Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/mbn/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań naukowych
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania–zarządzanie FIRMĄ-I st. niestacjo. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania–zarządzanie MIĘDZY.-I st. niestacjo. sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla II roku zarządzania–zarządzanie PERSONELEM-I st. niestacjo. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania założeń badań naukowych, w tym formułowania problemów badawczych, ich konceptualizacji i operacjonalizacji, oraz gromadzenia i opracowania danych.

Efekty kształcenia:

Student zna

– etapy procesu badawczego

– cechy poprawnie sformułowanego problemu badawczego

– podstawowe metody i techniki badań w naukach społecznych w dziedzinie zarządzania

– zasady przygotowania raportu z badań/publikacji o naukowych charakterze [K_W10 (3)]

Student potrafi

– zaprojektować badanie naukowe, w tym umie: sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne, wskazać zalety i ograniczenia metod [K_W10 (3), K_U05(3)]

– napisać projekt badań (jak i raport z badań w odniesieniu do studentów studiów stacjonarnych) [K_U05(3); K_U19(2)]

Kompetencje społeczne

– Student współpracuje w grupie nad wybranym projektem badawczym (przygotowaniem koncepcji badań)

– Student potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki badań własnych [K_K07(2)]

Wymagania wstępne:

Statystyka opisowa

Technologie informacyjne


Forma i warunki zaliczenia:

Dwuczęściowy egzamin pisemny:

– test egzaminacyjny (80% – oceny składowej) oraz

– praca grupowa – opracowanie założeń badawczych (20% – oceny składowej)

– uczestnictwo w zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

– ocenę wiedzy wykazanej na testowym egzaminie pisemnym [K_W10]

– ocenę wiedzy i umiejętności wykazywanych na egzaminie pisemnym o charakterze problemowym (student może korzystać z dowolnych materiałów dydaktycznych), ocena obejmuje także umiejętność pracy w zespole [K_U05; K_U19; K_K07]

– ocenę przygotowania studenta do wybranych sesji zajęć konwersatoryjnych i umiejętność prezentowania zagadnień (z zakresu wybranych metod badawczych) [K_W10; K_K07]

– Student, który nie przystąpi do części projektowej egzaminu nie zalicza przedmiotu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

– Godziny kontaktowe – 33

– Godziny niekontaktowe – 42


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Wprowadzenie do metodyki badań naukowych

Formułowanie problemu badawczego

Metody i techniki wykorzystywane w badaniach naukowych i ich charakterystyka

Kwestionariusz jako instrument pomiarowy

Pomiar w badaniach społecznych

Dobór próby badawczej

Opracowanie i analiza danych

Zasady przedstawiania wyników badań naukowych

Pełny opis:

Wprowadzenie do metodyki badań naukowych

– Rodzaje badań naukowych

– Specyfika badań naukowych – rygor metodologiczny

– Etapy procesu badawczego

– Struktura tekstów naukowych

Formułowanie problemu badawczego

– Problem badawczy w badaniach naukowych i społecznych

– Konceptualizacja i operacjonalizacja problematyki badawczej

– Pojęcia, zmienne i wskaźniki

– Hipotezy badawcze

Metody i techniki wykorzystywane w badaniach naukowych i ich charakterystyka

– Klasyfikacje metod badawczych

– Ankieta i wywiad jako metody badań społecznych

– Eksperyment jako podejście badawcze

– Metody jakościowe (focus group, etnografia)

– Inne metody badawcze wykorzystywane w naukach o zarządzaniu

Kwestionariusz jako instrument pomiarowy

– Kwestionariusz i zasady jego konstrukcji

– Rodzaje pytań kwestionariuszowych

Pomiar w badaniach społecznych

– Rodzaje pomiaru

– Skale wykorzystywane w badaniach

– Problem trafności i rzetelności

Dobór próby badawczej

– Zasady doboru próby

– Metody doboru próby

Opracowanie i analiza danych

– Weryfikacja materiału surowego

– Instrukcja kodowa i kategoryzacja pytań otwartych

– Analiza statystyczna danych (w tym z wykorzystaniem SPSS i Statistica)

– Prezentacja danych – analiza tabelaryczna

Zasady pisania raportu z badań

– Najczęstsze błędy popełniane w raportach z badań naukowych

– Zasady przedstawiania wyników badań naukowych

Literatura:

Literatura podstawowa

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk – S-ka, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Becker H.S., Triki badawcze w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Czakon W. (red), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wyd. Nieoczywiste, 2016.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Wyd. UŚ, Katowice 2001.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Jak zrozumieć konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa 1985.

Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Prowadzący grup: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wykształcenie umiejętności samodzielnego przygotowania założeń badań naukowych, w tym formułowania problemów badawczych, ich konceptualizacji i operacjonalizacji, oraz gromadzenia i opracowania danych.

Efekty kształcenia:

Student zna

– etapy procesu badawczego

– cechy poprawnie sformułowanego problemu badawczego

– podstawowe metody i techniki badań w naukach społecznych w dziedzinie zarządzania

– zasady przygotowania raportu z badań/publikacji o naukowych charakterze [K_W10 (3)]

Student potrafi

– zaprojektować badanie naukowe, w tym umie: sformułować problem badawczy (w odniesieniu do nauk o zarządzaniu), zaprojektować narzędzie badawcze, wybrać właściwe metody badawcze i analityczne, wskazać zalety i ograniczenia metod [K_W10 (3), K_U05(3)]

– napisać projekt badań (jak i raport z badań w odniesieniu do studentów studiów stacjonarnych) [K_U05(3); K_U19(2)]

Kompetencje społeczne

– Student współpracuje w grupie nad wybranym projektem badawczym (przygotowaniem koncepcji badań)

– Student potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki badań własnych [K_K07(2)]

Wymagania wstępne:

Statystyka opisowa

Technologie informacyjne


Forma i warunki zaliczenia:

Dwuczęściowy egzamin pisemny:

– test egzaminacyjny (80% – oceny składowej) oraz

– praca grupowa – opracowanie założeń badawczych (20% – oceny składowej)

– uczestnictwo w zajęciachMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

– ocenę wiedzy wykazanej na testowym egzaminie pisemnym [K_W10]

– ocenę wiedzy i umiejętności wykazywanych na egzaminie pisemnym o charakterze problemowym (student może korzystać z dowolnych materiałów dydaktycznych), ocena obejmuje także umiejętność pracy w zespole [K_U05; K_U19; K_K07]

– ocenę przygotowania studenta do wybranych sesji zajęć konwersatoryjnych i umiejętność prezentowania zagadnień (z zakresu wybranych metod badawczych) [K_W10; K_K07]

– Student, który nie przystąpi do części projektowej egzaminu nie zalicza przedmiotu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS – 75 godzin, w tym:

– Godziny kontaktowe – 33

– Godziny niekontaktowe – 42


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Wprowadzenie do metodyki badań naukowych

Formułowanie problemu badawczego

Metody i techniki wykorzystywane w badaniach naukowych i ich charakterystyka

Kwestionariusz jako instrument pomiarowy

Pomiar w badaniach społecznych

Dobór próby badawczej

Opracowanie i analiza danych

Zasady przedstawiania wyników badań naukowych

Pełny opis:

Wprowadzenie do metodyki badań naukowych

– Rodzaje badań naukowych

– Specyfika badań naukowych – rygor metodologiczny

– Etapy procesu badawczego

– Struktura tekstów naukowych

Formułowanie problemu badawczego

– Problem badawczy w badaniach naukowych i społecznych

– Konceptualizacja i operacjonalizacja problematyki badawczej

– Pojęcia, zmienne i wskaźniki

– Hipotezy badawcze

Metody i techniki wykorzystywane w badaniach naukowych i ich charakterystyka

– Klasyfikacje metod badawczych

– Ankieta i wywiad jako metody badań społecznych

– Eksperyment jako podejście badawcze

– Metody jakościowe (focus group, etnografia)

– Inne metody badawcze wykorzystywane w naukach o zarządzaniu

Kwestionariusz jako instrument pomiarowy

– Kwestionariusz i zasady jego konstrukcji

– Rodzaje pytań kwestionariuszowych

Pomiar w badaniach społecznych

– Rodzaje pomiaru

– Skale wykorzystywane w badaniach

– Problem trafności i rzetelności

Dobór próby badawczej

– Zasady doboru próby

– Metody doboru próby

Opracowanie i analiza danych

– Weryfikacja materiału surowego

– Instrukcja kodowa i kategoryzacja pytań otwartych

– Analiza statystyczna danych (w tym z wykorzystaniem SPSS i Statistica)

– Prezentacja danych – analiza tabelaryczna

Zasady pisania raportu z badań

– Najczęstsze błędy popełniane w raportach z badań naukowych

– Zasady przedstawiania wyników badań naukowych

Literatura:

Literatura podstawowa

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk – S-ka, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

Becker H.S., Triki badawcze w socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Czakon W. (red), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Wyd. Nieoczywiste, 2016.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Wyd. UŚ, Katowice 2001.

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych, Jak zrozumieć konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa 1985.

Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.