Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/so/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku zarządzania–fir., person., między.-I st. niestacjo. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Marcinkowski
Prowadzący grup: Aleksander Marcinkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z pluralizmem podejść do świata organizacji. Dostarczenie wiedzy o dynamice i strukturze organizacji. Formowanie wrażliwości na społeczne problemy środowiska pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student wie, jakie orientacje teoretyczne opisują świat organizacji. Wie, jakie zmienne społeczne opisują środowisko pracy. Potrafi wskazać problemy społeczne trapiące współczesne organizacje.

Umiejętności

Umie interpretować źródła i przebieg konfliktów wewnątrz organizacji. Umie wskazać społeczne uwarunkowania innowacyjności organizacji. Umie zidentyfikować bariery w komunikowaniu się w organizacji

Kompetencje społeczne

Student potrafi komunikować się w sprawach problematyki środowiska pracy z przedstawicielami innych dyscyplin i specjalności. Umie przedstawić znaczenie społecznych właściwości organizacji dla zarządzania i działalności gospodarczej


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• krótki esej (praca indywidualna) sprawdzający znajomość problematyki lektur

• przedstawienie prezentacji(praca grupowa) na temat wybrany z listy przedstawionej przez wykładowcęMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca grupowa polegająca na przedstawieniu prezentacji na jeden z tematów wybranych z listy opracowanej przez wykładowcę

Krótki esej sprawdzający znajomość literatury i problematyki wykładów informacyjnych

Kryteria: rzetelność dokumentacji wybranego problemu, uzasadnienie jego znaczenia, przedstawienie środków zaradczych; esej: umiejętność zastosowania różnych perspektyw teoretycznych w rozwiązywaniu przedstawionych problemów


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Metody aktywizujące: praca grupowa, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h (niestacjonarne – 20 h)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h (30h niestacjonarne)

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie organizacji i geneza socjologii organizacji. Formy organizacji. Biurokracja jako prototyp organizacji. Modele poznawcze organizacji (post-taylorowski, systemowy, kulturowy, polityczny, sieci interesariuszy). Konflikty w organizacji – ich źródła i środki zaradcze. Komunikacja w organizacji: formy i bariery. Rola menedżera i organizacja w dobie globalizacji (wykład informacyjny)

Przygotowanie debaty nad problemami współczesnych środowisk pracy i prezentacje wybranych problemów (praca grupowa).

Pełny opis:

Społeczeństwo przemysłowe i narodziny nauki o organizacji

Poziomy analizy zjawisk społecznych

Weberowski model biurokracji jako prototyp analizy organizacyjnej

Definicja i atrybuty organizacji

Nowe formy organizacji (korporacje transnarodowe, organizacje międzynarodowe i organizacje wirtualne)

Posttayloryzm w zarządzaniu organizacjami. Przyczyny żywotności idei Taylora.Ograniczenia koncepcji

Organizacje jako systemy

Podstawowe pojęcia: potrzeby i równowaga systemu Systemy otwarte i zamknięte

Segmenty otoczenia: kultura i struktura społeczna

Otoczenie stabilne i turbulentne

Mocne i słabe strony modelu

Organizacje jako kultury

Źródła popularności problematyki kulturowej w organizacji

Elementy kultury organizacyjnej

Praktyczny walor zainteresowania kultura organizacyjna

Polityczny model organizacji

Definicje władzy

Źródła władzy w organizacji

Unitarna, pluralistyczna i radykalna teoria organizacji

Interesy, władza i konflikt jako „budulec” organizacji

Źródła władzy organizacyjnej i strategie władzy w organizacji

Feministyczna krytyka teorii organizacji

Przywództwo w organizacji

Pojęcie przywództwa

Przesłanki znaczenia problematyki przywództwa

Odmiany przywództwa

Składniki przywództwa

Koncepcje przywództwa

Interesariusze organizacji i znaczenie ich rozpoznania w zarządzaniu organizacją. Identyfikacja interesariuszy.

Konflikt w organizacji

Pojęcie konfliktu

Źródła konfliktu

Funkcje konfliktu

Dynamika konfliktu

Zarządzanie konfliktem

Komunikowanie się w organizacji

Formy komunikacji w organizacji

Bariery komunikowania się w organizacji

Zmiana w organizacji

Pojęcie zmiany

Typy zmian w organizacji

Społeczna treść zmian organizacyjnych

Opór przeciw zmianom

Pojęcie oporu

Psychologiczne i społeczne źródła oporu

Strategie przezwyciężania oporu

Strategie zmian organizacyjnych i ich społeczne skutki

Reinżynieria

Benchmarking

Lean management

Organizacja i menedżer w dobie globalizacji. Wielokulturowość i kontakt międzykulturowy jako wyzwania pod adresem roli menedżera

Literatura:

Literatura podstawowa

B. Kożusznik "Zachowanie człowieka w organizacji", Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

B. Mikuła (red.) „Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych”, Kraków 2015

B. Czarniawska „Trochę inna teoria organizacji Organizowanie jako konstrukcja sieci działań”, Warszawa 2010

Ch.Hampden-Turner, A.Trompenaars „Siedem kultur kapitalizmu”,Warszawa1998

M. Jo Hatch „Teoria organizacji”, Warszawa 2002

G.Morgan, „Wyobraźnia organizacyjna”, Warszawa 2001

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Marcinkowski
Prowadzący grup: Aleksander Marcinkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie z pluralizmem podejść do świata organizacji. Dostarczenie wiedzy o dynamice i strukturze organizacji. Formowanie wrażliwości na społeczne problemy środowiska pracy.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student wie, jakie orientacje teoretyczne opisują świat organizacji. Wie, jakie zmienne społeczne opisują środowisko pracy. Potrafi wskazać problemy społeczne trapiące współczesne organizacje.

Umiejętności

Umie interpretować źródła i przebieg konfliktów wewnątrz organizacji. Umie wskazać społeczne uwarunkowania innowacyjności organizacji. Umie zidentyfikować bariery w komunikowaniu się w organizacji

Kompetencje społeczne

Student potrafi komunikować się w sprawach problematyki środowiska pracy z przedstawicielami innych dyscyplin i specjalności. Umie przedstawić znaczenie społecznych właściwości organizacji dla zarządzania i działalności gospodarczej


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• krótki esej (praca indywidualna) sprawdzający znajomość problematyki lektur

• przedstawienie prezentacji(praca grupowa) na temat wybrany z listy przedstawionej przez wykładowcęMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca grupowa polegająca na przedstawieniu prezentacji na jeden z tematów wybranych z listy opracowanej przez wykładowcę

Krótki esej sprawdzający znajomość literatury i problematyki wykładów informacyjnych

Kryteria: rzetelność dokumentacji wybranego problemu, uzasadnienie jego znaczenia, przedstawienie środków zaradczych; esej: umiejętność zastosowania różnych perspektyw teoretycznych w rozwiązywaniu przedstawionych problemów


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Metody aktywizujące: praca grupowa, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h (niestacjonarne – 20 h)


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h (30h niestacjonarne)

• przygotowanie prezentacji – 10 h


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie organizacji i geneza socjologii organizacji. Formy organizacji. Biurokracja jako prototyp organizacji. Modele poznawcze organizacji (post-taylorowski, systemowy, kulturowy, polityczny, sieci interesariuszy). Konflikty w organizacji – ich źródła i środki zaradcze. Komunikacja w organizacji: formy i bariery. Rola menedżera i organizacja w dobie globalizacji (wykład informacyjny)

Przygotowanie debaty nad problemami współczesnych środowisk pracy i prezentacje wybranych problemów (praca grupowa).

Pełny opis:

Społeczeństwo przemysłowe i narodziny nauki o organizacji

Poziomy analizy zjawisk społecznych

Weberowski model biurokracji jako prototyp analizy organizacyjnej

Definicja i atrybuty organizacji

Nowe formy organizacji (korporacje transnarodowe, organizacje międzynarodowe i organizacje wirtualne)

Posttayloryzm w zarządzaniu organizacjami. Przyczyny żywotności idei Taylora.Ograniczenia koncepcji

Organizacje jako systemy

Podstawowe pojęcia: potrzeby i równowaga systemu Systemy otwarte i zamknięte

Segmenty otoczenia: kultura i struktura społeczna

Otoczenie stabilne i turbulentne

Mocne i słabe strony modelu

Organizacje jako kultury

Źródła popularności problematyki kulturowej w organizacji

Elementy kultury organizacyjnej

Praktyczny walor zainteresowania kultura organizacyjna

Polityczny model organizacji

Definicje władzy

Źródła władzy w organizacji

Unitarna, pluralistyczna i radykalna teoria organizacji

Interesy, władza i konflikt jako „budulec” organizacji

Źródła władzy organizacyjnej i strategie władzy w organizacji

Feministyczna krytyka teorii organizacji

Przywództwo w organizacji

Pojęcie przywództwa

Przesłanki znaczenia problematyki przywództwa

Odmiany przywództwa

Składniki przywództwa

Koncepcje przywództwa

Interesariusze organizacji i znaczenie ich rozpoznania w zarządzaniu organizacją. Identyfikacja interesariuszy.

Konflikt w organizacji

Pojęcie konfliktu

Źródła konfliktu

Funkcje konfliktu

Dynamika konfliktu

Zarządzanie konfliktem

Komunikowanie się w organizacji

Formy komunikacji w organizacji

Bariery komunikowania się w organizacji

Zmiana w organizacji

Pojęcie zmiany

Typy zmian w organizacji

Społeczna treść zmian organizacyjnych

Opór przeciw zmianom

Pojęcie oporu

Psychologiczne i społeczne źródła oporu

Strategie przezwyciężania oporu

Strategie zmian organizacyjnych i ich społeczne skutki

Reinżynieria

Benchmarking

Lean management

Organizacja i menedżer w dobie globalizacji. Wielokulturowość i kontakt międzykulturowy jako wyzwania pod adresem roli menedżera

Literatura:

Literatura podstawowa

B. Kożusznik "Zachowanie człowieka w organizacji", Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca

B. Mikuła (red.) „Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych”, Kraków 2015

B. Czarniawska „Trochę inna teoria organizacji Organizowanie jako konstrukcja sieci działań”, Warszawa 2010

Ch.Hampden-Turner, A.Trompenaars „Siedem kultur kapitalizmu”,Warszawa1998

M. Jo Hatch „Teoria organizacji”, Warszawa 2002

G.Morgan, „Wyobraźnia organizacyjna”, Warszawa 2001

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.