Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/zfp/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łasak
Prowadzący grup: Paweł Dykas, Piotr Łasak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest poznanie przez studenta gospodarki finansowej przedsiębiorstwa oraz zdobycie umiejętności wykorzystania wybranych parametrów finansowych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Student powinien rozumieć nie tylko uwarunkowania finansowe przedsiębiorstwa ale również znać determinanty podejmowanych decyzji finansowych i wpływ tych decyzji na realne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Obejmuje to zarówno wiedzę teoretyczną jak również wiedzę praktyczną, popartą zdobytymi na ćwiczeniach umiejętnościami rachunkowymi.

Efekty kształcenia:

1. Ma podstawową wiedzę na temat teorii dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz sposobów zwiększania jego wartości [(K_W05) - 2]

2. Ma podstawową wiedzę na temat wpływu podejmowanych decyzji na działanie i rozwój przedsiębiorstwa [(K_W10) – 2]

3. Zna podstawowe zasady analizy finansowej [(K_W14) – 3]

4. Zna zasady prawne dotyczące finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości [(K_W17) – 3]

5. Potrafi przeprowadzić analizę finansową oraz zinterpretować jej wyniki w odniesieniu do podstawowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa [(K_U04) – 3]

6. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw w samodzielnej analizie [(K_U11) – 3]

7. Potrafi w podejmowanych decyzjach dotyczących finansowych aspektów działania przedsiębiorstwa uwzględnić potrzebę skutecznego i efektywnego działania [(K_U19) – 3]


Wymagania wstępne:

Podstawy rachunkowości, finanse

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny: łączony test oraz 3 pytania opisowe.


Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 60 % pełnej punktacji. Stosunek punktów za każdą z części egzaminu (test oraz pytania opisowe) jest: 50:50.


Aktywni studenci mogą mieć podniesioną ocenę o jeden stopień (oceny aktywności studenta dokonuje prowadzący zajęcia w sposób subiektywny).


Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium z zadaniami (na zasadach ustalonych na pierwszych ćwiczeniach).


Ocena z ćwiczeń nie ma wpływu na ocenę z egzaminu, jednak warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty sprawdzane w formie egzaminu testowego oraz opisowego: K_W05, K_W10, K_W14, K_W17.


Efekty sprawdzane poprzez dyskusję oraz rozwiązywanie zadań na ćwiczeniach: K_U04, K_U11, K_U19.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

4 punkty ECTS – 100 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 61

• Godziny niekontaktowe – 39


Studia niestacjonarne

4 punkty ECTS – 100 godzin, w tym:

• Godziny kontaktowe - 44

• Godziny niekontaktowe - 56


Pełny opis:

1. Istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa :

• powiązanie przedmiotu z innymi obszarami nauk ekonomicznych

• charakterystyka podstawowych kategorii z punktu widzenia przedmiotu: stopa procentowa i ryzyko, wartość pieniądza w czasie;

• analiza progu rentowności przedsiębiorstwa.

2. Sposoby finansowania przedsiębiorstw:

• charakterystyka podstawowych źródeł finansowania przedsiębiorstw

• kredyt bankowy: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania

• obligacje: cechy, metody wyceny, przykładowe zadania,

• podstawowe determinanty kształtowania struktury kapitałów firmy (omówienie wpływu kapitału na wartość firmy: pogląd tradycyjny, twierdzenie Modiglianiego-Millera, współczesne poglądy na kształtowanie struktury kapitału).

3. Zasady zarządzania kapitałem obrotowym:

• pojęcie i formy kapitału obrotowego;

• charakterystyka cyklu kapitału obrotowego;

• strategie zarządzania kapitałem obrotowym.

4. Zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych:

• metody oceny realizowanych inwestycji kapitałowych;

• wartość NPV i jej obliczanie, wykorzystanie NPV do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie;

• zadania;

5. Planowanie finansowe:

• analiza sprawozdań finansowych wykorzystywanych przy planowaniu finansowym: bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow;

• planowanie zysku;

• dźwignia operacyjna – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia;

• dźwignia finansowa – charakterystyka i zastosowanie, ćwiczenia.

6. Analiza wskaźnikowa jako część analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa:

• wskaźniki rentowności;

• wskaźniki płynności finansowej;

• wskaźniki wykorzystania aktywów;

• wskaźniki zadłużenia;

• wskaźniki wartości rynkowej firmy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS.

Literatura uzupełniająca:

1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN;

2. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN;

3. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin;

4. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.