Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie logistyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: lz/zlog/WZ.IEZ-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie logistyką
Jednostka: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania firmą- I stopnia zaoczne sem. letni
Przedmioty obowiązkowe dla III roku zarządzania międzynarodowego - I stopnia zaoczne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Teczke
Prowadzący grup: Maciej Teczke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. Znajomość podstawowych relacji podmiotów tworzących łańcuchy logistyczne (K_W06)(2), (K_W07)(1)

2. Znajomość metod i narzędzi analizy wykorzystywanych w logistyce

(K_W13)(1), (K_W15)(1)

3. Znajomość czynników otoczenia mających wpływ na logistykę (K_W06)(2), (K_W14)(2) (K_W17)(1)

4. Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresy teorii logistyki do analizy przypadków (K_U01)(2), (K_U04)(3), (K_U05)(3), (K_K01)(1), (K_K02))(2), (K_K03)(1)

Wymagania wstępne:

Wiedza z:

• podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Osoby, które zdobyły wymaganą liczbę punktów przygotowując projekty grupowe oraz uczęszczały na zajęcia są zwolnione z egzaminu pisemnego, pozostałe osoby piszą egzamin bez żadnych warunków wstępnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny (3 pytania w formie opisowej). Projekty grupowe realizowane podczas zajęć

Metody sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas ćwiczeń: kolokwia, referaty, prezentacje

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

W ramach zajęć wykorzystywane są prezentacje multimedialne, materiały elektroniczne, studia przypadków.

Bilans punktów ECTS:

Studia dzienne:

3 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin, w tym: 40 godzin kontaktowych

35 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)

Studia niestacjonarne:

3 pkt ECTS x 25 godzin = 75 godzin, w tym:

30 godzin kontaktowych

45 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z istotą zarządzania logistyką, dorobkiem teoretycznym logistyki i praktycznym jej wykorzystaniem w zarządzaniu firmą oraz z podstawowymi narzędziami zarządzania logistycznego.

Pełny opis:

1. Geneza i ewolucja koncepcji logistycznej, istota logistyki, instytucjonalne i funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych, koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, koncepcja just in time.

2. Sieci logistyczne – elementy punktowe sieci, podejmowanie decyzji o lokalizacji elementów punktowych sieci, konfiguracja sieci.

3.. Zarządzanie zapasami – funkcje zapasów, zadania gospodarki magazynowej, prognozowanie zapotrzebowania i określanie optymalnej wielkości zamówienia handlowego, koncepcja magazynowania selektywnego, analiza ABC oraz zasady określania poziomu zapasów bezpieczeństwa.

4. Logistyka zaopatrzenia – kryteria wyboru dostawcy, działania składające się na proces zaopatrzenia, zasady zaopatrzenia materiałowego.

5. Logistyka dystrybucji – funkcje handlu i ich znaczenie dla logistyki, segmentacja rynku i zasady określania pakietu usług logistycznych, koncepcja efektywnej obsługi klienta (ECR), struktura pozioma i pionowa systemu dystrybucji, koncepcja DRP i ERP.

7. Usługi logistyczne – operatorzy logistyczni, charakterystyka rynku usług logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gołembska E. (red.), Logistyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

Ciesielski M. (red.), Zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

Blaik P. Logistyka, koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.