Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy ocen pracowników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/sop/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ocen pracowników
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania personelem - I stopnia zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Łącała
Prowadzący grup: Zofia Łącała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1.Posiada wiedzę na temat powiązania strategii globalnej firmy ze strategią personalną. Potrafi określić obszary strategii personalnej i wie jakie między nimi zachodzą zależności [K_W07-3]

2.Ma wiedzę na temat głównych ról i funkcji organizacyjnych. Posiada wiedzę na temat analizy wymagań w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy [K_W08-3]

3. Zna podstawowe metody analizy statystycznej a także zagadnienia psychometryczne[K_W13 -1]

4. Potrafi zastosować wybrane elementy wiedzy teoretycznej w celu weryfikacji efektywności określonych rozwiązań systemów ocen pracowników w kontekście założonych celów organizacyjnych [K_U06-3]

5. Posiada zdolności współdziałania w zespołach projektowych i ma świadomość odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji personalnych [K_K02]

6. Rozumie potrzebę postępowania etycznego w kontekście

podejmowanych decyzji personalnych [K_K10]


Wymagania wstępne:

Podstawy statystyki

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, pytania typu problemowego sprawdzające wiedzę i umiejętność samodzielnego myślenia.

Dodatkowo premiowana jest aktywność w czasie wykładu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu pisemnego:

[K_W07-3], [K_W08-3], [K_W13 -1], [K_U06-3],

[K_K02], [K_K10]


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

2ECTS (2 x 25godz.=50.) w tym 23 godz. kontaktowe i 27 godz. niekontaktowe (praca własna studenta):

Wykład -10 godz.

Egzamin - 3 godz.

Konsultacje z prowadzącym wykład - 10 godz.


Pełny opis:

System ocen pracowniczych w strategii personalnej firmy.

Pojęcie oceniania, cele, zasady i kryteria oceniania. Istota i znaczenie koncepcji kompetencji w ocenie pracowniczej.

Założenia i etapy projektowania systemu ocen pracowniczych. Istota monitorowania funkcjonalnego i strategicznego (zastosowanie analiz statystycznych i kryteriów zewnętrznych).

Zasady opracowywania regulaminu związanego z ocenianiem w przedsiębiorstwie.

Techniki i narzędzia oceny pracowniczej – ocena absolutna i relatywna

Zagadnienia psychometryczne w odniesieniu do metod AC. Sposoby szacowania rzetelności, trafności i standaryzacji wyników oceny.

Ocena 360%, konstruowanie, wymagania psychometryczne, możliwości i ograniczenia zastosowań

Błędy i zagrożenia w ocenie pracowniczej – błędy techniczne (proceduralne) i uwarunkowane czynnikiem ludzkim

Przedsiębiorstwo energetyczne – adaptacja metody amerykańskiej do projektowania systemu wynagradzania pracowników

ZPC i skale behawioralne – cele rozwojowe i system premiowania – na przykładzie banku (algorytm standaryzacji wyników oceny)

Zastosowanie skali behawioralnej w ocenie kadry kierowniczej – Biuro Projektowe (algorytm standaryzacji wyników oceny)

Metoda rozkładu normalnego – na przykładzie banku (adaptacja metody amerykańskiej) Prezentacja wyników analizy statystycznej dla reprezentatywnej próby pracowników banku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sidor-Rządkowska, M. (2006). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL. Wolters Kluwer Business

Ward P. (2005). Ocena pracownika 360 stopni. Metoda sprzężenia zwrotnego. Wolters Kluwer Polska, Kraków

Pocztowski, A. (2006). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Strategie – procesy – Metody. Wyd. II. W-wa.

Literatura uzupełniająca:

Jędrzejczak, J. (2000). Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, Gdańsk.

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Część V. Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych. PWN, W-wa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.