliczenia:

Aby uzyskać zaliczenie: obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach, uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi za każdy test semestralny. Obowiązkowa prezentacja ustna (tematyka specjalistyczna) jeden raz na rok.

Egzamin: warunkiem dopuszczenia do egzaminu – uzyskanie zaliczeń za wszystkie semestry,; forma – egzamin pisemny (max. 100 pkt.) oraz ustna prezentacja na temat specjalistyczny (max. 40 pkt). Warunkiem zdania – uzyskanie min. 60% punktów za każdą z obu części na poziomie co najmniej B2.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1 test pisemny na semestr (tekst, część gramatyczno-leksykalna, wypracowanie)

Punkty za aktywność na zajęciach.

egzamin końcowy pisemny na poziomie B2

Aby zaliczyć moduł, konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% ogólnej punktacji

Skala ocen:

0-59 – ndst.

60-70 - dst

71-75 – dst+

76-85 – db

86-90 – db+

91-100 - bdb


Metody dydaktyczne:

Krótki wstęp teoretyczny do omawianego zagadnienia gramatycznego, ćwiczenia gramatyczne, praca nad tekstem (zrozumienie, słownictwo), rozmowa, dyskusja, praca w parach i grupach, case study (język mówiony), nagrania, film (rozumienie języka mówionego), omawianie wzorów języka pisanego, praca pisemna, praca pisemna domowa)

Bilans punktów ECTS:

brak punktow

Pełny opis:

Tematyka zajęć oraz związane z nią słownictwo: Marka, Podróże służbowe, Zarządzanie zmianami,Organizacja, Reklama, Finanse, Różnice kulturowe w biznesie, Zasoby ludzkie, Rynki międzynarodowe, Etyka w biznesie, Przywództwo, Konkurencja, Komunikacja, Praca w zespole, Style zarządzania, Fuzje i przejęcia.

Zagadnienia gramatyczne: Czasy teraźniejsze, czasy przyszłe, czasy przeszłe, przedimki, czasowniki modalne, gerund i infinitive, zdania warunkowe, strona bierna, zdania podrzędne przyimkowe, mowa zależna.

Umiejętności: struktury przydatne w następujących sytuacjach: udział w zebraniach, rozmowy telefoniczne, networking, prezentacje, przekazywanie danych statystycznych i opisy wykresów, negocjacje, rozważanie opcji, rozmowa kwalifikacyjna

Formy pisane: list motywacyjny, CV, list zapytanie, odpowiedź na list zapytanie, list zażalenie, odpowiedź na list zażalenie, raport, memo, email

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Market Leader (Intermediate, Upper Intermediate) książka dla studenta oraz książka do ćwiczeń, David Cotton, David Falvey, Simon Kent, Pearson Longman, 2010,

Literatura dodatkowa:

Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Cambridge, 2010

Insights into Business, Michael Lannon, Graham Tullis, Tonya Trappe, Longman, 1998

Test Your Business English (Secretarial) Alison Pohl, Penguin, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.