Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/III2/jan/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Anna Bogusławska
Prowadzący grup: Ewa Anna Bogusławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

- posiada podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się w najważniejszych obszarach zarządzania w różnych rodzajach firm (SME, korporacje itp) – K_W05 (1);

- posiada zrozumienie podstawowych funkcji zarządzania w firmach – K_W11 (1);

- posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania źródeł informacji potrzebnych do rozwiązywania różnorodnych problemów, pracy w zespole (zarówno wielodyscyplinarnym i międzynarodowym), dzięki umiejętności komunikowania się komunikowania się w języku angielskim – K_K07 (2);

- posiada umiejętność kreowania właściwych relacji międzyludzkich w firmie – K_K03 (2);

- posiada wiedzę i umiejętności zarządzania kadrami i projektami – ćwiczenia praktyczne – zarządzanie projektem- delegowanie i przydzielanie obowiązków w zespole – K_U19 (1);

- potrafi właściwie analizować i wykorzystywać rozwiązywania problemów zarządzania – K_U05 (1);

- posiada elementarną wiedzę na temat roli organu zarządzającego w procesie przemian struktur i organizacji – K_W19 (1);

- Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – K_U23 (2);


Wymagania wstępne:

- Umiejętność zastosowaniach w zdaniach czasów gramatycznych:

Czasy terazniejsze (Simple i Continuous), czasy przeszłe (Simple i Continuous), oraz czas Present Perfect;


- Umiejętność tworzenia pytań z zaimkiem ‘who’ – pytania o podmiot i dopełnienie;


- Znajomość i zastosowanie zaimków częstotliwości;

- Znajomość i umiejętność zastosowania imiesłowów czynnych i biernych oraz formy wyższej i najwyższej przymiotników;

- Znajomość struktur ‘should/had better/need to’;

- Znajomość słownictwa z zakresu ‘rodzina’ oraz umiejętność zastosowania czasów gramatycznych Present Perfect oraz Present Perfect Continuous;


- Umiejętność zastosowania w kontekście zdania form przyszłych ‘going to/ will/ present continuous for the future’;

- Znajomość grupy czasowników złożonych – Phrasal verbs oraz zasad stosowania wyrażeń typy ‘anybody/somebody/nobody’;


- Znajomość użycia wyrażeń typu ‘how much/many’ oraz struktur ‘used to oraz would’ - wyrażenia zwyczajów w przeszłości;


- Znajomość słownictwa z zakresu Business English dotyczące dziedzin ‘Recruitment and Selection’, ‘Skills and qualifications’;

- Umiejętność zaprezentowania zakresu obowiązków na danym stanowisku – kontekst użycia czasu present simple oraz okoliczników częstotliwości;

- Umiejętność przedstawiania siebie i innych oraz wyrażanie zainteresowania rozmową;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat ‘networkingu’ – zarządzania oraz uzyskiwania kontaktów biznesowych w oparciu o platformę B2B;

- Umiejętność prezentowania projektów – umiejętność dzielenia obowiązków oraz delegowania konkretnych osób do wykonania odpowiednich zadań;

- Umiejętność rozpoczęcia oraz zakończenia rozmowy telefonicznej;

- Umiejętność zarządzania projektem;

- Umiejętność prezentowania sposobu na utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym;

- Umiejętność zaprezentowania swoich preferencji oraz umiejętność wymiany danych kontaktowych z rozmówcą;

- Umiejętność użycia czasów przeszłych oraz present perfect przy prezentowaniu swoich doświadczeń zawodowych;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat rodzajów usług oraz systemów;

- Umiejętność wyjaśniania jak coś działa oraz przedstawiania informacji;

- Umiejętność formułowania porównań;

- Umiejętność rozmowy w kwestii usług wobec klienta;

- Umiejętność wymiany informacji oraz przedstawiania i zamiany planów;

- Umiejętność zarządzania informacją zwrotną ze strony klienta;

- Przedstawianie planów na przyszłość – użycie Present Simple oraz Present Continuous;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat podróży biznesowych;

- Umiejętność powitania gości w firmie – umiejętność sformułowania ofert i propozycji oraz reagowanie na nie;

- Umiejętność użycia czasowników modalnych przy wyrażaniu regulacji zawodowych;

- Umiejętność rozwiązania problemu międzykulturowego w firmie;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat zabezpieczeń w miejscu pracy oraz umiejętność wyjaśniania i zadawania pytań w kwestii zmian;

- Umiejętność przedstawiania i wprowadzania nowych pomysłów w firmie;

- Umiejętność użycia czasu present perfect w kontekście zmian i konsekwencji;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat ‘teamwork’ – pracy w zespole;

- Umiejętność przedstawiania oraz analizowania planów oraz zachęcania innych do lepszej i wydajniejszej pracy;

- Umiejętność zaprezentowania celów działania – kontekst uzycia czasów przyszłych oraz wyr. ‘going to’;

- Umiejętność stworzenia planu efektywnej pracy zespołowej;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat systemów logistyki oraz sieci dostawczych;

- Umiejętność przyjmowania oraz realizacji zamówień;

- Umiejętność relacjonowania wynikłych problemów oraz kwestii spornych – użycie struktury mowy;

- Umiejętność rozwiązania problemu logistycznego w firmie;Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny

- ocena prezentacji multimedialnych;

- ocena za pracę i aktywność na zajęciach;

- test leksykalno-gramatyczny;

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin pisemny

- ocena prezentacji multimedialnych;

- ocena za pracę i aktywność na zajęciach;

- test leksykalno-gramatyczny;

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

- praca w formie ćwiczeń;

- praca w grupach

- praca indywidualna (napisanie raportu i listu formalnego);

- praca w całej grupie – prowadzenie dyskusji;

- dialogi, dryle;

- praca indywidualna, w parach i grupach;

- wypełnianie luk, testy wielokrotnego wyboru, łączenie części tekstów;


Bilans punktów ECTS:

Język angielski to 5 pkt. ECTS – co daje 125 godzin

( w tym 53 godziny kontaktowe i 72 godziny niekontaktowe – praca własna studenta);
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

uczestnictwo w zajęciach;

30 godzin /semestr;

Skrócony opis:

Rozwijanie 4 sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie). Analiza case studies, rozwijanie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu szeroko rozumianego świata biznesu. Wprowadzenie studentów w sprawności zawodowe, tj. prezentacje, negocjowanie, udział w spotkaniach biznesowych. Zapoznanie się z korespondencją handlową, zgodnie z przyjętymi w biznesie standardami. Uzupełnianie wiadomości z zakresu znajomości gramatyki j. angielskiego. Zajęcia wdrażają studentów w świat biznesu przy użyciu języka angielskiego, pozwalają rozwijać znajomość rejestrów specjalistycznych oraz stwarzają szansę używania języka angielskiego dla celów zawodowych. Studenci rozwijają cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie oraz cztery sprawności zawodowe: prezentowanie, negocjowanie, udział w spotkaniach, prowadzenie rozmów przez telefon w kontekście języka używanego dla celów biznesowych

Pełny opis:

BRANDS – udział w dyskusji opartej na tekście

‘Restless pursuer of luxury’s future’ – umiejętność wyrażenia opinii na temat jaki wpływ mają marki na nasze życie oraz na rynek; dyskusja na temat wizerunku marki DIOR;

- praca indywidualna – dopasowywanie słownictwa z branży zarządzania marką – (brand loyalty/ stretching/ product endorsement)

- praca w grupie – dyskusja oraz wyrażanie opinii na temat zagadnień związanych z zarządzaniem marką (brand management);

- praca indywidualna – praca z tekstami słuchanym;

- praca w grupach – case study – wyrażanie opinii na temat strategii wprowadzania marki na rynek europejski – strategie typu ( brand reposition/ development/ brand stretching)

TRAVEL – praca z tekstem ‘ Counting the ways to bridże the gulf’;

- praca w grupie – dyskusja na temat form podróżowania w biznesie – prezentowanie doświadczeń z podróży; - porównywanie słownictwa związanego z sektorem podróży w kontekście język angielski amerykański i brytyjski;

- praca z tekstami słuchanymi – uzupełnianie informacji;

- struktury gramatyczne – wyrażanie czasu przyszłego – ‘going to’ / ‘ will’/ present continuous for the future;

- praca w grupach – case study- sprawdzenie umiejętności zarządzania sytuacją kryzysową i rozwiązywania problemów podczas podróży;

CHANGE – praca w grupie - praca z tekstem ‘ mercedes star twinkles once more’ – dyskusja na temat sensowności wprowadzania zmian w strukturze firm oraz wpływu zmian na ich funkcjonowanie;

- praca indywidualna – przedrostki oraz czasowniki wyrażające zmianę oraz proces ( update/ grade / train / size );

- praca w grupach – analiza struktury przykładowej firmy oraz sugestie zmian, które pozytywnie wpłyną na jej funkcjonowanie i organizację – zmiany w systemie wynagradzania pracowników (performance – related pay), w kontekście środowiska (carbon footprint reduction);

ORGANISATIONS – praca w grupie – dyskusja na temat rodzajów firm – określaniu ich pozytywnych oraz negatywnych aspektów;

- praca z tekstem ‘ Success can be a game with many players’ – wizerunek firmy GOOGLE jako jednej z firm stawiających na komfort pracy jej pracowników – wyrażanie opinii – praca grupowa;

- wyrażanie dopełniacza – osobowy oraz dopełniacz ’of’;

- praca z tekstami słuchanymi – uzupełnianie informacji oraz dyskusja na temat lepszego funkcjonowania firmy pod decyzjami z głównej siedziby firmy czy z regionalnych biur;

- praca w grupach – kwestia zmiany miejsca siedziby firmy (relocation) – wyrażanie opinii na temat wpływu takiej decyzji na pracowników firmy, redukcji kosztów itp.;

ADVERTISING – praca grupowa – konfrontacja z przykładami kilku spotów reklamowych – wyrażanie opinii na temat co decyduje o ich atrakcyjności oraz popularności albo ich braku;

- praca w grupach - słownictwo związane z sektorem reklamy i reklamowania – podanie polskich odpowiedników tych wyrażeń ( endorsement / hoardings / produkt placement, itp.);

- praca grupowa – dyskusja na tematy i zagadnienia związane z branżą reklamy – jej wpływu na młodych odbiorców, używania ‘taktyk szokujących’ w reklamach, używania nagości, itp.;

- praca indywidualna – praca z tekstem ‘A New kind of campaign’ – dyskusja na temat innowatorskich kampanii reklamowych;

- praca z tekstami słuchanymi – dyskusja na temat powodów tworzenia kampanii reklamowych, procesu ich tworzenia oraz analiza kwestii ‘viral advertising’;

- rodzajniki w języku angielskim;

- praca w grupach – przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej określonego produktu;

MONEY – praca grupowa – dyskusja na temat kwestii związanych z pieniędzmi – sytuacja ekonomiczna kraju, rozwój i stagnacja określonych sektorów biznesu, rodzaje inwestycji, itp.;

- słownictwo związane z tematyką pieniądza – (profit margines/ equity stake/ shares/ debt);

- praca z tekstem ‘Goldman Sachs’s whizz-kid wheeler deal’ – dyskusja i wyrażanie opinii na temat tekstu;

- grupa czasowników wyrażająca zmiany (fluctuate/ level off/ triple);

- praca w grupach – zaplanowanie inwestycji w wybranym sektorze raz przedstawienie pomysłu z uwzględnieniem form kapitału potrzebnego do rozpoczęcia przedsięwzięcia;

CULTURES - praca grupowa – dyskusja na temat dlaczego świadomość kultury jest tak istotna w biznesie;

- praca tekstem ‘Standard Bank overcomes culture shock’ – dyskusja na temat tego co powinno być uwzględnione w kursie treningowym na temat różnicy kultur;

- czasowniki modalne – ‘should / must / mustn’t / have to);

- praca z tekstami słuchanymi – tematyka – protikół I etykieta w biznesie w Chinach – wyrażanie opinii I sugestii;

- praca w grupach – przygotowanie planu szkolenia na temat wybranego kraju oraz jego różnic kulturowych w dziedzinie biznesu, protokołu i etykiety;

HUMAN RESOURCES – praca grupowa – dyskusja na temat czynników odpowiedzialnych za otrzymanie pracy / stanowiska ;

- praca z tesktem czytanym ‘Women at work’ – dyskusja na temat pozycji kobiet na rynku pracy w Wietnamie oraz na temat roli kobiet na rynku pracy w ogólnym rozumieniu;

- praca indywidualna – analiza metod i sposobów szukania pracy w obecnych czasach;

- praca w grupach – przeanalizowanie kandydatów i wybranie odpowiedniego kandydata na stanowisko managera klubu fitness; - dyskusja;

INTERNATIONAL MARKETS – praca w grupie – dyskusja na temat kierunków oraz zmian jakie nastąpiły na rynkach międzynarodowych;

- praca tekstem ‘Trade between China and the US’ – wyrażanie opinii na temat zasadności wolnego rynku, ubezpieczeń firm działających na rynkach międzynarodowych;

- struktura 1st Conditional;

- praca z tekstami słuchanymi – dyskusje na temat form i sposobów negocjowania; ( high-conflict vs. Win-win negotiations);

- praca z grupach – przeprowadzenie negocjacji z firmą, która planuje wprowadzić swój produkt na rynek amerykański;

ETHICS – praca grupowa – dyskusja na temat rozumienia kwestii ‘ etyki w biznesie’ oraz zasadności prowadzenia i rozwoju firmy;

- analizowanie podanych przykładów w kontekście ich etyczności oraz jej braku;

- praca z tekstem czytanym ‘ the ethics of resume writing’ – analiza tekstu – dyskusja na temat powodów braku uczciwości w pisaniu CV;

- praca z tekstami słuchanymi – analizowanie etyki w biznesie na płaszczyźnie ekologii – metod i sposobów uświadamiania pracownikom o istocie ekologii w biznesie;

- praca w grupie – symulacja spotkania zarządu – dyskusja na temat dylematów etycznych związanych z planami wprowadzenia na rynek leku, który stanowi zagrożenie jednocześnie będąc bardzo opłacalnym;

LEADERSHIP – praca grupowa – dyskusja na temat co czyni człowieka liderem? Czy zdolności przywódcze są wrodzone czy nabywane?;

- praca indywidualna – praca tekstem ‘Father of the feel-good factory’ – dyskusja na temat tekstu, na temat form zarządzania;

- praca indywidualna – praca tekstami słuchanymi – przygotowanie prezentacji;

- praca w grupach – symulacja spotkania zarządu – wybór odpowiedniego kandydata na stanowisko managera firmy sportowej – przeanalizowanie strategii każdego z kandydatów;

COMPETITION – praca grupowa – dyskusja na temat współzawodnictwa – zasady fair play, zmiany sytuacji w biznesie oraz destruktywnego wpływu współzawodnictwa na działanie firmy;

- praca indywidualna – praca tekstem ‘McDonald’s stirs up battle with Starbucks’ – dyskusja na temat skuteczności strategii przedstawionych firm;

- Passive Voice – strona bierna;

- praca w grupach (case study) – wybór dostawców – przeprowadzenie negocjacji w celu przygotowanie umów;

Literatura:

Podręcznik podstawowy – Market Leader Intermediate oraz dodatkowe materiały koncentrujące się na słownictwie z zakresu Business oraz Management English (np. Business Vocabulary in Use, Business Result, artykuły z tematyki zarządzania – Internet access);

Uwagi:

poziom B1-B2;

rok 3 semestr 1 i 2;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Anna Bogusławska
Prowadzący grup: Ewa Anna Bogusławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

- posiada podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się w najważniejszych obszarach zarządzania w różnych rodzajach firm (SME, korporacje itp) – K_W05 (1);

- posiada zrozumienie podstawowych funkcji zarządzania w firmach – K_W11 (1);

- posiada umiejętność samodzielnego poszukiwania źródeł informacji potrzebnych do rozwiązywania różnorodnych problemów, pracy w zespole (zarówno wielodyscyplinarnym i międzynarodowym), dzięki umiejętności komunikowania się komunikowania się w języku angielskim – K_K07 (2);

- posiada umiejętność kreowania właściwych relacji międzyludzkich w firmie – K_K03 (2);

- posiada wiedzę i umiejętności zarządzania kadrami i projektami – ćwiczenia praktyczne – zarządzanie projektem- delegowanie i przydzielanie obowiązków w zespole – K_U19 (1);

- potrafi właściwie analizować i wykorzystywać rozwiązywania problemów zarządzania – K_U05 (1);

- posiada elementarną wiedzę na temat roli organu zarządzającego w procesie przemian struktur i organizacji – K_W19 (1);

- Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku zarządzania, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – K_U23 (2);


Wymagania wstępne:

- Umiejętność zastosowaniach w zdaniach czasów gramatycznych:

Czasy terazniejsze (Simple i Continuous), czasy przeszłe (Simple i Continuous), oraz czas Present Perfect;


- Umiejętność tworzenia pytań z zaimkiem ‘who’ – pytania o podmiot i dopełnienie;


- Znajomość i zastosowanie zaimków częstotliwości;

- Znajomość i umiejętność zastosowania imiesłowów czynnych i biernych oraz formy wyższej i najwyższej przymiotników;

- Znajomość struktur ‘should/had better/need to’;

- Znajomość słownictwa z zakresu ‘rodzina’ oraz umiejętność zastosowania czasów gramatycznych Present Perfect oraz Present Perfect Continuous;


- Umiejętność zastosowania w kontekście zdania form przyszłych ‘going to/ will/ present continuous for the future’;

- Znajomość grupy czasowników złożonych – Phrasal verbs oraz zasad stosowania wyrażeń typy ‘anybody/somebody/nobody’;


- Znajomość użycia wyrażeń typu ‘how much/many’ oraz struktur ‘used to oraz would’ - wyrażenia zwyczajów w przeszłości;


- Znajomość słownictwa z zakresu Business English dotyczące dziedzin ‘Recruitment and Selection’, ‘Skills and qualifications’;

- Umiejętność zaprezentowania zakresu obowiązków na danym stanowisku – kontekst użycia czasu present simple oraz okoliczników częstotliwości;

- Umiejętność przedstawiania siebie i innych oraz wyrażanie zainteresowania rozmową;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat ‘networkingu’ – zarządzania oraz uzyskiwania kontaktów biznesowych w oparciu o platformę B2B;

- Umiejętność prezentowania projektów – umiejętność dzielenia obowiązków oraz delegowania konkretnych osób do wykonania odpowiednich zadań;

- Umiejętność rozpoczęcia oraz zakończenia rozmowy telefonicznej;

- Umiejętność zarządzania projektem;

- Umiejętność prezentowania sposobu na utrzymanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym;

- Umiejętność zaprezentowania swoich preferencji oraz umiejętność wymiany danych kontaktowych z rozmówcą;

- Umiejętność użycia czasów przeszłych oraz present perfect przy prezentowaniu swoich doświadczeń zawodowych;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat rodzajów usług oraz systemów;

- Umiejętność wyjaśniania jak coś działa oraz przedstawiania informacji;

- Umiejętność formułowania porównań;

- Umiejętność rozmowy w kwestii usług wobec klienta;

- Umiejętność wymiany informacji oraz przedstawiania i zamiany planów;

- Umiejętność zarządzania informacją zwrotną ze strony klienta;

- Przedstawianie planów na przyszłość – użycie Present Simple oraz Present Continuous;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat podróży biznesowych;

- Umiejętność powitania gości w firmie – umiejętność sformułowania ofert i propozycji oraz reagowanie na nie;

- Umiejętność użycia czasowników modalnych przy wyrażaniu regulacji zawodowych;

- Umiejętność rozwiązania problemu międzykulturowego w firmie;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat zabezpieczeń w miejscu pracy oraz umiejętność wyjaśniania i zadawania pytań w kwestii zmian;

- Umiejętność przedstawiania i wprowadzania nowych pomysłów w firmie;

- Umiejętność użycia czasu present perfect w kontekście zmian i konsekwencji;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat ‘teamwork’ – pracy w zespole;

- Umiejętność przedstawiania oraz analizowania planów oraz zachęcania innych do lepszej i wydajniejszej pracy;

- Umiejętność zaprezentowania celów działania – kontekst uzycia czasów przyszłych oraz wyr. ‘going to’;

- Umiejętność stworzenia planu efektywnej pracy zespołowej;

- Umiejętność wyrażania opinii na temat systemów logistyki oraz sieci dostawczych;

- Umiejętność przyjmowania oraz realizacji zamówień;

- Umiejętność relacjonowania wynikłych problemów oraz kwestii spornych – użycie struktury mowy;

- Umiejętność rozwiązania problemu logistycznego w firmie;Forma i warunki zaliczenia:

- egzamin pisemny

- ocena prezentacji multimedialnych;

- ocena za pracę i aktywność na zajęciach;

- test leksykalno-gramatyczny;

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin pisemny

- ocena prezentacji multimedialnych;

- ocena za pracę i aktywność na zajęciach;

- test leksykalno-gramatyczny;

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

- praca w formie ćwiczeń;

- praca w grupach

- praca indywidualna (napisanie raportu i listu formalnego);

- praca w całej grupie – prowadzenie dyskusji;

- dialogi, dryle;

- praca indywidualna, w parach i grupach;

- wypełnianie luk, testy wielokrotnego wyboru, łączenie części tekstów;


Bilans punktów ECTS:

Język angielski to 5 pkt. ECTS – co daje 125 godzin

( w tym 53 godziny kontaktowe i 72 godziny niekontaktowe – praca własna studenta);
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

uczestnictwo w zajęciach;

30 godzin /semestr;

Skrócony opis:

Rozwijanie 4 sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie). Analiza case studies, rozwijanie znajomości słownictwa specjalistycznego z zakresu szeroko rozumianego świata biznesu. Wprowadzenie studentów w sprawności zawodowe, tj. prezentacje, negocjowanie, udział w spotkaniach biznesowych. Zapoznanie się z korespondencją handlową, zgodnie z przyjętymi w biznesie standardami. Uzupełnianie wiadomości z zakresu znajomości gramatyki j. angielskiego. Zajęcia wdrażają studentów w świat biznesu przy użyciu języka angielskiego, pozwalają rozwijać znajomość rejestrów specjalistycznych oraz stwarzają szansę używania języka angielskiego dla celów zawodowych. Studenci rozwijają cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie oraz cztery sprawności zawodowe: prezentowanie, negocjowanie, udział w spotkaniach, prowadzenie rozmów przez telefon w kontekście języka używanego dla celów biznesowych

Pełny opis:

BRANDS – udział w dyskusji opartej na tekście

‘Restless pursuer of luxury’s future’ – umiejętność wyrażenia opinii na temat jaki wpływ mają marki na nasze życie oraz na rynek; dyskusja na temat wizerunku marki DIOR;

- praca indywidualna – dopasowywanie słownictwa z branży zarządzania marką – (brand loyalty/ stretching/ product endorsement)

- praca w grupie – dyskusja oraz wyrażanie opinii na temat zagadnień związanych z zarządzaniem marką (brand management);

- praca indywidualna – praca z tekstami słuchanym;

- praca w grupach – case study – wyrażanie opinii na temat strategii wprowadzania marki na rynek europejski – strategie typu ( brand reposition/ development/ brand stretching)

TRAVEL – praca z tekstem ‘ Counting the ways to bridże the gulf’;

- praca w grupie – dyskusja na temat form podróżowania w biznesie – prezentowanie doświadczeń z podróży; - porównywanie słownictwa związanego z sektorem podróży w kontekście język angielski amerykański i brytyjski;

- praca z tekstami słuchanymi – uzupełnianie informacji;

- struktury gramatyczne – wyrażanie czasu przyszłego – ‘going to’ / ‘ will’/ present continuous for the future;

- praca w grupach – case study- sprawdzenie umiejętności zarządzania sytuacją kryzysową i rozwiązywania problemów podczas podróży;

CHANGE – praca w grupie - praca z tekstem ‘ mercedes star twinkles once more’ – dyskusja na temat sensowności wprowadzania zmian w strukturze firm oraz wpływu zmian na ich funkcjonowanie;

- praca indywidualna – przedrostki oraz czasowniki wyrażające zmianę oraz proces ( update/ grade / train / size );

- praca w grupach – analiza struktury przykładowej firmy oraz sugestie zmian, które pozytywnie wpłyną na jej funkcjonowanie i organizację – zmiany w systemie wynagradzania pracowników (performance – related pay), w kontekście środowiska (carbon footprint reduction);

ORGANISATIONS – praca w grupie – dyskusja na temat rodzajów firm – określaniu ich pozytywnych oraz negatywnych aspektów;

- praca z tekstem ‘ Success can be a game with many players’ – wizerunek firmy GOOGLE jako jednej z firm stawiających na komfort pracy jej pracowników – wyrażanie opinii – praca grupowa;

- wyrażanie dopełniacza – osobowy oraz dopełniacz ’of’;

- praca z tekstami słuchanymi – uzupełnianie informacji oraz dyskusja na temat lepszego funkcjonowania firmy pod decyzjami z głównej siedziby firmy czy z regionalnych biur;

- praca w grupach – kwestia zmiany miejsca siedziby firmy (relocation) – wyrażanie opinii na temat wpływu takiej decyzji na pracowników firmy, redukcji kosztów itp.;

ADVERTISING – praca grupowa – konfrontacja z przykładami kilku spotów reklamowych – wyrażanie opinii na temat co decyduje o ich atrakcyjności oraz popularności albo ich braku;

- praca w grupach - słownictwo związane z sektorem reklamy i reklamowania – podanie polskich odpowiedników tych wyrażeń ( endorsement / hoardings / produkt placement, itp.);

- praca grupowa – dyskusja na tematy i zagadnienia związane z branżą reklamy – jej wpływu na młodych odbiorców, używania ‘taktyk szokujących’ w reklamach, używania nagości, itp.;

- praca indywidualna – praca z tekstem ‘A New kind of campaign’ – dyskusja na temat innowatorskich kampanii reklamowych;

- praca z tekstami słuchanymi – dyskusja na temat powodów tworzenia kampanii reklamowych, procesu ich tworzenia oraz analiza kwestii ‘viral advertising’;

- rodzajniki w języku angielskim;

- praca w grupach – przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej określonego produktu;

MONEY – praca grupowa – dyskusja na temat kwestii związanych z pieniędzmi – sytuacja ekonomiczna kraju, rozwój i stagnacja określonych sektorów biznesu, rodzaje inwestycji, itp.;

- słownictwo związane z tematyką pieniądza – (profit margines/ equity stake/ shares/ debt);

- praca z tekstem ‘Goldman Sachs’s whizz-kid wheeler deal’ – dyskusja i wyrażanie opinii na temat tekstu;

- grupa czasowników wyrażająca zmiany (fluctuate/ level off/ triple);

- praca w grupach – zaplanowanie inwestycji w wybranym sektorze raz przedstawienie pomysłu z uwzględnieniem form kapitału potrzebnego do rozpoczęcia przedsięwzięcia;

CULTURES - praca grupowa – dyskusja na temat dlaczego świadomość kultury jest tak istotna w biznesie;

- praca tekstem ‘Standard Bank overcomes culture shock’ – dyskusja na temat tego co powinno być uwzględnione w kursie treningowym na temat różnicy kultur;

- czasowniki modalne – ‘should / must / mustn’t / have to);

- praca z tekstami słuchanymi – tematyka – protikół I etykieta w biznesie w Chinach – wyrażanie opinii I sugestii;

- praca w grupach – przygotowanie planu szkolenia na temat wybranego kraju oraz jego różnic kulturowych w dziedzinie biznesu, protokołu i etykiety;

HUMAN RESOURCES – praca grupowa – dyskusja na temat czynników odpowiedzialnych za otrzymanie pracy / stanowiska ;

- praca z tesktem czytanym ‘Women at work’ – dyskusja na temat pozycji kobiet na rynku pracy w Wietnamie oraz na temat roli kobiet na rynku pracy w ogólnym rozumieniu;

- praca indywidualna – analiza metod i sposobów szukania pracy w obecnych czasach;

- praca w grupach – przeanalizowanie kandydatów i wybranie odpowiedniego kandydata na stanowisko managera klubu fitness; - dyskusja;

INTERNATIONAL MARKETS – praca w grupie – dyskusja na temat kierunków oraz zmian jakie nastąpiły na rynkach międzynarodowych;

- praca tekstem ‘Trade between China and the US’ – wyrażanie opinii na temat zasadności wolnego rynku, ubezpieczeń firm działających na rynkach międzynarodowych;

- struktura 1st Conditional;

- praca z tekstami słuchanymi – dyskusje na temat form i sposobów negocjowania; ( high-conflict vs. Win-win negotiations);

- praca z grupach – przeprowadzenie negocjacji z firmą, która planuje wprowadzić swój produkt na rynek amerykański;

ETHICS – praca grupowa – dyskusja na temat rozumienia kwestii ‘ etyki w biznesie’ oraz zasadności prowadzenia i rozwoju firmy;

- analizowanie podanych przykładów w kontekście ich etyczności oraz jej braku;

- praca z tekstem czytanym ‘ the ethics of resume writing’ – analiza tekstu – dyskusja na temat powodów braku uczciwości w pisaniu CV;

- praca z tekstami słuchanymi – analizowanie etyki w biznesie na płaszczyźnie ekologii – metod i sposobów uświadamiania pracownikom o istocie ekologii w biznesie;

- praca w grupie – symulacja spotkania zarządu – dyskusja na temat dylematów etycznych związanych z planami wprowadzenia na rynek leku, który stanowi zagrożenie jednocześnie będąc bardzo opłacalnym;

LEADERSHIP – praca grupowa – dyskusja na temat co czyni człowieka liderem? Czy zdolności przywódcze są wrodzone czy nabywane?;

- praca indywidualna – praca tekstem ‘Father of the feel-good factory’ – dyskusja na temat tekstu, na temat form zarządzania;

- praca indywidualna – praca tekstami słuchanymi – przygotowanie prezentacji;

- praca w grupach – symulacja spotkania zarządu – wybór odpowiedniego kandydata na stanowisko managera firmy sportowej – przeanalizowanie strategii każdego z kandydatów;

COMPETITION – praca grupowa – dyskusja na temat współzawodnictwa – zasady fair play, zmiany sytuacji w biznesie oraz destruktywnego wpływu współzawodnictwa na działanie firmy;

- praca indywidualna – praca tekstem ‘McDonald’s stirs up battle with Starbucks’ – dyskusja na temat skuteczności strategii przedstawionych firm;

- Passive Voice – strona bierna;

- praca w grupach (case study) – wybór dostawców – przeprowadzenie negocjacji w celu przygotowanie umów;

Literatura:

Podręcznik podstawowy – Market Leader Intermediate oraz dodatkowe materiały koncentrujące się na słownictwie z zakresu Business oraz Management English (np. Business Vocabulary in Use, Business Result, artykuły z tematyki zarządzania – Internet access);

Uwagi:

poziom B1-B2;

rok 3 semestr 1 i 2;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.